V Celju zaključen odsek obnove plinovoda in vodovoda


obnova vodovoda celje 1Celjski javni podjetji Vodovod in kanalizacija ter Energetika Celje sta po štirih mesecih zaključili zahtevno obnovo vodovoda in plinovoda v dolžini 800 metrov. V celoti je obnovljen odsek omrežja od Ljubljanske ulice na Glaziji do Cankarjeve ulice v vrednosti 700.000 EUR, prvi pozitivni učinki obnove pa naj bi že bili vidni – vodne izgube na vodovodnem omrežju Celja so se zmanjšale za več kot 15 odstotkov.

Iz obeh javnih podjetij so sporočili, so zadovoljni, ker so v relativno kratkem času obnovo uspeli končati. Šlo je namreč za zelo zahtevna dela, saj so morali sočasno z obnovo zagotavljati tako oskrbo z vodo kot s plinom. Poleg tega pa so dela potekala na območju z bogato zgodovinsko preteklostjo, kar pomeni, da je bilo potrebno zagotoviti tudi arheološka izkopavanja.

V javnem podjetju Vodovod-kanalizacija, ki s pitno vodo oskrbuje Celje, Vojnik, Štore in Dobrno, so pojasnili, da so se za obnovo kritičnega odseka primarnega vodovoda, premera 400 mm, odločili zaradi številnih okvar (na letni ravni več kot 200) . Direktor Vodovod-kanalizacije mag. Marko Cvikl je o obnovi povedal: »Letno smo imeli eno do dve večji okvari na tem odseku. To ne pomeni samo velikih stroškov, ampak tudi moteno oskrbo s pitno vodo. Zaradi nezanesljivega obratovanja in posledično višanja stroškov vzdrževanja smo se odločili, da zamenjamo problematične PVC-cevi. Zamenjali smo jih s cevmi iz duktilne litine, prvi pozitivni rezultati pa so že vidni – na podlagi podatkov o dnevni količini načrpane vode, potrebne za oskrbo prebivalcev, ocenjujemo, da so se vodne izgube zmanjšale za več kot 15 odstotkov. To je zelo pomembno, saj si v Vodovod-kanalizaciji nenehno prizadevamo, da občanom zagotavljamo dolgoročno stabilno oskrbo s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo.«

Ob tem je mag. Cvikl izpostavil, da imajo v načrtu nekaj večjih obnov dotrajanega omrežja, ki jih bodo predvidoma izvedli v letošnjem ali prihodnjem letu (Lokrovec, Skalna klet, Gaji, Maistrova ulica, Ul. heroja Lacka, Mirna pot, Podgorje …).

obnova vodovoda celje 2

Projektu pa so se na podlagi zavedanja nujnosti sočasne izvedbe vzdrževalnih posegov v komunalno infrastrukturo priključili tudi v javnem podjetju Energetika Celje. Obstoječi plinovod in hišne priključke na tem odseku so zamenjali s sodobnimi in tehnično dovršenimi polietilenskimi cevovodi, ki zagotavljajo več kot 50-letno zanesljivo obratovanje.

Tudi v letošnjem letu bo Energetika Celje izvajala redna vzdrževalna dela na plinskem omrežju s ciljem zagotavljanja nemotene in varne oskrbe odjemalcev. V načrtu novogradenj je v letu 2014 predvidena dograditev distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Lokrovcu, Bukovžlaku in Gajih. Vse investicije bodo predhodno usklajene z načrti Mestne občine Celje in ostalimi upravljavci javne komunalne infrastrukture.

Vir investicije so namensko zbrana sredstva za plačilo najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav (omrežnina). Mestna občina Celje ta sredstva namenja za dogovorjene letne načrte izgradnje in zamenjave vodovodne in druge komunalne infrastrukture.

Investicija v 800 metrov dolg odsek komunalne infrastrukture je tako zaključena. Ostala so samo še asfalterska dela, ki bodo izvedena, takoj ko bo to dopuščalo vreme. Nadaljujejo pa se še obnovitvena dela v sklopu obnove mestnega jedra, ki prav tako vključuje obnovo plinovodnega in vodovodnega omrežja.

Vir in foto: Energetika Celje