Z junijem se višajo cene celjskih vrtcev


Celjski mestni svetniki so na dopisni seji sprejeli sklep o povišanju cen celjskih vrtcev. Nove cene bodo v veljavo stopile s 1. 6. 2022. Sklep je bil sprejet z 22 glasovi »ZA« od 23 članov sveta.

Cene programov Mestna občina Celje usklajuje enkrat letno, glede na letne rasti elementov pa lahko tudi med letom. Veljavne cene programov v celjskih vrtcih so bile nazadnje preračune meseca aprila 2021. Glede na spremenjene cene stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroški živil za otroke, so pristojni na občini izračunali nove (višje) cene vrtcev, ki bodo v veljavo stopile 1. junija 2022.

Na podlagi izračunov nove cene 6 – 9 urnega programa znašajo:

  • v oddelku prvega starostnega obdobja 539,81 eurov,
  • v oddelku drugega starostnega obdobja 393,21 eurov,
  • v starostno kombiniranem oddelku in oddelku od 3. do 4. let 425,72 eurov,
  • v razvojnem oddelku 1.095,80 eurov.

Primerjava sedanjih plačil za otroka v oddelku prvega starostnega obdobja in predlaganih novih plačil (ob predpostavki, da je otrok v vrtcu cel mesec) – v eurih:

Primerjava sedanjih plačil za otroka v oddelku drugega starostnega obdobja in predlaganih novih plačil (ob predpostavki, da je otrok v vrtcu cel mesec) – v eurih:

Primerjava sedanjih plačil za otroka v starostno kombiniranem oddelku in predlaganih novih plačil (ob predpostavki, da je otrok v vrtcu cel mesec) – v eurih:

Plačila staršev

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se ureja postopek določitve znižanega plačila staršev za programe vrtca. O dohodkovnih razredih odločajo pristojni centri za socialno delo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem za ta namen zagotavlja državni proračun.

V celjskih vrtcih je bilo letošnjega marca 370 otrok, ki imajo brezplačno oskrbnino, saj se plačilo staršev sofinancira iz državnega proračuna.

Iz spodnje tabele je razvidno, da je največji delež staršev v drugem dohodkovnem razredu, 18.9 % in petem dohodkovnem razredu, 18,3 %. Plačila oskrbnine iz naslova dohodkov in premoženja je oproščenih 2,1 % staršev.

Da bi tudi vnaprej uravnovesili obremenitve plačil staršev predlagatelji predlagajo, da se olajšave določene v 4. členu veljavnega sklepa ohranijo: za otroke v oddelku prvega starostnega obdobja za 6,80 %, drugega starostnega obdobja za 3,46 % ter za otroke v starostno kombiniranem oddelku za 3,27 %.

B.S.