V vseh celjskih vrtcih vpisanih več novincev, kot je prostih mest


Prvi podatki o zaključenem javno razpisanem vpisu predšolskih otrok v javne vrtce Mestne občine Celje za šolsko leto 2011/2012 kažejo, da  imajo vrtci Mestne občine Celje za prihajajoče šolsko leto vpisanih 2100 otrok, od katerih je 684 takšnih, ki so jih starši vpisali kot novince. Vrtce bo zaradi odhoda v osnovne šole zapustilo 396 otrok.

Za šolsko leto 2011/2012 so starši torej vpisali 1416 otrok, ki so že vključeni v vrtce in 684 otrok novincev.

Otrok prvega starostnega obdobja, ki bodo starostni pogoj za vključitev v vrtec izpolnili s prvim septembrom 2011, je 449, otrok drugega starostnega obdobja 116, za medletni sprejem bo starostni pogoj izpolnilo še 119 otrok.

Po podatkih, ki so nam jih posredovali iz uprav, ima Vrtec Anice Černejeve 111 otrok, Vrtec Tončke Čečeve 144 otrok in Vrtec Zarja 141 otrok, rojenih leta 2005, ki bodo zaradi všolanja zapustili vrtec.

Podatki celjskih osnovnih  šol o vpisu za šolsko leto 2011/2012 pa kažejo, da je v 1. razred vpisanih 397 otrok.

Po prvih ocenah bodo lahko vrtci s prvim septembrom, glede na starostno strukturo otrok, prostorske možnosti in normative zagotovili 405 prostih mest.

Za primerjavo še podatek iz prvega poročila o vpisu otrok v vrtce za šolsko leto 2010/2011: od 1954 vpisanih otrok je bilo 561 novincev. Trenutno je v 99 oddelkih celjskih javnih vrtcev vključenih 1808 otrok.

Tabela: Vpis otrok v javne vrtce Mestne občine Celje za šolsko leto 2011/2012

Vrtec Prijavljeni novinci v rednem roku Stari varovanci

Anice Černejeve

194 393

Tončke

Čečeve

240 546

Zarja

250 477
S K U P A J 684 1416

Ker je v vseh treh vrtcih vpisanih novincev več, kot je predvidenih prostih mest, bodo v prihodnjih dneh v vseh treh vrtcih zasedale Komisije za sprejem otrok, ki bodo na podlagi Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje določile prednostni vrstni red otrok za sprejem. Po Zakonu o vrtcih imajo  prednost pri sprejemu otroci s posebnimi potrebami, tisti, za katere center za socialno delo meni, da so ogroženi zaradi socialnega položaja družine ter otroci, katerim je bilo odloženo šolanje.

Februarja 2011 je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel nov Pravilnik o postopku prejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje. Spremenjen je kriterij stalnega prebivališča, po katerem bodo dobili 30 točk tisti novinci, kjer imata oba starša skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Celje, 25 točk pa tisti novinci, kjer ima le eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje.

Starši bodo v mesecu maju prejeli obvestilo o sprejemu v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam. Zoper obvestilo lahko starši v 15 dneh od prejema vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh. Ko bodo vrtci odločili o vseh ugovorih, bodo vrtci starše otrok, ki bodo sprejeti v vrtec, pozvali k podpisu pogodb, predvidoma v drugi polovici meseca junija. Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za sprejem otroka.

S septembrom bodo vrtci oblikovali centralni čakalni seznam, na katerem bodo vsi otroci iz čakalnih seznamov vseh treh vrtcev.

Dejstvo je, da se bo številka o novo sprejetih otrocih spreminjala, saj nekateri starši zaradi različnih vzrokov odstopijo od podpisa pogodbe ali enostavno ne pripeljejo otroka v vrtec. Realni podatki o otrocih, ki bodo prvič vstopili v vrtec,  bodo tako znani konec meseca septembra.

Projekt izgradnje osem oddelčnega vrtca na območju Mestne četrti Dečkovo naselje je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja in podpisa pogodbe z izbranim najugodnejšim izvajalcem (Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor). Celotna pogodbena vrednost del znaša 1.708.076,98 EUR (z DDV).

Z realizacijo načrtovanega investicijskega posega bomo tako zagotovljeni materialni pogoji za vzgojo in izobraževanje za do 152 otrok. Vselitev v objekt je predvidena jeseni 2011.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov pridobivanja podatkov, ki so potrebni za določitev znižanega plačila za program vrtca, starše otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki bodo za novince uveljavljali znižano plačilo vrtca s prvim septembrom 2011, Mestna občina Celje obvešča, da vloge  že sprejema.

*Dopis je pripravljen s strani Mestne občine Celje.