V Sloveniji Franc in Marija Novak, v Celju pa Ivan in Marija Novak


V Sloveniji se je od leta 2010 do 2020 število različnih imen povečalo za 10.000. Ob začetku leta 2020 smo tako v Sloveniji imeli 58.000 različnih imen. V zadnjih desetih letih se je povečalo tudi število unikatnih imen, kakor tudi število različnih priimkov.

V letu 2010 je bilo imen, ki jih je imelo po najmanj 20.000 prebivalcev, sedem. V letu 2020 so taka imena tri, in sicer: Marija, Ana in Franc. Frekvenca imen Janez, Anton, Ivan in Jožef se je znižala pod 20.000.

V Sloveniji sta najpogostejši imeni še vedno Marija in Franc, vendar se v zadnjih desetih letih le še redki starši odločijo tako poimenovati svojega otroka. Večina Marij in Francev v Sloveniji je rojenih pred letom 1970.

Najpogostejši priimek v Sloveniji je še vedno Novak. To je tudi edini priimek, ki ga ima več kot 10.000 oseb.

Za razliko od Slovenije je v Celju najpogostejše moško ime Ivan, medtem ko je tudi najpogostejše žensko ime v Celju Marija.

Kot obrazložijo na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) sta edina merljiva parametra, s katerima bi lahko delno obrazložili povečanje števila različnih imen v zadnjih desetih letih, višji deleža tujih državljanov v Sloveniji (iz 4 % prebivalstva Slovenije leta 2010 na 7,5 % prebivalstva Slovenije leta 2020) ter kombiniranje oz. sestavljanje imen. O drugih vzrokih se lahko zgolj ugiba.

V zadnjih desetih letih se je povečalo tudi število unikatnih imen med prebivalci Slovenije, in sicer za 8.126 imen. Med temi prevladujejo takšna, ki so kombinacija dveh imen.

Spremembe med najpogostejšimi imeni

Iz seznama 10 najpogostejših moških imen je v zadnjih 10 letih izginilo ime Marjan, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Luka. Ime Marko je postalo tretje najpogostejše moško ime v 2019, ime Luka pa se je med prvih 10 uvrstilo v 2018. Na vrhu lestvice ostajata imeni Franc in Janez.

Tudi iz seznama 10 najpogostejših ženskih imen je v zadnjih 10 letih eno ime izginilo, in sicer Jožefa, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Andreja. To se je zgodilo v 2014. Med prvimi 5 najpogostejšimi ženskimi imeni v zadnjih desetih letih ni prišlo do sprememb. To so Marija, Ana, Maja, Irena, Mojca. Na seznamu 100 najpogostejših moških imen se je zgodilo 8 sprememb, na seznamu ženskih imen pa 7 sprememb.

Med najpogostejšimi sodobnimi imeni, ki se prvič pojavijo po letu 1991, so med moškimi Tian, Tai, Mai, Eman in Žan Luka, med ženskimi pa Ronja, Erin, Tanaja, Sia in Tiara.

Število različnih priimkov se je povečalo za 20.000

Razmerje med različnimi priimki in imeni je podobno kot leta 2010. Prebivalci Slovenije imamo 124.947 različnih priimkov. S 77 % priimkov se identificira po manj kot 5 prebivalcev Slovenije. 59 % vseh priimkov pa se pojavi samo po enkrat pri katerih gre večinoma za kombinacijo dveh priimkov.

Na lestvici desetih najpogostejših priimkov v zadnjih 10 letih ni bilo bistvenih sprememb. Prvi med temi in edini, ki ga ima več kot 10.000 oseb, je še vedno priimek Novak (10.881), sledijo priimki Horvat, Kovačič, Krajnc, Zupančič.

Imena in priimki kot palindromi

Med imeni in priimki v Sloveniji najdemo tudi vrsto palindromov. Palindromi so besede, ki se enako berejo tako z leve proti desni kot iz desne proti levi.

