Celjski mestni svetniki razrešili direktorico Celjskega mladinskega centra (dopolnjeno z izjavo Glorjane Veber)


Glorjana Veber, direktorica Celjskega mladinskega centra.
Glorjana Veber, direktorica Celjskega mladinskega centra.

Celjski mestni svetniki so na današnji seji razrešili direktorico Celjskega mladinskega centra Glorjano Veber in za vršilko dolžnosti direktorice centra imenovali Tino Rosino Košir, ki je doslej vodila službo za vzdrževanje in gospodarjenje s poslovnimi objekti in prostori na celjski občini. Ta bo mandat opravljala do imenovanja novega direktorja.

Kot je dejal Miloš Rovšnik, podpredsednik občinskega KVIAZA, Vebrova “ni sprejemala potrebnih poslovnih odločitev za preprečevanje odstopanj med prihodki in odhodki, oz. ni poskrbela za ustrezne sprotne analize poslovanja, ki bi omogočale pravočasno ukrepanje.

Tudi Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, je poudaril, da so imeli kar nekaj težav z vročitvijo dokumentacije nekdanji direktorici Vebrovi in da je treba nemudoma sanirati ta javni zavod, ki je v zadnjih mesecih prišel na slab glas.

Pod vodstvom Glorjane Veber je Celjski mladinski center lani prvič v svoji zgodovini zabeležil dobrih 47.000 evrov izgube, ki jo je iz proračuna pokrila celjska občina. Tina Rosina Košir je tako napovedala, da se bo najprej lotila financ. “Trenutno ni rožnata situacija v zavodu, popolne slike še niti nimam, do danes, ko sem imenovana, nisem imela pooblastil, da bi lahko pogledala dokumentacijo,” je dejala.

Glorjana Veber nam je poslala povzetek izjave o njeni razrešitvi, ki jo v celoti objavljamo

Izjavo na poziv o postopku moje razrešitve sem podala v skladu z zakonskimi določili in v zakonsko predpisanem roku. Kljub temu sem bila iz mesta direktorice razrešena na 13. seji Mestnega sveta, 28. 06. 2016, t. j. brez obravnave moje pisne izjave na poziv in brez upoštevanja zakonsko predpisanega roka, ki mi pripada za podajo izjave. Vsi očitki razvidni iz sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade izrecno zavračam in dokazujem za neutemeljene ter glede na dokazno gradivo ocenjujem, da razlogi za mojo razrešitev po 3. in 4. alineji 2. odstavka 38. člena Zakona o zavodih ne obstajajo, pri čemer sem za vsakega od očitanih razlogov podala podrobna pojasnila in v nadaljevanju podajam povzetek moje izjave o razrešitvi.

V času svojega mandata sem članom Sveta zavoda vseskozi podajala pravočasne in popolne ter resnične informacije o celotnem poslovanju zavoda, vendar je le-to svet zavoda občasno interpretiral drugače, na kar sem kot je razvidno iz zapisnikov tudi opozorila, saj v kolikor je bila dana neuradna informacija, ki je bila kasneje spremenjena zaradi popolnejše ugotovitve stanja, je bilo z njihove strani izpostavljeno, da gre za nepopolno gradivo, v kolikor jim je bila dana informacija s časovnim zamikom in po popolnem raziskanju stanja, je bila informacija zanje prepozna oziroma mi je bilo z njihove strani očitano, da jim stvari prikrivam. Vzporedno z navedenim sem v izjavi podala natančna pojasnila o kršitvah Zavoda Desetka, ki me je zavajalo z neresničnimi podatki in mi podajalo tudi protipravne nasvete, pri čemer sem na podlagi dokazov zoper njih podala tudi ustrezno kazensko ovadbo.

