Jubilej izvajanja projektov OOZ Celje na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju


OOZ Celje je zaključila 10 leto izvajanja projektov s podporo Mestne občine Celje, občin Dobrna, Štore in Vojnik, s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja nekega strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika.

ooz-101Projekt se je začel leta 2008 na podlagi ankete izvedene med člani OOZ Celje, ki je pokazala velik primanjkljaj v določenih poklicnih profilih. Iz ideje je nastal projekt Izbira poklica – izziv za prihodnost, katerega prva aktivnost je bila izvedba okrogle mize na temo neskladja na trgu dela v juniju 2008.

V istem letu so v projektu sodelovale 4 osnovne šole iz lokalnega okolja z 148 udeleženci. Iz leta v leto se je povečevalo število vključenih osnovnih šol, število dogodkov in udeležencev.

V Aktivnostih projekta, ki so potekale vse leto 2017, so sodelovali člani zbornice, obrtniki in podjetniki ter ZRSZ OS Celje. Izvedenih je bilo skupno 44 dogodkov, udeleženih 13 osnovnih šol ter preko 1200 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali so predavanja, predavanja z delavnicam, obiske podjetij in zelo obiskane okrogle mize z gosti – našimi obrtniki in podjetniki.

V letu 2017 so tako še povečali število dogodkov, saj je interes za izvajanje tovrstnih vsebin s strani šol in občin vedno večji. Učence in njihove starše so seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.

Sodelujoče šole v projektih so bile povabljene na obisk Ulice obrti v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in večina šol iz lokalnega okolja se je udeležila predstavitve poklicev tudi na MOS-u. OOZ Celje je sicer že četrtič sodelovala na tej ulici s svojimi predstavniki in se predstavila širši javnosti z utrinki aktivnosti projekta, ki ga izvaja pod okriljem Mestne občine Celje: Promocija poklicev, kariernih poti in podjetništva v celjskih osnovnih šolah za leto 2017.

ooz-10V ponedeljek, 20.11.2017, je potekalo delovno srečanje vseh sodelujočih v projektu, ki se je začel s pozdravnimi besedami predsednika OOZ Celje Mirana Gracerja. Vodja projekta mag. Tatjana Štinek se je vsem sodelujočim in medijem zahvalila za njihov prispevek v izvajanju projekta. Povabljenim obrtnikom in podjetnikom, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim je predstavila izvedene aktivnosti in dosežene rezultate projekta v letu 2017.

V nadaljevanju je sekretarka OOZ Celje Martina Rečnik podala izhodišča in pobude za nadaljnje sodelovanje ter predstavila projekte, ki so se razvili iz Izbire poklica – izziv za prihodnost: Festival izobraževanja in zaposlovanja, podjetniški krožki, Podjetni, inovativni in ustvarjalni učenci celjskih osnovnih šol 2014-2016 in drugi.

Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zadovoljstvo z udeležbo v aktivnostih projektov, podali so svoja mnenja in izpostavili, kako je pomembno sodelovanje šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom. Najpomembnejši se jim zdi prihod ljudi iz prakse v šolo, saj učenci in starši pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev in podjetništva, če spregovorijo o tem ljudje iz gospodarstva. Pohvalili so vzorno sodelovanje med šolami, zbornico in občinami ter izrazili prepričanje, da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi projekta tudi v prihodnje. Vsi prisotni so bili enotni, da je tudi potrebno še enkrat poskusiti prepričati svet savinjske regije o potrebnosti nadaljevanja izvajanja projekta z odličnimi referencami iz preteklosti z nazivom Festival izobraževanja in zaposlovanja.

Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene občine in osnovne šole ter predstavnici ZRSZ OS Celje, so ob zaključku dogodka prejeli zahvalo za sodelovanje v letu 2017. Skupaj so upihnili svečko na torti za 10. obletnico izvajanja projekta, ki jo je v duhu promocije poklicev izdelal celjski slaščičar Jošt Anton s.p..

Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: “Za nami je 10 let izvajanja projekta. Njegovo uspešnost  dokazuje številčnejši vpis v srednje poklicne in strokovne šole.  Kot zelo uspešen se je pokazal pristop do učencev v obliki, ko jim obrtniki in podjetniki predstavijo svoje poklice in karierne poti iz prve roke. Zato menim, da je aktivnosti potrebno nadaljevati tudi v prihodnosti.”

Janko Trobiš, Mestna občina Celje: “10 let dela kaže rezultate, ki se odražajo na dolgi rok. Gre za enega najbolj pomembnih projektov s katerim se mladi seznanjajo s poklici, ki bodo v prihodnosti perspektivni.”

