Aktualna dela investicijskega vzdrževanja celjskih vrtcev in osnovnih šol

07. 08. 2014 09:25

OŠ LAVAPoletje je najbolj uveljavljen čas za investicijsko vzdrževanje šolske in vrtčevske infrastrukture. Z Mestne občine Celje so posredovali aktualne aktivnosti na tem področju.

Projekt energetske obnove osnovnih šol in vrtcev v lasti MOC se odvija skladno z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje, sprejetim na seji MS MOC 6. 12.  2011.

Z izjemo nekaj novogradenj so vrtčevske stavbe stare že kar nekaj desetletij, zato je Mestna občina Celje k sanaciji pristopila še pred zgoraj omenjenim občinskim aktom. Od 14 stavb, v katerih se izvaja predšolsko izobraževanje, sta dve novogradnji (2007 in 2012). V ostalih dvanajstih zgradbah se bo po prioritetnem vrstnem redu in skladno z ekonomsko upravičenostjo posegov nadaljevalo z odpravo šibkih točk rabe in oskrbe z energijo: regulacija ogrevalnih sistemov, zamenjava stavbnega pohištva, ovoj zgradb ter streh, zamenjava svetil, priprava tople sanitarne vode …

V načrtu razvojnih programov Mestne občine Celje za leto 2013 in 2014 je bila zaradi dotrajanosti starega objekta predvidena še izgradnja devetoddelčnega nizkoenergetskega vrtca ter prenova mansarde na OŠ Ljubečna, kar je sedaj v zaključni fazi.

V letošnjem letu se izvaja tudi druga faza prenove OŠ Lava, ki vključuje tako statično kot energetsko prenovo. Za projekt izgradnje telovadnice pri I. Osnovni šoli pa smo v prvi polovici leta izvedli predhodne arheološke vrtine, na osnovi katerih smo prejeli dopolnjene kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, ki so nam narekovali še dodatno izvedbo arheološke sonde, ki je bila izvedena konec julija.

Hitrost in izvedba zaključkov vseh investicijskih posegov, delnih obnov in tistih, ki so v teku, je odvisna od sicer manjšega dela sofinancerskih sredstev, ki jih bo lokalna skupnost dodatno pridobila iz javnih razpisov države oziroma EU. MOC je namreč ustanovitelj in lastnik večjega števila javnih zavodov z različnih področij družbenih dejavnosti v Celju, ki služijo zadovoljevanju lokalnih, regionalnih in državnih potreb. Velikost razpoložljivih sredstev lokalne skupnosti za te namene pa je omejena.

*na sliki OŠ Lava

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
185 queries in 1,221 seconds.