Kot neupravičene dojemam tudi očitke o nevestnem oziroma nepravilnem delu in malomarnem opravljanju svojih dolžnosti tako, da bi naj nastale oziroma bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. Na tem mestu je ponovno nujno potrebno izpostaviti nestrokovno in zavajajoče delovanje javnega zavoda Desetka, kateremu sem zaupala in verjela v pravilnost ter zakonitost njihovega poslovanja, kar se je glede na revizijsko poročilo očitno izkazalo za nepravilno. Računovodski servis mi je še konec decembra 2015 zagotavljal, da bo poslovanje zavoda pozitivno, pri čemer je polletno poročilo pripravilo samovoljno in nezakonito, brez mojih  ustreznih sklepov oz. odredb za oblikovanje pasivnih časovnih razmejitev.

Direktorica Desetke je ne zgolj mene kot direktorico Zavoda CMLC, temveč tudi člane sveta zavoda in odbore ter člane mestnega sveta načrtno zavajala s posredovanjem netočnih oz. neresničnih podatkov, pri čemer je bilo za pridobitev nekaterih podatkov in analiz, ki so nujne za tekoče in nemotene poslovanje, potrebno celo posredovanje občine oz. nekaterih nisem kljub številnim prošnjam nikoli prejela. Na številne napake in nepravilnosti, ki jih je storila Desetka pri računovodskem prikazovanju in poročanju, je opozorjeno tudi v okviru Revizijskega poročila notranje revizorske službe občine (večkrat izpostavljeno tudi nesodelovanje Desetke in neposredovanje ustreznih dokumentov), na kar vsi odgovorni vseskozi namerno pozabljajo in ignorirajo, kar je še posebej zaskrbljujoče, ker gre za javni zavod, ki opravlja računovodske in finančno svetovalne storitve za številne javne zavode.

Zavod IRIU je posodil Zavodu CMLC več manjših zneskov finančnih sredstev, ki so bili v tistem trenutku nujno potrebni za plačilo odprtih računov ter posledično nemoteno delovanje zavoda. Posojilo je bilo dano brez roka vračila in brezobrestno, kar je očiten dokaz, da zavod s tovrstnim posojilom nikakor ni bil oškodovan, temveč ravno nasprotno – bil je celo obogaten na račun pogodbenih in zakonitih zamudnih obresti. Tudi v revizijskem poročilu je jasno navedeno, da javna sredstva niso bila oškodovana. Vsakomur je verjetno jasno, da tovrstnega posojila Zavod CMLC nikoli in nikdar ne bi mogel prejeti s strani subjektov na trgu in da bi v tem primeru bili stroški najema in obresti bistveno višji, kar posledično pomeni tudi več izdatkov za zavod. Očitno je torej, da so bila dana v dobrobit zavoda in z namenom preprečiti motnje v delovanju zavoda.

Kar se tiče ureditve pogodb z dobavitelji, gre za  neurejeno stanje in prakso iz preteklosti pred nastopom mojega mandata. Takoj ko je bilo navedeno ugotovljeno, sem pristopila k ureditvi situacije. Pri tem želim dodati, da so bile pred mojim prihodom v Zavod CMLC številne zadeve neurejene oziroma je bilo marsikaj urejeno nezakonito, dokumentacija je bila nepopolna ali je sploh ni bilo mogoče najti, kar je vseskozi oteževalo moja prizadevanja in ukrepe za zakonito in pravilno poslovanje zavoda. Moje dvoletno direktorovanje je bilo očitno prekratko za številne ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti. Poleg tega zavračam navedbe, da naj bi dopustila registracijo drugih pravnih oseb na naslovu zavoda, saj nikoli nisem nobeni pravni osebi podala dovoljenje, da posluje na naslovu zavoda. O teh pravnih osebah, ki so registrirana na sedežu zavoda ne vem ničesar, z njihovimi odgovornimi osebami nisem bila nikoli v kontaktu. Kot sem naknadno izvedela gre za društva, ki naj v večini ne bi obstajala več oz. je njihovo poslovanje oz. medsebojni odnos z Zavodom CMLC obstajal pred mojim prihodom.

