V Celju kmalu še več infrastrukture za kolesarje in pešce


miklosiceva-ulica
Nedavno urejena Miklošičeva ulica

Mestna občina Celje namerava s pomočjo evropskih sredstev ob severni vezni cesti urediti
infrastrukturo za kolesarje in pešce.

Danes je Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) kot posredniški organ za izbor operacij mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) objavilo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN.

Mestna občina Celje se bo prijavila s projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo
infrastrukture za kolesarje in pešce.

Na povabilo za črpanje sredstev iz mehanizma CTN za projekte mestnih občin na področju trajnostnih mobilnosti lahko projekte prijavijo mestne občine, ki bodo s tem uresničevale sprejete celostne prometne strategije in trajnostne urbane strategije. Mestna občina Celje je na 19. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, dne 23. maja 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, ki narekuje spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti.

Sofinancirali se bodo projekti urejanja vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), razvoja kolesarske infrastrukture, urejanja infrastrukture za pešce, infrastrukture za javni mestni potniški promet, kot tudi projekti, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij in pristopov upravljanja mobilnosti.

V prvi fazi bo Mestna občina Celje prijavila projekt Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. Gre za delno navezovalno cesto za predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezavo med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo.

Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo te ceste v dolžini cca. 210 metrov s postavitvijo avtobusnega postajališča s čakališčem na obeh straneh ter ureditvijo površin za pešce in kolesarje. Zajemal bo tudi izgradnjo ceste v dolžini cca. 450 metrov z levim pripadajočim pločnikom, obojestransko kolesarsko stezo, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda z zadrževalnikom ter ureditvijo plinovoda in javne razsvetljave.

Na tem delu se sedaj nahaja nasip, cesta bo torej potekala ob potoku Koprivnica in se bo navezovala na cesto Janeza Cvirna pri nakupovalnem centru Lidl.

Stopnja sofinanciranja je 85 odstotkov upravičenih stroškov. Prva faza bo zaključena s potrditvijo seznama izbranih projektov na Skupščini ZMOS predvidoma v mesecu avgustu, nato pa bodo imele mestne občine še devet mesecev časa v drugi fazi za dokončno uskladitev vloge z Ministrstvom za infrastrukturo.

vir: MOC