Razpisano je prosto delovno mesto ravnatelja/-ice gimnazije Lava

Svet zavoda Šolskega centra Celje Pot na Lavo 22, 3000 CELJE razpisuje prosto delovno mesto  RAVNATELJA/-ICE GIMNAZIJE LAVA.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) in pogoje za učitelja v programih, ki jih izvaja ta šola.

Izbranega kandidata/ko bomo imenovali za 5 let. Nastop dela bo 1. 11. 2023.

Kandidati/ke naj v 8 dneh od objave razpisa pošljejo:
• prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
• kratek pregled dosedanjih aktivnosti na področju izobraževanja in na drugih področjih ter kratek program za delo na šoli.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) je potrebno poslati v 8 dneh od dneva objave na naslov: ŠOLSKI CENTER CELJE, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

 

 

Šolski center Celje