Dodajam še, da se tudi ne morem opredeliti do očitanih kršitev z naslednjo vsebino: »…v drugih primerih, navedenih v revizijskem poročilu, ko ni zagotovila pregledno poslovanje zavoda, spoštovanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter uspešno, učinkovito in gospodarno poslovanje zavoda«, saj so očitki nekonkretizirani. V kolikor razlog namreč ne dosega tolikšne stopnje pomembnosti, da se ga podrobneje specificira v okviru razlogov, je očitno, da takšen razlog nikakor ne more biti dovolj tehten za razrešitev. Zavračam tudi trditve, da naj bi opisani očitki povzročili motnje v delovanju javnega Zavoda CMLC, saj tudi le-to ni podrobneje pojasnjeno, in sicer manjkajo navedbe natančnega opisa, v čem je bilo delovanje zavoda moteno. Stojim na stališču, da je bilo delovanje zavoda v mojem kratkem mandatu uspešno, programsko delovanje je bilo bistveno boljše, pred mojim nastopom področje mladinskega sektorja ni bilo ustrezno pravno urejeno (v času mojega mandata: priprava in sprejetje Odloka o mladini, priprava in sprejetje Lokalnega programa za mlade v MOC – Mladi so Celje 2015-2020, priprava in sprejetje novega pravilnika, ki ureja področje financiranja mladinskih programov in programov za mlade, kot tudi ustrezne razpisne dokumentacije ter v času od konca decembra 2015 realizacija 3,5 ukrepov od sedmih zapisanih v navedenem Lokalnem programu za mladino), prenova in širitev infrastrukture: kavarna, nadstrešek, koncertna dvorana in ustreznih spremljajočih prostorov in zunanjih površin, pridobitev dodatne enote Brkati som, pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, najvišje število obiskovalcev v zgodovini Zavoda CMLC, kot tudi najvišje število nočitev v Hostlu v času od ustanovitve dalje, najvišje črpanje sredstev za mednarodne projekte in širitev partnerjev na druge države (kot je recimo Afrika), leto 2014 je bilo prvo, ko Zavodu CMLC ni bilo potrebno najeti kredita in ni imel likvidnostih težav itd.

Glede na številne neurejene stvari iz preteklosti, sem aktivno pričela z urejanjem tovrstnih zadev in transparentnim poslovanjem na vseh področjih, kar dokazuje primerjava ustreznih dokumentov iz let pred mojim mandatom, kar pa očitno ni bilo v interesu določenim osebam povezanim z Zavodom CMLC. Če bi slednje bilo v interesu mojih predhodnikov, bi bili ustrezni nujni pravni postopki izvedeni in ustrezni nujni dokumenti sprejeti že pred mojim mandatom, s čimer urejanjem sem pričela takoj ob nastopu moje funkcije. Moji nasprotniki se za interese in koristi zavoda niso nikoli ozirali, če bi se, vse nepravilnosti, ki sem jih odpravljala v zavodu ne bi obstajale in bi Zavod ob mojem prevzemu deloval na podlagi ustrezne pravne regulative, ki velja za javne zavode.

Vztrajam pri tem, da sem svoje naloge vseskozi opravljala vestno, pošteno, odgovorno ter se zavzemala za uvajanje najboljših poslovnih praks. Izvedla sem številne izboljšave delovanja in smotrnosti ravnanja z razpoložljivimi sredstvi. Prizadevala sem si za transparentno in javno poslovanje zavoda z aktivnim vključevanjem zaposlenih in s tem posledično tudi sprejemanjem njihovih odgovornosti za izvedene ukrepe. Glede na neurejeno stanje iz preteklosti ter nekakovostno računovodsko in analitično svetovalno funkcijo računovodskega sem začela z vzpostavljanjem učinkovitejšega sistema notranjih kontrol, kar je posledično že rezultiralo v pozitivnem poslovanju zavoda v prvem trimesečju in glede na podatke bo takšno poslovanje tudi ob polletju. Nemudoma po ugotovljenem negativnem poslovanju zavoda in razlogih zanj sem pristopila k sanaciji stanja in po prejetju revizijskega poročila uvedla številne popravljalne ukrepe. In še bi lahko naštevala, vendar slednje očitno tistih, ki so me razrešili ne zanima, saj je iz poteka moje razrešitve jasno razvidno, da je vseskozi glavni cilj moja razrešitev, zaradi česar ocenjujem, da so razlogi za razrešitev politični in vsekakor ne strokovni.