Najpogostejše ime palindrom je Ana (to drugo najpogostejše ime v Sloveniji, ima pa ga 24.605 prebivalk). Med ženskimi imeni palindromi sledijo imena Anna, Ada, Ava, Aja. Med moškimi imeni palindromi se največkrat pojavijo imena Oto, Tit in Neven. Najpogostejša priimka palindroma sta Celec in Rakar, sledijo Rener, Kek, Kuk, Tot in Kok.

Imena in priimki enaki naselju

Med imeni in priimki prebivalcev najdemo tudi taka, ki so glasovno in pisno enaka imenu vsaj enega naselja v Sloveniji.

Najpogostejši taki priimki so: Breznik, Pečnik, Javornik, Jamnik, Bukovec in Resnik. Piimki, ki so enaki kateremu izmed naselij z več kot 2.000 prebivalci pa so Kamnik, Mengeš, Hrastnik, Žalec, Metlika, Borovnica in Pivka.

Med tovrstnimi imeni najdemo 52 ženskih in 49 moških imen. Najpogostejše žensko ime iz te skupine je ime Zala, sledijo Lucija, Biljana, Draga in Mihelca. Najpogostejše moško ime iz te skupine je ime Primož, sledijo Anže, Urh, Florjan, Gaj, Vitan in Dane.

Katera so najpogostejša imena in priimki v Savinjski regiji ter Mestni občini Celje?

V Savinjski regiji so, tako kot v Sloveniji, najpogostejše moško ime Franc (3347 oseb), žensko ime Marija (6660 oseb), priimek pa Novak (1228 oseb).

Francu, ki v Savinjski regiji šteje v povprečju 66 let sledijo, Ivan v povprečju star 64 let, Anton v povprečju star 65 let, Jožef v povprečju star 69 let in Andrej v povprečju star 46 let. V povprečju najmlajša med 50. najpogostejšimi moškimi imeni v Savinjski regiji sta Jan, ki je v povprečju star 16,5 let in Žan, ki je v povprečju star 16,6 let.

Mariji, ki v Savinjski regiji šteje v povprečju 70 let sledijo, Ana v povprečju stara 55 let, Irena v povprečju stara 55 let, Maja v povprečju stara 30 let in Jožica v povprečju stara 56 let. V povprečju najmlajši med 50. najpogostejšimi ženskimi imeni v Savinjski regiji sta Nika, ki je v povprečju stara dobrih 16 let in Sara, ki je v povprečju stara dobrih 18 let.

V prav vseh občinah Savinjske regije je najpogostejše žensko ime Marija. Delež teh je v Savinjski regiji okoli 6 % prebivalcev. Največji delež Marij imajo sicer v zgornji Savinjski dolini (okoli 10 % prebivalk). V Mestni občini Celje je delež prebivalk z imenom Marija 3,9 % in je najnižji med vsemi savinjskimi občinami.

Za razliko od Slovenije, je v Mestni občini Celje najpogostejše moško ime Ivan. Takšno ime si lasti 1,6 % vseh moških v Celju. Tudi v nekaterih drugih občinah Savinjske regije najpogostejše moško ime ni Franc. Tako med njimi, poleg Franca in Ivana najdemo še imena Janez, Jožef in Anton. Kljub vsemu pa je v večini savinjskih občin še vedno najpogosteje na prvem mestu Franc.

Najpogostejši priimki v Sloveniji so: Novak, Horvat, Kovačič, Krajnc, Zupančič, Potočnik, Kovač, Mlakar, Vidmar in Kos. Med priimki je tudi v Savinjski regiji najpogostejši priimek Novak, sledijo Krajnc, Kolar, Zupanc, Kotnik, Potočnik, Kovač, Jelen, Kovačič in Korošec.

V aplikaciji Imena in rojstni dnevi, boste odkrili še več drugih zanimivih podatkov o imenih in priimkih prebivalcev Slovenije ter o njihovih rojstnih dneh.

B.S., vir: SURS, foto: pixabay