Elektro Celje kani množično uporabiti 151. člen o odklopih

09. 02. 2017 07:17

Zaradi večmesečnih zamud pri plačilih stanovanjskega upravnika Atrij Celje bo Elektru Celje (EC) v prihodnjih dneh začel z obveščanjem etažnih lastnikov o neporavnanem dolgu iz naslova omrežnine za skupno rabo električne energije

EC bo v prihodnjih dneh začel z obveščanjem etažnih lastnikov stavb, kjer kljub številnim aktivnostim in dogovorom z upravnikom Atrij Celje d.o.o. za poplačilo nastalih dolgov iz naslova omrežnine do družbe EC, že dalj časa nastaja dolg.

Rešitev: nov upravnik

Etažne lastnike obenem pozivajo, da se aktivno vključijo v reševanje nastalega problema glede poplačila dolgov, saj lahko vplivajo na nastali položaj. V skrajnem primeru tudi na način, da izberejo drugega upravnika.

Po navajanju EC upravnik Atrij Celje, ki so ga etažni lastniki pooblastili za posredovanje plačil in urejanje pogodbenega razmerja z družbo EC, kljub večmesečni zamudi, do sedaj dolga ni poravnal. Prav tako se po njihovem ne drži že večkrat sklenjenih dogovorov glede poplačil.

Iz EC sporočajo, da se bodo primorani zateči k skrajnemu ukrepu, kar pomeni ukrepati skladno s 151. členom Energetskega zakona (Uradni list RS številka 17/2014), ki govori o odklopu s predhodnim opozorilom. Pri tem so opozorili še, da EC nima sklenjenega pogodbenega razmerja z družbo Atrij Fisa d.o.o. Iz javno dostopnih registrov izhaja, da družba Atrij Fisa d.o.o. in Atrij Celje d.o.o. nista lastniško povezani.

Besedilo 151. člena

(1) Elektrooperater odklopi uporabnika sistema na posameznem prevzemno-predajnem mestu po predhodnem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik sistema:

a)    moti oskrbo z elektriko drugih uporabnikov sistema;

b)    odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo operaterja sistema, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;

c)    brez soglasja elektrooperaterja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;

č)   na opomin elektrooperaterja ne zniža odjema ali oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;

d)    onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin elektrike ali če uporablja elektriko brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;

e)    ne plača omrežnine v predpisanem roku;

f)     v roku, ki ga določi elektrooperater oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci;

g)    nima veljavne pogodbe o dobavi elektrike na določenem prevzemno-predajnem mestu ali dobavitelj pisno obvesti operaterja, da je dobavitelj ali končni odjemalec odstopil od pogodbe o dobavi elektrike na določenem prevzemno-predajnem mestu uporabnika sistema, razen v primerih iz 44. člena tega zakona.

(2) Distribucijski operater ne sme odklopiti ranljivega odjemalca iz razloga iz e) in g) točke prejšnjega odstavka, če so izpolnjeni pogoji iz 51. člena tega zakona.

(3) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali dobavitelj, kateremu je končni odjemalec sporočil, da odstopa od pogodbe o dobavi, je dolžan distribucijskega operaterja obvestiti o odstopu najkasneje zadnji delovni dan tekom odpovednega roka.

(4) V primeru, ko dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi iz razlogov na strani končnega odjemalca, je zavezanec za plačilo vseh stroškov, ki iz tega naslova nastanejo distribucijskemu operaterju, končni odjemalec.

(5) V primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani dobavitelja ali končnega odjemalca, distribucijski operater prevzemno-predajno mesto, ki je predmet te pogodbe o dobavi, izključi iz bilančne skupine dosedanjega dobavitelja z dnem odčitka zaključnega stanja merilne naprave, ne glede na to, ali je distribucijski operater dejansko izvedel odklop skladno s tem členom. Distribucijski operater je dolžan zaključni odčitek merilne naprave opraviti najkasneje v petih delovnih dneh pred ali po zadnjem dnevu v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil distribucijski operater obveščen o odstopu, oziroma zadnjem dnevu dobave, če je že prej urejena zamenjava dobavitelja ali sklenjena nova pogodba o dobavi z obstoječim dobaviteljem.

(6) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi iz razlogov neplačila stroškov dobavljene elektrike, lahko do izvedbe odčitka zaključnega stanja merilne naprave s strani distribucijskega operaterja, z enostransko izjavo odstop prekliče.

(7) Distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih iz 144. člena tega zakona podrobneje določi obveznosti in postopek ravnanja distribucijskega operaterja in dobavitelja v primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani dobavitelja ali končnega odjemalca, ter vrste stroškov iz četrtega odstavka tega člena.

(8) Če traja odklop iz prvega odstavka tega člena dlje kot tri leta, mora uporabnik sistema pred ponovnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev na sistem iz 147. člena tega zakona in skleniti novo pogodbo o priključitvi brez plačila omrežnine za priključno moč.

(9) Elektrooperater mora gospodinjskega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej, poslovnega odjemalca pa vsaj osem dni vnaprej.

 

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
140 queries in 0,935 seconds.