Računsko sodišče Občini Žalec v reviziji poslovanja izreklo mnenje s pridržkom


Računsko sodišče je končalo z revizijo poslovanja Občine Žalec v letu 2020 ter občini izreklo mnenje s pridržkom. Občina Žalec mnenje Računskega sodišča spoštuje. Računsko sodišče je žalski občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina določene nepravilnosti odpravila že med revizijskim postopkom.

Računsko sodišče je pomembnejše nepravilnosti ugotovilo na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna predvsem zaradi pomanjkljive priprave posameznih proračunskih dokumentov. Kot pojasnjujejo je namreč na proračunskih postavkah izplačala več sredstev, kot jih je načrtovala v veljavnem proračunu občine za leto 2020.

Nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo še pri prodaji nepremičnega premoženja in oddaji prostorov v najem, pri čemer gre za nepopolno evidenco nepremičnega premoženja. Ob tem žalska občina na spletni strani ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe, kakor tudi ni imenovala skrbnikov pravnih poslov. Nadalje zemljišč, ki so bila predmet prodaje, ni vključila v načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2019 oziroma za leto 2020. Postopka javnega zbiranja ponudb ni zaključila kot neuspešnega ter ni zagotavljala popolnega in pravočasnega pobiranja prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanja teh prejemkov v proračun.

Nepravilnosti so bile ugotovljene tudi na področju javnih naročil pri investicijskih odhodkih. Med drugim so v teh postopkih anekse k pogodbi sklenili po zaključku del, plačali dodatna dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, prevzeli več obveznosti, kot so imeli za ta namen zagotovljenih sredstev. Občina pred izplačilom ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki sta izhajala iz prejetih računov, prejete ponudbe, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2020, ni izločila kot nedopustne. Prav tako občina ni pridobila ustreznih finančnih zavarovanj oziroma jih je pridobila prepozno.

Nepravilnosti so bile ugotovljene še pri tekočih transferjih nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ko na splet tudi ni posredovala vseh dokumentov iz javnih razpisov. Pri zadolževanju so se pojavljale nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, prav tako pa so bile nepravilnosti ugotovljene na drugih področjih poslovanja, ko naprimer v odloku o financiranju ožjih delov občine ta ni določila načina izvajanja nalog, ki jih je prenesla na krajevne oziroma mestno skupnost, in ni spremljala poslovanja krajevnih in mestne skupnosti oziroma izvrševanja njihovih finančnih načrtov. Računsko sodišče je Občini Žalec zaradi naštetega podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Občina Žalec mnenje Računskega sodišča spoštuje

Za komentar poročila smo prosili tudi Občino Žalec. Pojasnili so, da mnenje Računskega sodišča spoštujejo in dodali, da je postopek revizije, kakor tudi celotno sodelovanje med Občino Žalec ter Računskim sodiščem potekalo korektno in konstruktivno. “Občina Žalec je tekom revizijskega postopka pojasnjevala in aktivno uvajala korektivne ukrepe, kjer je bilo to potrebno oziroma možno. Računsko sodišče je izreklo mnenje s pridržkom, in ob tem navaja, da je Občina Žalec, razen v ugotovljenih nepravilnostih v revizijskem poročilu, v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili. Tako je Računsko sodišče Občini Žalec podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja le-teh v prihodnje,” so pojasnili v kabinetu žalskega župana.

Celotno poročilo Računskega sodišča, v katerem so natančno navedeni ugotovljeni pomisleki, najdete TUKAJ.

B.S., foto: Občina Žalec