Kam bo šel občinski proračun v Celju za leto 2023


Letošnji proračun Mestne občine Celje, ki so ga mestni svetniki obravnavali v dveh branjih prinaša predvidene prihodke v višini 78,4 milijona evrov in predvidene odhodke v višini 82,5 milijona evrov. Od tega bo več kot 31 milijonov evrov namenjenih za investicije.

V proračunu za leto 2023 je največ denarja namenjenega za izvajanje dejavnosti in projekte s področja okolja, prostora in komunale (več kot 31 milijonov evrov). V tem sklopu je za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest namenjeno približno 3,5 milijone evrov, za protipoplavne ukrepe pa dobre 3 milijone evrov.

Rekonstrukcija kleti Zdravstvenega doma Celje; foto: Simon Valant

Za področje družbenih dejavnosti je za različne projekte v proračunu zagotovljenih približno 4 milijone evrov. Med največje projekte spadajo: rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi 5, ki že poteka (2,3 milijona evrov), obnova atletske steze na stadionu Kladivar (450 tisoč evrov) in novogradnja vrtca Zarja – enote Čira Čara, za kar bodo letos namenili 250 tisoč evrov, v letu 2024 pa 2,5 milijona evrov. Prav tako je za letošnje leto načrtovano nadaljevanje rekonstrukcije Fotohiše Pelikan in obnovitvena dela na Starem gradu Celje, za kar bo namenjenih slabih 300 tisoč evrov.

Precejšen poudarek je namenjen tudi snovanju proračuna, ki se navezuje na trajnostno mobilnost. Za subvencioniranje javnega potniškega prometa (Celebus) bo šlo 1,3 milijone evrov, za projekt Centralka, ki bo zaživel v mesecu juliju, oziroma Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje pa 1,4 milijone evrov. Centralka se bo navezovala na javni potniški promet (Celebus), javni sistem izposoje koles (Kolesce) in pametno parkiranje.

Če si želite preveriti vse podrobnosti, vabljeni k branju proračunskega gradiva, ki so ga prejšnji mesec sprejeli mestni svetniki:

  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 – DRUGA OBRAVNAVA
  2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023
  3. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2023