Splošna bolnišnica Celje lansko leto 2019 končala s skoraj 2 mio evrov izgube, čakalne dobe se nižajo


V letu 2019 so v Splošni bolnišnici Celje realizirali 117,7 mio evrov prihodkov in 119,6 mio evrov odhodkov. Leto 2019, ki je bilo za bolnišnico drugo leto izvedbe sanacijskega programa, so tako sklenili z negativnim rezultatom poslovanja v višini 1,89 mio.

Kljub izgubi rezultat kaže, da gre sanacija poslovanja bolnišnice v pravo smer, saj je poslovni rezultat boljši od tistega, ki je bil na začetku leta prvotno narejen na predpostavkah splošnega dogovora in nepokritih višjih stroškov dela.

Splošna bolnišnica Celje je v letu 2019 opravila za 3,5 mio evrov več programov kot v letu 2018 oz. za okoli 2 mio evrov več kot je načrtovala na začetku leta, kar je več kot kadarkoli do zdaj. Pri tem bolnišnica za približno 1,2 mio evrov opravljenega preseženega programa ni prejela plačila.

Poslovanje in uresničevanje načrtovanega obsega dela 

Prvotni Finančni načrt Splošne bolnišnice Celje za leto 2019 je predvideval negativni poslovni rezultat v višini 2,7 mio evrov, a je bolnišnica je poslovno leto 2019 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 1,89 mio evrov, oziroma 1,6 % celotnih prihodkov. Kljub negativnemu rezultatu lanskega leta, se izguba znižuje (lani je ta bila 3,5 mio evrov), kar kaže na učinkovitost zastavljenih ukrepov sanacijskega programa.

Na presežek odhodkov nad prihodki je vplival novi splošni dogovor, ki v rasti cen storitev ni upošteval določenih v pogajanjih s sindikati že dogovorjenih višjih stroškov dela ter stopnjevanje zahtev sindikatov v zvezi s kolektivnimi pogodbami, kar je privedlo do povečanja odhodkov v vrednosti okoli 680.000 evrov. Presežek odhodkov nad prihodki pa je nastal tudi zaradi neplačanega izvedenega programa akutne obravnave, urgence in specialističnih ambulant v skupni vrednosti 1,2 mio evrov .

Kadrovski deficit vpliva na delo nekaterih oddelkov

Poglavitni ukrep sanacijskega programa v letu 2019 je bil doseganje pogodbenih obsegov dela in s tem povečanje prihodkov. Glede na leto 2018 so realizacijo programa akutne obravnave v letu 2019 povečali oz. presegli za 2 % oz. za 639 primerov. Poleg tega se je lani povečala tudi zahtevnost obravnave primerov, kar se kaže v še večjem porastu števila uteži. V letu 2019 je bilo tako realiziranih za 4,02 % večje število uteži kot v letu 2018, oziroma za 1,93 % več od plana za leto 2019.

Največji delež nedoseganja planiranega obsega dela je na področju urologije, na katerem se soočajo z velikim kadrovskim deficitom, sledijo programi ortopedije in travmatologije. Na področju radiologije so planiran obseg presegli za 12,6 % (CT program), 2,3 % pod planirano realizacijo pa se je ustavil MRI program (zaradi nadgradnje dveh od treh aparatov).

Tudi v Urgentnem centru Celje so obravnavali večje število pacientov kot v letu 2018 in sicer za 4,4 % oz. 3.991 obravnav.

SB Celje opravila za 2 milijona več programov od načrtovanega

V letu 2019 je naša bolnišnica v primerjavi z letom 2018 opravila za 3,5 mio evrov več programov, ki so bili plačani s strani ZZZS in za okoli 2 mio evrov več, kot je bilo načrtovano v začetku leta. Del tega programa je bil plačan, ZZZS pa za leto 2019 ni plačal za 755.000 evrov ur realiziranega programa na akutni obravnavi ter za okoli 150.000 evrov realiziranega programa na področju specialistične ambulantne obravnave in urgence. Povečan obseg dela na eni strani pa je na drugi strani prinesel tudi povečane stroške dela in materiala.

Splošna bolnišnica Celje je v letu 2019 uresničila tudi zastavljene načrte na področju investicij. Poleg investicij v novo medicinsko opremo (nekatera javna naročila so še v teku), so v celjski bolnišnici izvedli tudi več vzdrževalnih del ter preureditev delovnih prostorov v bolnišnici, lani pa so z Ministrstvom za zdravje in izvajalci podpisali pogodbo za gradnjo Etape 1 nadomestne novogradnje, ki se je začela graditi v začetku leta 2020.    

Čakalne dobe se znižujejo

V lanskem letu se je v celjski bolnišnici za 16 % znižalo število pacientov s preseženo dopustno čakalno dobo, kar so dosegli s številnimi aktivnostmi za obvladovanje čakalnih dob.

Kljub temu, da so v tem obdobju opravili do zdaj največji obseg dela, je številne aktivnosti in ukrepe usmerjene v skrajševanje čakalnih dob prevladalo povečano število napotitev na specialistično obravnavo. Skupno število čakajočih na zdravstvene storitve se je namreč v letu 2019 v celjski bolnišnici povečalo za 2.620 oz. za 4 % in je na zadnji dan leta 2019 znašalo 64.728 pacientov. Od tega jih največ čaka na kontrolni pregled (45 % vseh čakajočih). Sledijo prvi pregledi (22 % vseh čakajočih), diagnostika (22 % vseh čakajočih) in operacije (12 % vseh čakajočih). V absolutni vrednosti se je v opredeljenem obdobju najbolj povečalo število čakajočih na prve preglede, sledita diagnostika in kontrolni pregledi, število čakajočih na operacije pa se je zmanjšalo.

V vseh opredeljenih skupinah (prvi/kontrolni pregledi, diagnostika, operacije) je povečanje najbolj izrazito pri stopnji nujnosti zelo hitro (35 % glede na leto 2018), kar predstavlja kar 44 % celotnega povečanja skupnega števila čakajočih.

Čakalne dobe na prve preglede so se najbolj skrajšale pri pregledih ščitnice, fleboloških, nefroloških, angioloških in nevrokirurških pregledih. Največje podaljšanje je pri plastično kirurških, revmatoloških, kardioloških, gastroenteroloških, uroloških, okulističnih, dermatoloških pregledih odraslih in alergoloških pregledih otrok.

V skupini diagnostike je skrajšanje največje na posameznih kardioloških diagnostikah (UZ srca, CEM, obremenitve z dobutaminom), fetalni kardiološki UZ diagnostiki, radiološki UZ diagnostiki in CT skeleta. Podaljšanje čakalnih dob pa je največje v dejavnostih kardiologije (Holter srca, test z nagibno mizo), gastroenterologije gastroskopija, kolonmoskopija, ERCP), nevrologije (EMG, EEG, EP), okulistike, radiologije (RTG preiskave, UZ dojk, nekatere CT, MRI preiskave in nuklearne medicine.

Pri operacijah so se čakalne dobe najbolj skrajšale na področju ortopedskih, maksilofacialnih in oralnih operacij, operacij s področja ORL, operacij žil in artroskopskih operacij na področju travmatologije. Najbolj pa so se podaljšale za operacije discus hernije na nevrokirurgiji in operacije na okulistiki.

Podrobnejše letno poročilo za leto 2019 bo v kratkem dosegljivo na tej povezavi (klik!)