Zaradi dviga plač v javnem sektorju podražitve vrtcev in domov upokojencev na Celjskem


podrazitve-vrtci-domoviDvig plač v javnem sektorju, ki je posledica nedavnega dogovora med vlado in sindikati v javnem sektorju, je/bo marsikje povzročil tudi dvig ekonomskih cen storitev v javnih ustanovah.

Na Celje.info smo preverili kje in za koliko bodo odslej zaračunavali več.

Za pojasnila smo se najprej obrnili na Mestno občino Celje, kot ustanoviteljico javnih zavodov. Na MOC so nam najprej pojasnili, da se je višina bruto plače za mesec december 2018 v primerjavi z višino bruto plače za mesec november 2018 v vrtcih zvišala za 2,7 %, kot posledica uvrstitve zaposlenih v višji plačni razred in višji naziv v letu 2018. Pričakovani odstotek zvišanja plač s 1. januarjem 2019, kot posledici dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja v začetku decembra 2018, pa je 4 %.

Zaradi tega lahko uporabniki pričakujejo dvig cen vrtcev , za koliko pa bo znano šele, ko bodo vrtci preračunali ekonomske cene po podatkih iz zaključnih računov iz leta 2018. O tem bo Mestni svet Mestne občine Celje predvidoma razpravljal na aprilski seji.

Iz istih razlogov pa se ne pričakuje dviga komunalnih storitev =. Javna podjetja namreč niso proračunski porabnik in so izven tega sistema, zato dvig plač v javnem sektorju ne more vplivati na dvig cen komunalnih storitev, pravijo na občini.

Koliko bodo dvignili stroški plač na občini in koliko več bo občina dobila iz virov države?

Stroški plač v Mestni občini Celje, predvideni v proračunu 2019, se bodo, glede na proračun 2018, povišali za 374.046 evrov, kar znaša 8,78 %. Javnim zavodom pod okriljem Oddelka za družbene dejavnosti se bodo stroški povišali za približno 11 % oz. 757.275 evrov. Javnemu zavodu Poklicna gasilska enota Celje pod okriljem Oddelka za splošne zadeve se bodo stroški povišali v skupni višini 160.250 evrov oziroma za 10 %. V teh podatkih je zajeto vse, tako povišanja plač, napredovanja, itd.. Zajete so torej plače, prispevki, ostale spremembe, ki nastanejo med letom in morebitne nove zaposlitve ter ostali stroški.

Glede financiranja iz virov države pa so iz občine sporočili, da je povprečnina na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Za leto 2019 je določena v višini 573,50 evrov. Mestna občina Celje bo tako iz naslova dohodnine prejela 25.959.085 evrov.

Kakšne bodo spremembe cen v domovih starejših na Celjskem?

Dom ob Savinji Celje:

Stroški plač so v Domu ob Savinji Celje od 1. 1. 2019 višji za 6,2 %. Pri tem so upoštevana napredovanja zaposlenih s 1. 12. 2018, dvig plač s 1. 1. 2019 za en plačni razred in nova višina minimalne plače.

V Domu ob Savinji Celje so se cene oskrbe s 1. 1. 2019 že dvignile in sicer za 1,7 %.

Dom Lipa Štore: 

Stroški dela za mesec januar bodo glede na projekcije izračuna plač, višji za slabe 3,5 %. Cene oskrbnin so v Domu Lipa Štore s 1.1. 2019 dvignili prvič po šestih letih. Cena ua oskrbo I se je zvišala za 1,3 %, za oskrbo IV pa za 1,9 %.

Dom sv. Jožef Celje: 

V Domu sv. Jožef so ceno oskrbe I s 1. 1. 2019 zvišali za 1,3 %. To je tudi prva sprememba cene po letu 2014.

V Domu sv. Jožef še dodajajo, da dviga stroškov dela, ki je predvsem posledica dviga plač zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi, ne smejo prevaliti na stanovalce in njihove svojce. Upajo, da bodo pristojni držali dano besedo in res zagotovili vir za izplačilo višjih plač. Januarske plače se že izračunavajo, vira za njihovo pokritje pa v tem trenutku še ni. Podpirajo prizadevanja za primerno plačilo dobro in vestno opravljenega dela. Stanovalcem je takšna storitev zagotovljena v okviru zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnica pa tega plačila ne zagotavlja, pravijo v Domu sv. Jožefa.

Dom Nine Pokorn Grmovje (Pernovo – Žalec): =

V Domu Nine Pokorn Grmovje cene do nadaljnjega ostajajo nespremenjene.

Špesov dom Vojnik: 

Iz Špesovega doma Vojnik so se najprej odzvali na nekatere navedbe v medijih glede financiranja domov s strani države. Povedali so, da za razliko od vse zdravstvene dejavnosti, ki je financirana z akontacijami glede na planirani obseg storitev, so domovi namreč plačani za opravljene in evidentirane storitve v 30 dneh po prejemu njihovega računa.

Špesovemu domu je simulacija izračuna plač po novem, glede na njihov strošek v novembru 2018, pokazala povečanje za 4,07 %. Dejansko zvišanje pa bo znano šele ob izračunu plače za januar 2019.

S 1. 1. 2019 so ceno osnovne oskrbe I. dvignili za 1,5 %, oskrbe IV. pa za 2,3 % in znašata 20,90 €/dan oz. oskrbe IV 31,30 €/dan.

Pegazov dom Rogaška Slatina: 

Stroški dela se bodo v Pegazovem domu Rogaška Slatina zaradi dviga plač povečali za dobre 3 %, zato je bil nujen tudi dvig cen oskrbe. Tako se zaradi dviga plač cene oskrbe s 1.1.2019 zvišujejo za 2 %.

Dom starejših Laško, ki je pod okriljem Thermane d.d.: 

Strošek dela se je v Domu starejših Laško dvignil za 3,5%. V domu so zato s 1. 1. 2019 dvignili tudi cene oskrbe, in sicer je nova cena oskrbe I višja za 1,6 %, cena oskrbe IV pa za 2 %. To je bilo njihovo prvo zvišanje cen po letu 2013.

Dom starejših Šentjur: 

Planirani stroški dela za oskrbo I se bodo povišali za 3,71 %, na oskrbi IV pa za 2,5 %, kar je tudi upoštevano v novem izračunu cen. Izračun so v Domu starejših Šentjur opravili v mesecu decembru, v njem pa so upoštevali le dvig stroškov dela.

Cena oskrbe I bo tako po novem 19,35 €/dan (prej 19 €/dan), oskrve IV pa 30,25 €/dan (prej 29,75 €/dan).

Dom upokojencev Polzela: 

V Domu upokojencev Polzela se je strošek dela zaradi dviga plač s 1. 1. 2019 povečal za približno 5,21 %. S 1. 1. 2019 so zato tudi že dvignili cene oskrbe in sicer se je cena oskrbe I povišala za 2,4 %.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah: 

Cene oskrbe se bodo Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah povišale. Oskrba I za 1,7 %, oskrba IV pa za 1,9 %. Ker s povišanjem le delno pokrijejo stroške dviga mase plač za kader s področja oskrbe, predvidevajo, da bo usklajevanje cen letos še potrebno.

Strošek dela, na podlagi trenutno znanih dejstev in po grobi oceni, bo v letu 2019 znašal predvidoma nekaj čez 70 % letnega proračuna. Na račun dogovora vlade in sindikatov, dviga minimalne plače, rednih napredovanj in odpravnin se masa za plače v letu 2019 v njihovem zavodu skupaj dviga za več kot 6 %.

B.S.