Elektro Celje z dobrimi tremi milijoni dobička, ki bo šel skoraj v celoti državi

31. 08. 2016 14:40

Elektro_CeljeDanes so se delničarji Elektra Celje, d. d. sestali na 21. redni seji skupščine, in sicer je bilo prisotnega 88,515 % celotnega kapitala družbe.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2015 znašal 3.235.246,43 EUR in se v znesku 3.234.527,22 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1337 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 719,21 EUR ostane nerazporejen. Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 90 dni od sprejema sklepa na skupščini. Okoli 80 % je sicer v lasti države.

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jima podelila razrešnico za leto 2015. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 so imenovali revizijsko družbo BDO revizija in Ljubljane. Za naslednje štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 1. 9. 2016, so delničarji izvolili novega člana nadzornega sveta, mag. Miho Kerina.

Na skupščini so delničarji potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe skladno s predlaganim besedilom statuta predlagatelja SDH, d.d. Delničar Adriatic Slovenica, d.d. pa je k tej točki napovedal izpodbojno tožbo.

Delničarji so sprejeli sklep, s katerim so upravo pooblastili za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podjetja. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica, d.d. sta k tej točki napovedala izpodbojni tožbi.

sentrupert-polsi-klik

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
187 queries in 1,409 seconds.