Mag. Alenka Rumbak, direktorica ZRSZ OS Celje: “Sodelovanje v projektu se mi zdi zelo dobro, ker gre za dopolnjevanje ciljev zavoda na področju dela z mladimi. Usmerjamo jih v tiste poklice, za katere je največ povpraševanja med delodajalci. Z informacijami, ki jim jih posredujemo, opolnomočimo njihovo izbiro karierne poti in verjamem v naše sodelovanje tudi v prihodnosti.”

Krešimir Antolič s.p., izvajalec promocije poklicev  in kariernih poti, član OOZ Celje: “Čas  hitro mine, ne morem verjeti, da že 10 let sodelujem v projektu kot promotor poklica elektrikar/elektrotehnik.  Upam in verjamem, da bomo sodelovali v aktivnostih projekta še vsaj prihodnjih 10 let.”

Vesna Poteko, občina Vojnik: “Občina Vojnik sodeluje v projektu promocija poklicev, kariernih poti in podjetništva že od prvega leta in prepričana sem, da bomo projekt podprli tudi v prihodnje. Na tem mestu seveda zahvala in čestitke najprej  Martini  Rečnik  in mag. Tatjani Štinek, ki projekt izvajata izredno strokovno in profesionalno ter seveda predsedniku Miranu Gracerju.  Morda se učenci in starši v trenutku odločanja o poklicu, ki te spremlja vse  življenje ne zavedamo, kako je pomembno kaj in kako smo izbrali. Nekateri bodo v projektu našli svoje poslanstvo in srečo. In to je najpomembnejše. Zato bomo projekt podprli tudi v bodoče in prepričani smo, da bo projekt živel naprej.”

Maja Godec, občina Štore: “Projekt v občini izvajamo že vrsto let v različnih oblikah od predavanj z delavnicami za osnovnošolce ter okroglih miz za učence in njihove starše. Ugotavljamo, da se je trend vpisa iz osnovne šole v srednje šole v teh letih spremenil v korist srednjih poklicnih in strokovnih šol. Verjamemo, da bo tako več mladih  prišli do prej zaposlitve. Tudi v prihodnje bomo z veseljem sodelovali in podpirali ožji tim projekta – Martino in Tatjano iz OOZ Celje  pri izvajanju aktivnosti.”

Greta Jenček s.p., izvajalka promocije poklicev  in kariernih poti, članica OOZ Celje: “Letos sem prvič sodelovala na okroglih mizah. Projekt pozdravljam, saj nudi osnovnošolcem na pragu zelo pomembne življenjske odločitve ter njihovim staršem možnost neposrednega informiranja o stanju na trgu dela, možnostih pridobitve štipendij, o izzivih in priložnostih ter o pričakovanjih morebitnih delodajalcev ob vstopu na trg dela. Vesela sem bila dobrega obiska in številnih pozitivnih odzivov.”

Alenka Žnidar Pešak, svetovalna delavka OŠ Dobrna: “Že od vsega začetka sodelujemo v projektu in se zahvaljujemo OOZ Celje za organizacijo in izvedbo dogodkov. Še bolj bi bili veseli, če bi lahko povečali  število dogodkov na naši šoli. Vidi se, da se je projekt prijel in opažamo, da informacije še nekako pridejo do učencev, do staršev pa precej težje in ravno zato se nam zdi seznanjanje z vsebinami projekta v obliki okroglih miz na katerih sodelujejo obrtniki in podjetniki najboljša.”

Martin Grosek, ravnatelj OŠ Ljubečna: “Iskrene čestitke za 10 uspešnih let vašega delovanja v projektu in veliko uspeha še v prihodnjem desetletju.”

Mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava: “Razmišljanja o lastni poklicni poti, o osebnostnih lastnostih, ki jih potrebujemo za uspešno opravljanje izbranega poklica, o spoznavanju svojih sposobnosti in spretnosti, ki jih imamo, razmišljanje o željah, priložnostih, možnostih in zmožnostih ter tudi možnostih zaposlitve, …so bili temelji, na katerih smo začeli odlično medsebojno sodelovanje, saj smo želeli učencem približati poklice, ki so potrebni v družbi, se pa  učenci zanje ne odločajo pogosto – ali iz nepoznavanja in nevednosti ali zaradi nepopularnosti ter  premajhne atraktivnosti. Po 10-tih letih lahko trdimo, da smo se odločili prav, saj skupaj z Območno obrtno zbornico Celje, s podjetniki in obrtniki, učencem uspešno pomagamo pri boljšem poznavanju poklicev ter lažji odločitvi zanje. Sodelovanje strokovnih sodelavk Obrtne zbornice je neprecenljivo in koristno za aktivnosti iz področja poklicnega svetovanja ter šolam velika opora.”

tekst: mag. Tatjana Štinek, OOZ Celje

celjanka-polsi-klik