Občine Celje, Štore in Vojnik podpisale pogodbo o sofinanciranju več kot 11 milijonov evrov vrednega projekta


Župan Občine Štore Miran Jurkošek in župan Občine Vojnik Branko Petre sta pogodbo parafirala, župan Mestne občine Celje Bojan Šrot pa je v imenu vseh treh občin podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik.

Skupna vrednost pogodba o sofinanciranju znaša 4.695.241 evrov, in je bila  sklenjena med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor, in Mestno občino Celje, ki je v tem projektu nosilna občina. Skupna vrednost celotnega projekta je 11,1 milijona evrov.

V sklopu projekta se bo na območjih znotraj aglomeracij, kjer javna kanalizacija še ni v celoti zgrajena, v občinah Štore Vojnik in Celje zgradilo 26.760 metrov nove javne komunalne infrastrukture, 16 črpališč, na novo pa se bo priključilo 608 objektov za 2181 ljudi. Prav tako se bo odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas.

Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina Štore uspešno izvajajo evropski projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje, saj jim je do sedaj uspelo zagotoviti že skoraj 98 odstotno priključenost prebivalstva na javno komunalno omrežje.

Pri projektu, ocenjenem na 11,1 milijona evrov, sodelujejo Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina Štore. Nosilna občina je Mestna občina Celje. Cilj velikega in zahtevnega projekta je z ustreznim odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda zmanjšati količino direktnih izpustov v okolje. Posledično se bo izboljšala kakovost reke Savinje ter zmanjšala onesnaženost podtalnih voda.

Vse tri občine so za projekt, ki bi se naj zaključil junija 2023, prejele nekaj manj kot 5,9 milijona evrov sredstev sofinanciranja, in sicer 4,7 milijona evrov iz EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna. Preostanek sredstev bo zagotovljen iz občinskih proračunov.

Vse tri občine bodo skupaj izgradile 26.760 metrov kanalizacijskega sistema s 16 črpališči in na sistem priključile 2181 dodatnih prebivalcev.  Projekt je razdeljen na osem sklopov po različnih območjih občin. Za izvajalca gradbenih del sta bili na javnem razpisu izbrani podjetji VOC Celje, d. o. o., in AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega.

Uspešna medletna realizacija

Od začetka projekta je občinam do danes uspelo zaključiti velik del omrežja. Samo v mestni občini Celje je zgrajene že skoraj 7 kilometrov nove kanalizacije, tudi v občini Vojnik se gradnja približuje koncu, saj sta zgrajenega že dobra 2 kilometra novega kanalizacijskega omrežja, kar znaša nekaj več kot 80 % projektirane kanalizacije, izvedeni so tudi že vsi hišni priključki. V občini Štore se je do sedaj izgradilo skoraj 1,8 kilometra kanalizacijskega sistema, izvedli so vse hišne priključke. Od 12 predvidenih črpališč so v mestni občini Celje izgrajena štiri, v občini Štore pa eno od predvidenih štirih. V letošnjem letu se z izgradnjo kanalizacije v mestni občini Celje in občini Štore nadaljuje skladno z načrtom gradnje. Zaključek izgradnje kanalizacije v občini Vojnik je predviden letos poleti.

Ob zaključku projekta bo v Mestni občini Celje položenih 16.697 metrov kanalov in zgrajenih 12 črpališč, priključene bodo 402 stavbe. V Občini Štore bo zgrajenih 7.182 metrov kanalizacijskega omrežja na katerega se bo priključilo 117 stavb ter 4 črpališča. V Občini  Vojnik  bo položenih 2.880 m kanalov, na katere bo mogoče priključiti 59 gospodinjstev.

Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic  izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. Z uresničitvijo projekta bo dosežena minimalno 98 odstotna priključenost prebivalstva na javno komunalno omrežje odvajanja in čiščenja v vseh treh aglomeracijah, s čemer bodo tudi izpolnjene zahteve direktive EU.