Kako je s krsti, birmami, porokami v celjski škofiji v primerjavi s Slovenijo


Preverili smo, v kakšnem razmerju pristopajo k svetim zakramentom Celjani v primerjavi z ostalimi Slovenci.
Preverili smo, v kakšnem razmerju pristopajo k svetim zakramentom prebivalci celjske župnije v primerjavi z ostalimi Slovenci.

Katoliška Cerkev je izdala letno poročilo za preteklo leto z nekaterimi predstavitvenimi in statističnimi podatki o ustanovah ter življenju in delu same Cerkve v Sloveniji. 

V njej so pregledno in jasno zajeti osnovni podatki, ki želijo pokazati, kakšna so njihova škofijska in župnijska občestva in v kakšnem stanju je krščanstvo v Sloveniji.

Poročilo smo pod drobnogled vzeli tudi mi in preverili, kakšna je statistična situacija v celjski škofiji glede prejemanja svetih zakramentov, rojstvo otrok izven in v zakonski zvezi ter razmerje cerkvenih in civilnih porok v celjski škofiji v primerjavi s preostalo Slovenijo. 

ŠTEVILO KRSTOV V SLOVENIJI UPADA, V CELJSKI ŠKOFIJI STABILNEJŠI TREND

Število krstov v Sloveniji ne glede na gibanje števila rojstev otrok od leta 2010 upada. Pred tem so skupaj z rastjo števila rojstev rasle tudi statistike opravljenih krstov. Leta 2004 je bilo krščenih 13.607 ljudi v Sloveniji, leta 2010 celo 14.184, leta 2014 pa zgolj še 11873.

V celjski škofiji so trendi nekoliko bolj konstantni. Število krstov se je gibalo okrog 2100, vrh doseglo leta 2010 (2671), 2011 pa je številka padla pod 2000 in se suče okrog 1800 krstov letno.

LETO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ŠTEVILO KRSTOV CELJE 2161 2126 2070 1977 2671 2193 1822 1767 1783
ŠTEVILO KRSTOV SLOV. 13664 13749 13444 13603 13622 14184 13621 12848 11874
ŠTEVILO ROJSTEV 18932 19823 21817 21865 22343 21947 21938 21111 21165

krsti (Kopiraj)

Podobne trende je zaznati tudi pri zakramentu prvega svetega obhajila. V Sloveniji je bilo pred desetimi leti okrog 12 tisoč prvoobhajancev letno, sedaj pa jih je okrog 9 tisoč. V celjski škofiji pa se je število zmanjšalo od 2 tisoč pred desetimi leti na okrog tisoč petsto leta 2013 in 2014.

Število birmancev se je v celjski škofiji se je pred desetimi leti gibalo okrog številke 2 tisoč, največ jih je bilo ponovno 2010 (2184 birmancev), potem pa strmo upadlo in leta 2014 doseglo številko 1813. Negativen trend je  značilen tudi za vseslovenski nivo.

Upadanje števila svetih krstov, prejemanja zakramentov in nasploh oddaljevanje od verskega življenja so tako povezani z načinom življenja družbe in družin. V Sloveniji se povečuje število otrok, rojenih zunaj zakonske zveze. Če je bilo leta 1954 le 10,9 % prvorojenih otrok rojenih zunaj zakonske zveze, jih je bilo leta 2004 44,8 %, leta 2013 pa 58 %. O tem priča tudi spodnji graf.

3 (Kopiraj)

ŠTEVILO CERKVENIH POROK V SLOVENIJI UPADA, V CELJSKI IN KOPRSKI ŠKOFIJI NAVZGOR

Število  cerkvenih porok se je v Sloveniji zmanjšalo s 3.597 leta 2004 na 2.645 v letu 2014.

Kako pa je s sklenitvijo svetega zakona v Celju? Po letu 2006, v katerem lahko zabeležimo 455 cerkvenih porok, je število parov, ki se odločijo za krščanski zakon, znova upadlo. Leta 2009 se je le 358 parov odločilo za cerkveno poroko, vendar se je to število leta 2010 povzpelo na 530. Po tem letu je število cerkvenih porok zopet začelo padati, vse do leta 2014, ko se je v Celju 400 parov odločilo za sklenitev krščanskega zakona. S tem sta Celje in Koper edina kraja v Sloveniji, kjer lahko beležimo naraščanje števila cerkvenih porok v letu 2014.

Odstotkovno gledano je bilo leta 2014 sklenjenih 40 % cerkvenih porok glede na civilne. Za primerjavo: leta 2004 je bilo 55 % cerkvenih porok glede na civilne v Sloveniji. Število krstov, prvih obhajil in cerkvenih porok se zmanjšuje tudi v ostalih evropskih državah, zato lahko govorimo o splošnem pojavu, ki je zajel staro celino.

4 (Kopiraj)

Spremembe v načinu izražanja vernosti in udejstvovanja v verskem življenju so lahko izraz družbenopolitičnih sprememb minulih desetletji in celotnega stoletja, ki so vnesle sekularizem, laicizem in oddaljevanje od verskih vrednot.

Vir: Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2015