Do konca meseca možna oddaja vloge za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023


Do konca meseca lahko upravičenci oddajo elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta do 28. 2. 2023, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Pred oddajo vloge mora imeti zakoniti zastopnik upravičenca za podpis vloge urejeno kvalificirano digitalno potrdilo. V primeru, da gre za skupno zastopstvo, morajo upravičenci poskrbeti za kvalificirana digitalna potrdila vseh zastopnikov. V aplikaciji bo upravičenec moral potrditi tudi izjave, ki izhajajo iz Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZGPOPEK) in digitalno podpisati vlogo. V vlogi upravičenec določi vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavlja pomoč in vpiše vse potrebne podatke za izračun informativne okvirne višine pomoči za celotno upravičeno obdobje.

Do pomoči za gospodarstvo niso upravičeni mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema. Prav tako upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če ti upravičenci želijo uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z ZPGOPEK.

Upravičenci za oddajo vlog so sicer podjetja in samostojni podjetniki, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, društva in zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021. Več informacij je dostopnih tukaj.

Foto: Pixabay