Na Ostrožnem bo zgrajena nova stanovanjska soseska (foto)


Mestna občina Celje je lani jeseni na 0,76 hektarov velikem zemljišču soseske Ostrožno Zahod začela graditi gospodarsko javno infrastrukturo, ki bo omogočila gradnjo predvidoma desetih individualnih, prostostoječih stanovanjskih hiš.

Zaradi bližine mesta in dobrih prometnih povezav bo nova, sodobno zasnovana stanovanjska soseska omogočala zelo kvalitetno življenje.

Približno polovica zemljišča bo z gospodarsko javno infrastrukturo opremljena že v prvi polovici letošnjega leta. Pogodbena vrednost teh del je ocenjena na približno 155.000 evrov z DDV. Komunalno opremljena zemljišča, pripravljena za pridobitev gradbenega dovoljenja, bo občina prodala zainteresiranim kupcem.

Zemljišče je v naravi travnik in je s prostorskim planom opredeljeno kot stanovanjsko območje eno ali dvostanovanjskih stavb. Na severovzhodu meji na Cesto na Ostrožno in obstoječo avtobusno postajališče, na severozahodu in jugovzhodu pa ga obdajajo stanovanjske hiše. Na jugozahodu območja, ki je predvideno za gradnjo, se vse do stare struge potoka Sušnica razprostirajo travniki.

Za območje je bil izdelan občinski podrobni prostorski načrt (OPPN OZ- 9), ki poleg desetih stanovanjskih objektov prve in druge gradbene faze predvideva tudi izgradnjo omrežja dovoznih cest s površinami za pešce. Obstoječi cestni priključek na Cesto na Ostrožno bo ukinjen, dovoz do novih hiš pa bo zagotovljen po novem cestnem omrežju. Tudi obstoječe avtobusno postajališče ob Cesti na Ostrožno bo odstranjeno in v bližini zgrajeno novo.

slovensko-dalm-polsi-klik