Slovesen podpis: Načrt razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 2023 do 2028 v katerem so tudi štiri nova gasilska vozila


Gasilska zveza Vojnik-Dobrna že od same ustanovitve, torej od leta 1999 pripravlja načrt razvoja za petletno obdobje. Tokrat so podpisali že petega po vrsti, in sicer za obdobje od leta 2023 do leta 2028.

Načrt je v osnovi dokument, ki izkazuje trenutno stanje omenjene gasilske zveze, tako v operativi kot tudi njihovi opremljenosti v celoti in stanje tako imenovane podhranjenosti, katero so želeli v tem načrtu posebej predstaviti ter finančno ovrednotiti.

Kaj je v načrtu za obdobje med letoma 2023 in 2028?

V uvodnem delu je navedena vsa zakonodaja in kategorizacija društev, ki je seveda temelj za opremljenost gasilskih društev. V nadaljevanju je ta dokument je sestavljen iz treh sklopov. V prvem sklopu je podrobno opisan način izobraževanja, kjer je predstavljeno operativno vodstvo in vsi operativni gasilci, ki so vključeni v sistem usposabljanja različnih specialnosti.

Drugi sklop je namenjen opremljenosti z osebno zaščitno opremo vseh njihovih operativnih gasilcev. V tem delu je predstavljena vsa trenutno veljavna osebna zaščitna oprema in v nadaljevanju dopolnjevanje te opreme do kriterijev, ki jim jih narekuje zakonodaja.

Tretji sklop pa so gasilska vozila, ki finančno tudi najbolj obremenjujejo njihova društva s svojo soudeležbo in pa občine. Starost gasilskih vozil je namreč pripeljala do tega, da morajo v tem petletnem obdobju načrtovati nabavo kar štirih gasilskih vozil, saj eno od navedenih gasilskih vozil v občini Vojnik že kar krepko presega starost 36 let. Gre za tri vozila v Občini Vojnik in eno vozilo v Občini Dobrna. Od tega kar dve vozili v Vojniku tako imenovani GVC 3 in eno vozilo v Dobrni GVC 1, kar predstavlja največji del financiranja za obe občini.

Sodelovanje z obema občinama

Pri usklajevanju tega načrta je bilo aktivno vključeno poveljstvo v Gasilski zvezi Vojnik – Dobrna na svojih rednih sejah, ki so bile posebej namenjene temu načrtovanju. Vse skupaj je bilo nato v nadaljevanju še v razpravi predstavljeno županoma Martinu Breclu in Branku Petretu. S takšno uskladitvijo so nekako prišli do dneva, ko so lahko skupaj opravili svečan podpis strani vseh akterjev.

Slovesnega podpisa so se udeležili župan Občine Dobrna Martin Brecl, župan Občine Vojnik Branko Petre, predstavniki GZ Vojnik-Dobrna, predstavniki GD Dobrna, GD Vojnik, GD Socka, GD Nova Cerkev, GD Lemberg in GD Frankolovo.

Poveljnik GZ Vojnik – Dobrna Ivan Jezernik je dejal: ”V imenu Gasilske Zveze Vojnik-Dobrna se še enkrat zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri tem projektu, posebej pa še obema županoma Branko Petretu, Martinu Breclu in pa našim gasilskim društvom, ki z lastnimi sredstvi redno dopolnjujejo in pripomorejo k popolni opremljenosti.”

Kot so dejali pri Gasilski zvezi Vojnik – Dobrna vsa ta obdobja nikoli niso imeli težav z županoma Občine Dobrna in Občine Vojnik glede realizacije vsebine načrta razvoja. Župana obeh občin sta vedno prisluhnila in maksimalno v okviru svojih zmožnosti skupaj z Občinskim svetom obeh občin pripomogla k temu, da je gasilska zveza Vojnik – Dobrna opremljena in usposobljena po minimalnih kriterijih, ki jih predpisuje zakonodaja.

Simon Valant, foto: Lea Sreš/Občina Vojnik