Začela se je gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur. Po njej že ob koncu leta 2023


Danes se je na desnem bregu Voglajne, v bližini Zgodovinskega arhiva Celje, tudi uradno začela gradnja več kot 11-kilometrske kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur. Ta bo del državnega kolesarskega omrežja in bo omogočila varnejše kolesarjenje med tremi sosednjimi občinami. Obenem pa bo prispevala tudi h krepitvi trajnostne mobilnosti in novim možnostim razvoja turizma na tem območju.

Na današnjem dogodku so zbrane nagovorili župani vseh treh občin, Bojan Šrot (Celje), Miran Jurkošek (Štore) in mag. Marko Diaci (Šentur) ter direktorica DRSI Ljiljana Herga.

Investitor v več kot 11 milijonov evrov vreden projekt, ki je uvrščen v mehanizem Dogovor za razvoj regij, je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki prispeva tudi glavnino denarja za naložbo. Ta je sofinancirana z EU sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in državnimi sredstvi, v okviru kvot, ki za ta projekt pripadajo posameznim občinam.

Kolesarska povezava Celje-Štore-Šentjur bo dolga 11,55 kilometra, od tega bo 8,59 kilometra novogradnje. Največji del bo zgrajen v Občini Štore (5,06 km). Na trasi je predvidena izgradnja kolesarske brvi čez Hudinjo ter novega Godčevega mostu in brvi čez Voglajno.

Kolesarsko povezavo bosta gradila VOC Celje, kot vodilni partner, in Kolektor CPG. Pogodbena vrednost del znaša 8,8 milijonov evrov. Uvedba v delo je bila ob koncu meseca marca, rok za izvedbo pa je 21 mesecev, kar pomeni, da bo gradnja predvidoma končana do konca prihodnjega leta.

Kje poteka trasa?

V Celju je začetek kolesarske povezave pri železniškem podhodu na Teharski cesti, nadaljuje se na nabrežju reke Voglajne do sotočja s Hudinjo, kjer je predviden nov kolesarski most. Trasa se v nadaljevanju vije med Voglajno in železniško progo in se približa Teharski cesti, kjer po obstoječem mostu prečka Voglajno in vodi proti občini Štore po Teharski cesti kot souporaba vozišča. Trasa nato prehaja na zahtevno območje Nad stolarno, kjer je predvidena rušitev gospodarskega objekta in odstranitev strme skalne brežine, plinski postaji pa se trasa izogne tako, da se dvigne na vzpetino. V nadaljevanju si trasa utira pot po parkirišču in servisni cesti železarne s souporabo vozišča po Ulici Cvetke Jerin, kjer je predvidena izgradnja novega Godčevega mostu. Od tu se kolesarska pot nadaljuje po območju železarne, mimo deponije za odpadno kovino in ob Voglajni, z ograjo ločena od ostalih površin, ter po obstoječi javni poti, ki bo prekategorizirana v kolesarsko pot. Sledi del, kjer je v Prožinski vasi predvidena izgradnja novega mostu čez Voglajno, po približno treh kilometrih ob Voglajni in železnici pa trasa doseže občino Šentjur. V zadnjem delu je trasa v dolžini dobrega kilometra speljana po kmetijskih zemljiščih in obstoječi poljski poti ob železnici, nato še približno en kilometer ob glavni cesti do avtobusne postaje v Šentjurju.

Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, je najprej izpostavil prizadevanja celjske občine v usmerjanje k trajnostnim oblikam mobilnosti, k čemur svoj velik del je dodal tudi sistem KolesCE. »Po današnjem zelo konstruktivnem sestanku v okviru Območnega razvojnega partnerstva (ORP) s predstavniki DRSI in DRI lahko pričakujemo dinamično nadaljevanje gradnje še drugih kolesarkih poti, gre predvsem za povezave Celje-Laško, Celje-Vojnik-Dobrna in Celje-Žalec, s čimer bo naše mesto že povsem povezano z državnim kolesarskim omrežjem. Intenzivno gradimo tudi mestno kolesarsko infrastrukturo, letos in v prihodnjem letu bo zgrajenih še več kot 20 kilometrov varnih kolesarskih povezav,« je med drugim dejal Šrot.

Miran Jurkošek, župan Občine Štore je izpostavil predvsem gladek potek dela ekipe, ki je v Štorah zadolžena za ta projekt ter sodelovanje občanov. »Ko gledam, kakšne so težave drugod pri pridobivanju zemljišč, je primer urejanja služnostnih pogodb za ta projekt lahko zgleden primer. Skoraj polovica te kolesarske povezave bo potekala po Občini Štore, kjer ima trasa najzahtevnejše dele, med drugim kar dvakrat prečkamo Voglajno. Štore so vpete v ožino med železnico in Voglajno, med dvema hribovjema, kar je ravnega v Prožinski vasi, pa je poplavno. Veseli smo, da gre steza po vmesni ožini in na njej ni prevelikih vzponov.«

»Trasa v naši občini ni tako zahtevna, je bilo tudi pri nas zahtevno pridobivanje posameznih zemljišč, šlo je za 28 služnostni pogodb oziroma za pravico graditi. Veseli me, da smo danes navzoči ob tem dejanju začetka gradnje kolesarske povezave. Pri nas segajo prva razmišljanja tem projektu v leto 2011, leta 2017 je bil idejni projekt predstavljen našim prebivalcem, danes pa začenjamo z gradnjo,« pa je med drugim povedal mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur.

Ljiljana Herga, direktorica DRSI pa je dejala »V zadnjem obdobju slovensko kolesarsko omrežje pospešeno raste. Veliko je projektov tudi s finančno podporo EU. V Savinjski regiji je bil takšen projekt Celje-Tremerje, s pomočjo evropskih sredstev dobivamo še povezavo Dobrna-Velenje in Velenje-Mislinja skozi Hudo Luknjo in Velenje-Mozirje. Danes začenjamo gradnjo povezave Celje-Štore-Šentjur, a s tem še ni konec z evropskimi sredstvi sofinanciranih projektov v tej regiji. V fazi oddaje javnih naročil sta še projekta Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec in Celje-Žalec. V aktualni finančni perspektivi bo z evropskimi sredstvi novozgrajenih 75 kilometrov kolesarskih poti, od tega v Savinjski regiji 57 kilometrov. Skupaj z ureditvami po obstoječih cestah pa bo vzpostavljenih več kot 120 kilometrov novih povezav.«

Izgradnja kolesarske povezave Celje – Štore – Šentjur bo stala 11.048.101 evrov. Večino sredstev, 7.440.377 evrov, je zagotovila DRSI kot investitorica projekta. Preostali del naložbe je financiran s sredstvi EU (Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR) v vrednosti 2.709,807 evrov in državnimi sredstvi v višini 677.451. Gre za kvoto, ki so jo v okviru Dogovora za razvoj regij zagotovile občine: Mestna občina Celje 733.886 evrov, Občina Šentjur 1.160.525 in Občina Štore 1.492.848 (od tega 280.717 evrov iz občinskega proračuna).

V pripravah na gradnjo je bilo sklepanje služnostnih pogodb z zasebnimi lastniki zemljišč, na katerih bo zgrajena kolesarska povezava. Mesta občina Celje je sklenila 10 služnostnih pogodb, Občina Štore 36, Občina Šentjur pa 28.

R. Č.