SB Celje v prvem polletju poslovala pozitivno. Čakalne dobe daljše za vse skupine storitev


V Splošni bolnišnici Celje so v prvih šestih mesecih letošnjega leta uspešno uresničevali zastavljeni finančni načrt in sanacijski program, ki v letu 2019 načrtujeta uravnoteženo poslovanje.

Polletni poslovni rezultat je izkazal uravnoteženo poslovanje oz. 5.675 evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Ob tem je bolnišnica uresničila zastavljen program dela tako na hospitalni kot tudi na večini specialistično ambulantne dejavnosti. Glede na realizacijo prihodkov ter dinamiko stroškov v prvi polovici leta in izvajanja sanacijskih ukrepov skozi vse leto v SB Celje ocenjujejo, da bo tudi poslovanje ob koncu leta uravnoteženo.

Leto 2019 je drugo leto sanacije poslovanja Splošne bolnišnice Celje. V začetku leta novelirani sanacijski ukrepi v skladu z navodili Ministrstva za zdravje so bili pripravljeni s ciljem doseganja uravnoteženega poslovnega rezultata že v tem letu.

Obstaja tveganje, da nekateri programi ne bodo v celoti plačani

Za SB Celje je eden najpomembnejših sanacijskih ukrepov doseganje programa akutne obravnave, tako v številu primerov kot v doseganju povprečne uteži, ki je pomemben obračunski element storitev do ZZZS.

V prvem polletju so na akutni obravnavi v celoti opravili načrtovano število primerov s čimer je bil dosežen cilj doseganja programa. Ob tem pa je bilo realiziranih za 4,41 % več uteži kot je bilo načrtovano. Za dobre 4 % je višja tudi realizirana povprečna utež.

Tudi realizacija prospektivno načrtovanih programov je bila zelo dobra. Pri 12 programih so namreč dosegli oz. presegli načrtovan obseg dela, pri pa ne (na tri od teh – splavi, porodi, možganska kap – ni vpliva). Nižji obseg dela na teh programih je posledica deficita ustreznih zdravnikov specialistov.

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti so dosegli skoraj vse načrtovane specialistične ambulantne točke, ki so osnovni obračunski element za to področje. Realizacija se po področjih nekoliko razlikuje in je posledica sprememb v procesih dela ter kadrovske zasedenosti zdravnikov specialistov.

Kadrovski deficit je vzrok nedoseganja načrtovanega obsega dela na ortopediji, internistični onkologiji, urologiji. Nekaj programov pa je načrtovan obseg dela močno preseglo. Načrtovan program MR preiskav je bil v prvi polovici leta v celoti realiziran, CT preiskav pa presežen za dobrih 12 %. Tudi program dializ je bil za 4 % večji od načrtovanega.

Na programih, ki se plačujejo do višine načrtovane realizacije so opravili za skoraj 5,5 % več programa od načrtovanega (največje preseganje je pri operacijah na ožilju – dobrih 42 %).

V celjski bolnišnici se bojijo, da ob nadaljevanju takšnega trenda realizacije del opravljenih storitev v določenih programih ne bodo v celoti plačan. V SB Celje se zato trudijo, da bi jim ZZZS odobril prestrukturiranje ter širitve programov in s tem plačilo opravljenega dela, vendar zaenkrat neuspešno. Neplačani viški programov namreč pomenijo nepokrite stroške izvajanja storitev.

Čakalne dobe so se podaljšale v vseh skupinah storitev

Čakalne dobe so se kljub uresničevanju pogodbe z ZZZS skupaj podaljšale v vseh skupinah storitev, ki jih spremljamo in pri vseh stopnjah nujnosti.

Na prve preglede je podaljšanje čakalnih dob največje v ambulanti za plastično kirurgijo, revmatologijo, kardiologijo, v ambulanti za srčne spodbujevalnike, gastroenterologijo, urologijo, ortopedijo. Čakalne dobe pa so se skrajšale na nevrokirurški, žilno-kirurški, angiološki, endokrinološki, nefrološki, nevrološki pregled, na okulistični pregled za očala, dermatološki pregled otroka in prvi pregled ščitnice.

Na področju diagnostike so se čakalne dobe podaljšale na gastroenterološki UZ diagnostiki, nevrofiziološki diagnostiki (EMG, EEG, EP), avdiovestibuloški diagnostiki, RTG diagnostiki, radiološki UZ, CT in MRI diagnostiki in scintigrafijah. Skrajšale so se na delu urološke in kardiološke diagnostike.

Pri operacijah so se čakalne dobe podaljšale za operacije splošne in abdominalne kirurgije, posamezne operacije plastične kirurgije, endoproteze kolka in kolena, artroskopije, operacije hrbtenice in na operacije s področja okulistike in dela programa ORL. Skrajšale pa so se čakalne dobe na operacije v ustni votlini in nevrokirurške operacije. V juniju je Ministrstvo za zdravje SB Celje potrdilo izvajanje posebnih programov za nekatere operativne programe z dolgimi čakalnimi dobami, kar bo imelo pozitiven vpliv na skrajšanje čakalnih dob.

Zaposlitveni prirast pozitiven, realizirali tudi nekaj investicij

Zaradi pozno sprejetega finančnega načrta v prvem polletju niso bile realizirane nekatere aktivnosti na področju kadrovanja in investicij. Slednje temeljijo na predhodno izvedenih javnih razpisih, zato so bile povečini realizirane investicije, ki so se pričele že v lanskem letu oz. so bile predmet lanskega finančnega načrta, manjše investicije iz letošnjega finančnega načrta ter nujne nabave.

V prvem polletju so imeli v SB Celje nekaj nenačrtovanih odhodov zdravnikov. Delovno razmerje je odpovedalo 7 specialistov, 3 specialisti pa so spremenili pogodbe o zaposlitvi iz polnega delovnega časa v krajši delovni čas. Za polni delovni čas so zaposlili 12 novih specialistov, z dvema specialistoma pa so sklenili pogodbo za krajši delovni čas. Kljub aktivni politiki kadrovanja in stalnemu iskanju deficitarnega kadra na vseh zaposlitvenih portalih, zdravniškega kadra določenih specialnosti ni. Najbolj primanjkuje specialistov radiologije, urologije, ortopedije, kardiologije, anestezije, transfuzijske medicine in hematologije. Bolnišnica določene odhode nadomešča s pogodbenim delom zunanjih sodelavcev.

Na področju zdravstvene nege so zaenkrat uspeli zaposliti ves predviden kader in nadomestiti vse bolniške in porodniške odsotnosti. Zaradi uveljavitve spremenjenih kompetenc zdravstvene nege, so 55 zaposlenim ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, kar pa večjih finančnih posledic zaenkrat ne bo prineslo saj je večina teh medicinskih sester starejših in prezaposlitev zanje v finančnem smislu ne prinaša sprememb. Bo pa imela sprememba finančne posledice, ko se bodo te medicinske sestre upokojile. Bolnišnica bo namreč morala za nadomestitev kadra na delovnih mestih, ki so jih do zdaj zasedale srednje medicinske sestre, zaposliti diplomirane medicinske sestre.

Zaradi striktne delitve dela med srednjimi in diplomiranimi medicinskimi sestrami bodo po vsej verjetnosti v prihodnjih letih naraščale potrebe po dodatnih zaposlitvah diplomiranih medicinskih sester.