Poslovanje celjske regije v letu 2018: gospodarstvo se še naprej krepi, plače kljub hitrejši rasti še vedno pod povprečjem


Gospodarstvo celjske regije je tudi preteklo poslovno leto beležilo uspešne rezultate. Povprečna bruto plača se je lani v naši regiji povečale za skoraj odstotek več, kot na ravni celotne države, a je kljub temu še vedno krepko pod slovenskim povprečjem.

Kako gre gospodarskim družbam v celjski regiji

Gospodarske družbe celjske regije so bile v letu 2018 uspešne, saj so predvsem z aktivno izvozno politiko povečale obseg poslovanja in poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom. Prav tako so v letu 2018 povečale število zaposlenih za 6 % (lani 7,6 %) in ustvarile za desetino več prihodkov kot v letu prej. Dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (EBITDA) pa se je povečal za 5,8 % (lani 10,7 %).

Gospodarske družbe celjske regije so preteklo poslovno leto zaključile z višjim neto čistim dobičkom, kot leto poprej. Neto čisti dobiček gospodarskih družb na Celjskem je tako lani znašal 289 mio evrov (čisti dobiček 338 mio – čista izguba 49 mio), kar je za 17 milijonov višji neto čisti dobiček kot leta 2017, ko je ta znašal 272 mio evrov.

V celjski regiji je bilo konec preteklega leta 8.432 registriranih brezposelnih oseb, kar je skoraj 9 % manj kot leto poprej, ko je bilo takšnih oseb 9.212. Stopnja registrirane brezposelnosti je dosegla 9 %, leto prej pa 10,1 %.

V letu 2018 je na območju celjske regije poslovalo 5.448 podjetij (46 več kot leta 2017), ki so zaposlovala 44.205 oseb oz. dobre 3 % več kot leta 2017, ko so celjske gospodarske družbe zaposlovale 42.913 oseb.

Družbe regije so lani ustvarile 1.731.285 tisoč evrov neto dodane vrednosti (+ 9,8 % glede na leto prej), kar je 38.988 evrov na zaposlenega (+ 3,5 % glede na leto prej). V regiji rast produktivnosti ni presegla rasti plač, s čimer se je nekoliko poslabšala stroškovna konkurenčnost družb, hkrati pa je produktivnost v regiji še vedno precej pod slovenskim povprečjem (-12 %), kjer znaša dodana vrednost na zaposlenega 44.415 evrov.

Po višini neto dodane vrednosti na zaposlenega so močno izstopale preboldske (47.570 evrov) in štorske (44.686 evrov) družbe, le še družbe iz šestih občin (Polzela, Celje, Podčetrtek, Braslovče, Šmarje in Zreče) so presegle regijsko povprečje, preostale občine pa niso dosegle povprečja regije.

Čisti poslovni izid na zaposlenega je v letu 2018 znašal 6.509 evrov, kar je le za odtenek več kot leta 2017, ko je ta znašal 6.340 evrov.

Čisti dobiček družb je lani znašal 337.883 tisoč evrov (+ 9 % glede na leto prej). Večina družb v regiji (70,5 %) je poslovno leto 2018 končala v pozitivnih številkah. S čisto izgubo je lansko leto toej končala dobra četrtina družb.

Zaslužimo še vedno veliko manj od slovenskega povprečja

Na območju regije je povprečna mesečna bruto plača v letu 2018 znašala 1.474 evrov na zaposlenega, kar je 78 evrov oz. 5,6 % več, kot leto poprej. Na ravni celotne države je bilo povečanje povprečne bruto plače pod 5 %, kar pomeni, da so se plače v naši regiji lani dvigale hitreje. Letna inflacija 2018 na ravni države je znašala 1,4 %.

Regijska plača še naprej zaostaja za povprečno plačo vseh družb v Sloveniji, kjer je znašala povprečna mesečna bruto plača 1.652 evrov, v letu 2018 je bila nižja 10,8 %. Samo občinam Štore, Vitanje in Dobje je v celjski regiji uspelo preseči slovensko povprečje.

povprena-placa-regija-2018
Povprečna bruto plača na zaposlenega, po občinah, celjska regija, 2018
Kako gre samostojnim podjetnikom v celjski regiji?

V letu 2018 je bilo v Poslovni register Slovenije na območju celjske regije na novo vpisanih 1.263 podjetnikov, izbrisanih pa 982. 5.587 samostojnih podjetnikov v celjski regiji je v letu 2018 zaposlovalo 4.777 oseb.

V celjski regiji je lani poslovala desetina vseh slovenskih podjetnikov. Podjetniki regije so v preteklem letu ponovno povečali svojo ekonomsko moč, kazalniki produktivnosti pa kažejo, da so bili podjetniki s celjskega in njihovi zaposleni bolj produktivni od povprečja Slovenije.

Ugodno sliko kaže tudi kazalnik gospodarnosti, saj so podjetniki na vsesplošni ravni zelo uspešni in prehitevajo celo družbe. V regiji so podjetniki lani s 100 evri odhodkov ustvarili okoli 107 evrov, v povprečju Slovenije pa 108 evrov prihodkov.

Po obsegu ekonomskih postavk je v preteklem letu je izstopalo 1.051 podjetnikov, ki so opravljali dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, saj so ustvarili petino regijskih prihodkov, zaposlovali 15,9 % vseh zaposlenih v regiji in poslovno leto pozitivno zaključili. Tudi 973 gradbincev, ki so zaposlovali dobro petino zaposlenih v regiji, je poslovno leto končalo v pozitivnih številkah.

Podjetniki so v letu 2018 ustvarili 630.864 tisoč evrov vseh prihodkov, na drugi strani pa so ugotovili 590.949 tisoč evrov odhodkov.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pri podjetniku v regiji je lani znašala 1.051 evrov in je bila za 4 evre nižja od te kategorije v slovenskem merilu. Občutno nižja je bila tudi od povprečne bruto plače zaposlenih v družbah celjske regije (1.474 evrov). Odstopanje je večinoma posledica dejstva, da v plačo zaposlenih pri podjetniku niso vštete plače nosilcev dejavnosti.

vir: AJPES – izpostava Celje