Zreče in Žalec našemu planetu najbolj prijazni občini


Društvo Planet Zemlja je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor zaključilo sedmi vseslovenski natečaj za naziv »Planetu Zemlja prijazna občina«. Gre za projekt, skozi katerega želi društvo prikazati stanje v naših občinah na področju okolja.

Vseh možnih kategorij je bilo pet, dve glavni priznanji pa sta odšli na Celjsko. V kategoriji med 5 in 10 tisoč prebivalcev je najvišji naziv pripadel Zrečam, v kategoriji nad 10 tisoč prebivalcev pa Žalcu

Na prireditvi so podelili tudi priznanja občinam, ki jim je naziv ušel iz rok, a je razlika med njimi in zmagovalnimi zelo majhna. S Celjskega sta ju prejeli občini: Bistrica ob Sotli in Velenje.
 
Dodajmo, da sta pomen in poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja odgovore.
 
Iz obrazložitev
 
Občina Zreče, ki kljub prioriteti gospodarstva in turizma, naravo jemlje kot svoj “adut”. Urejeno imajo odlaganje večine odpadnih tokov, znatno gozdno posest pa tudi sami aktivno upravljajo. Aktivno sodelujejo v več naravovarstvenih projektih in poznajo Evropski standard, ki opredeljuje varnostne zahteve na otroških igriščih. Zelo pozitiven je njihov poudarek na lokalno pridelani hrani, načrtujejo pa tudi več ukrepov, za izboljšanje stanja, med drugim zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo industrijski obrati. Zavedajo se potrebe po dodatnem ozaveščanju o vplivih, ki jih hrup povzroča na zdravje in počutje ljudi, zato urejajo območja za učne in turistične dejavnosti v mirnem okolju. Lokalna in ekološka hrana je prisotna v javnih zavodih, vzpostavljeni so ekološki vrtovi/sadovnjaki. Občina je aktivna na področju izdelave celostne (trajnostne) prometne strategije in ima izdelan načrt ukrepov, ki bo na dolgi rok zagotavljal trajnostni razvoj turizma. Občina deluje povezovalno v regiji, vrednote trajnostnega razvoja pa prenaša na sosednje občine. Občina namenja sorazmerno veliko sredstev za okoljske investicije, ki združujejo komunalno urejanje, turistično ponudbo in investicije v učinkovito rabo energije.
 
Občina Žalec uporablja neposredno komunikacijo z občankami in občani preko socialnih omrežij in zgledno skrbi za zaposlene v občinski upravi. V svojem proračunu vsako leto namenja denar za varstvo narave. Poleg svojega gozda občina premore kar tri gozdne učne poti, z občinskim odlokom pa so zavarovali mogočnejša drevesa. Občina predvideva gradnjo lesenih bivalnih in funkcionalnih objektov. Veliko pozornost posvečajo zavarovanju naravnega okolja in razvoju trajnostnega turizma ter naravoslovnih učnih poti. V občini so izvedli ukrepe za zmanjšanje hrupa gostinskih lokalov v bližini stanovanjskih objektov. Razširili so tudi območje občine, kjer so določene stopnje varstva pred hrupom in zgradili protihrupni zid na pobudo občanov. Občina ima zelo veliko otroških igrišč, prav tako pa tudi igrišča, ki so namenjena mladostnikom, kar seveda pozitivno vpliva na socializacijo vseh generacij. Imajo tudi igrala, namenjena uporabnikom na invalidskih vozičkih. Občina je opravila sanacijo otroških igrišč in nakup dodatnih igral. Oblikovali so postopek za čiščenje divjih odlagališč in redno izvajajo čiščenje. Občina je nedvomno pokazala inovativnost s pivsko fontano, idejo, ki temelji na lokalni tradiciji pivovarstva in nanjo naslanja turistični produkt. Imajo vzpostavljene vrtove in sadovnjake na šolah in vrtcih in podpirajo uživanje  lokalno in ekološko pridelane hrane. Občina ima postavljeno strategijo razvoja prometne infrastrukture in se zaveda pomena uporabe nizko energetskih, okolju prijaznih avtomobilov. V občini vlagajo velike napore za izboljšanje prepoznavnosti občine kot naravi prijazne destinacije. Sprejeli so ambiciozne plane razvoja, ki so jih podkrepili s sorazmerno veliko pridobljenimi EU sredstvi. Uspeli so sanirati več stavb v javni lasti, imajo realen odnos do koncepta javno-zasebnega partnerstva, pripravljajo se na investicijo v sistem daljinskega ogrevanja in ustrezno vključujejo potencial toplotnih črpalk v strukturo virov za ogrevanje.