Znan obseg sredstev in del za severno vezno cesto ter P+R pri železniški postaji


Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je 7. septembra potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Mestna občina Celje (MOC) bo s pomočjo evropskih sredstev ob severni vezni cesti uredila infrastrukturo ter uresničila projekt P+R na Ulici XIV. divizije.

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij mehanizma CTN 18. maja objavil Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru prednostne naložbe 4.4 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Višina sofinanciranja projektov znaša do 85 % upravičenih stroškov. ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 17 projektov v skupni vrednosti 13,8 milijona EUR.

Namen izbranih projektov je spodbujanje trajnostne mobilnosti v urbanih središčih. Sofinancirali se bodo projekti urejanja vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), razvoja kolesarske infrastrukture, urejanja infrastrukture za pešce, infrastrukture za javni mestni potniški promet, kot tudi projekti, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij in pristopov upravljanja mobilnosti.

MOC je v prvi prijavi dobila zeleno luč za projekt Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se načrtuje izvedba nove navezovalne ceste za predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezavo med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Cesta bo zagotavljala najkrajšo povezavo med naselji Nova vas in Ostrožno in bo omogočila vzpostavitev trase javnega potniškega prometa.

Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo te ceste v dolžini cca. 210 metrov s postavitvijo avtobusnega postajališča s čakališčem na obeh straneh ter ureditvijo površin za pešce in kolesarje. Zajemal bo tudi izgradnjo ceste v dolžini cca. 450 metrov z levim pripadajočim pločnikom, obojestransko kolesarsko stezo, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda z zadrževalnikom ter ureditvijo plinovoda in javne razsvetljave. Na tem delu se sedaj nahaja nasip, cesta bo torej potekala ob potoku Koprivnica in se bo navezovala na cesto Janeza Cvirna pri nakupovalnem centru Lidl.

Investicija izgradnje infrastrukture ob severni vezni cesti

Celotna vrednost projekta znaša 1.986.000 EUR. Vrednost nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in Republike Slovenije skupaj je 504.531 EUR, vrednost EU sredstev iz kohezijskega sklada pa znaša 428.852 EUR. Iz državnega proračuna bo zagotovljenih 75.679 EUR, tako bo Mestna občina Celje zagotovila 1.481.644 EUR iz proračuna.

Naraščajoči promet bodo v Celju skušali obvladati tudi z uvedbo sistema P+R na Ulici XIV. divizije. Na tej lokaciji bodo uredili površino, ki bo uporabnikom omogočala ugodno parkiranje osebnih vozil z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles.

Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta bodo namenjena  invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Zraven bodo štiri parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna, mehanska kolesa  in plato s stojali za 10 električnih koles. V neposredni bližini bo servisno stojalo za nujna popravila koles. Na parkirišču bomo zgradili tudi varovano pokrito kolesarnico za pet koles in osem parkirnih mest za avtodome, kjer bo vsa potrebna oprema.

Investicija izgradnje P+R sistema na Ulici XIV. divizije

Celotna vrednost projekta znaša 358.430 EUR. Vrednost nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in Republike Slovenije skupaj je 229.260 EUR, vrednost EU sredstev iz kohezijskega sklada pa znaša 194.871 EUR. Iz državnega proračuna bo zagotovljenih 34.389 EUR, tako bo MOC zagotovila 129.169 EUR iz proračuna.

S tem je zaključena 1. faza postopka, nato pa mestne občine predložijo vloge za 2. fazo.

*slika je simbolična 

club1946-premium-klik