Naprodaj poslovni objekt »Leonardo« v Celju, javna dražba z zniževanjem izklicne cene (foto)

07. 10. 2019 14:46

Na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Celju dne 28.8.2019, v zadevi St 3741/2017, upraviteljica v postopku stečaja nad dolžnikom Leonardo d.o.o., Gosposka ulica 10, Celje

RAZPISUJEM
JAVNO DRAŽBO Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE,
ki bo 22.10.2019 ob 12.00 uri
na naslovu Gosposka ul. 10, Celje
1. PREDMET PRODAJE:

Nepremičnine:

  • katastrska občina 1077 CELJE parcela 2294/2 (ID 481617),
  • katastrska občina 1077 CELJE parcela 2296/1 (ID 817321),
  • katastrska občina 1077 CELJE parcela 2393/2 (ID 3169051),
    vse v lasti stečajnega dolžnika do celote

Navedene nepremičnine (v nadaljevanju predmet prodaje) v naravi predstavljajo poslovni objekt na
naslovu Gosposka ul. 10, Celje. Gre za kvalitetno urejen poslovni objekt s skladiščnimi prostori v kletni
etaži, prodajalno in kavarno v pritličju ter veleprodajnimi prostori in pisarnami v nadstropju in
mansardi, v skupni izmeri 2.023,9 m². Nepremičnina se prodaja kot celota.

2. IZKLICNA CENA IN VARŠČINA:
  • Izklicna cena znaša 1.898.900,00 EUR
  • Varščina znaša 94.945,00 EUR (5 % izklicne cene).

Ponudniki morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo (to je 21.10.2019) vplačati varščino na poslovni račun stečajnega dolžnika, ki je odprt pri Delavski Hranilnici d.d., št.: SI56 6100 0001 8748 604, z navedbo »varščina za dražbo – CELJE«.

3. POGOJI PRODAJE:

I. Dražbe se lahko udeležijo le dražitelji, ki pravočasno vplačajo varščino in to na javni dražbi dokažejo s pisnim potrdilom o plačilu ali en delovni dan pred dražbo (to je 21.10.2019) upravitelju izročijo nepreklicna bančno garancijo za enak znesek v skladu s 4. odstavkom 333. čl. ZFPPIPP .

II. Dražitelj se na javni dražbi izkaže z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa na javni dražbi predložijo original pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom. Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo biti vpisani v AJPES.

III. Premoženje se proda po sistemu »videno-kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340. čl. ZFPPIPP).

IV. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe o prodaji premoženja predložiti pisno izjavo, da ni ovir iz prvega odstavka 337. čl. ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno podati pisne izjavi, da ni ovir za sklenitev pogodbe po 337. čl. ZFPPIPP.

V. Predkupni upravičenci morajo morebitno predkupno pravico uveljaviti na javni dražbi skladno s 347. čl. ZFPPIPP.

VI. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in javnih dajatev. Le-te plača v celoti kupec in se prištejejo k nakupni ceni. Javne dajatve in davke, skladno z veljavno zakonodajo, kakor tudi stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe (na podlagi računa izdanega v skladu z Odvetniško tarifo) ter prenosom lastništva, plača kupec.

VII. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 delovnih dni po končani javni dražbi, brez obresti.

VIII. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo, ki bo sestavljena skladno z določili ZFPPIPP, v roku 3 delovnih dni od poziva upravitelja. Če dražitelj, v tej točki navedenih obveznosti ne izpolni, zapade varščina v stečajno maso.

IX. Rok plačila kupnine ne bo daljši od 3 mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.

X. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot petnajst (15) dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral ponudniku dati dodatni rok za izpolnitev. V primeru odstopa stečajnega dolžnika od pogodbe zaradi zamude s plačilom kupnine s strani kupca, vplačana varščina zapade v korist stečajne mase kot pogodbena kazen. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi na postane pravnomočen.

XI. Prenos premoženja v lastniško posest kupca bo izvršen po predhodnem plačilu celotne kupnine, dajatev in stroškov prodaje. Za prenos lastninske pravice na predmetu prodaje v korist kupca se uporabljajo določila 2. in 3. odst. 342. čl. ZFPPIPP. Po plačilu kupnine sodišče na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Navedeni pravnomočni sklep je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca in druge vpise po 89. čl. v zv. s 96. čl. ZZK-1.

XII. Za vprašanja, ki niso izrecno urejena v tem vabilu, se neposredno uporabljajo določila ZFPPIPP in drugih predpisov, glede na okoliščine prodaje.

XIV. Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da sodišče poda soglasje k njeni sklenitvi v skladu s 341. čl. ZFPPIPP.

XIII. Kupec s pristopom k dražbi potrjuje poznavanje predmeta dražbe.

XIV. Za situacije, ki niso izrecno opredeljene v tem vabilu, se uporabljajo določbe ZFPPIPP.

4. PRAVILA JAVNE DRAŽBE:

I. Dražbo vodi upravitelj ali od njega pooblaščena oseba.

II. Na dražbi se prodaja premoženje, ki je opredeljeno v 1. točki tega razpisa.

III. Razpisnik dražbe izklicno ceno na dražbi znižuje in lahko odstopi od nadaljnje dražbe v kateremkoli koraku dražbe.

IV. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki prvi sprejme razpisnikovo ponudbo.

V. V času dražbe udeleženci ne smejo zapuščati prostora, kjer se dražba vodi ali se dogovarjati glede draženja.

VI. Dražba je končana, ko dražitelj sprejme razpisnikovo ponudbo.

VII. Upravitelj ali od njega pooblaščena oseba po koncu dražbe ustno razglasi, kateri dražitelj je uspel na dražbi.

VIII. Ves čas dražbe se vodi zapisnik. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Ugovori se rešijo takoj.

IX. Udeleženec, ki na javni dražbi ni uspel, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe.

5. INFORMACIJE IN OGLED PREMOŽENJA, KI JE PREDMET PRODAJE:

Za dodatne informacije o premoženju, ki je predmet prodaje in termin ogleda se obrnite na upraviteljico preko elektronskega naslova: upraviteljica@necemer.si ali telefonske številke 040 190 977.

Upraviteljica
mag. Anita KODBA

Slovenske Konjice, 19.9.2019

Fotografije objekta:

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
181 queries in 0,596 seconds.