Vlada za pet let podaljšala koncesijo za sežiganje komunalnih odpadkov v Celju


Vlada je izdala odločbo, s katero je Energetiki Celje za pet let podaljšala koncesijo za storitev sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije. Koncesija velja do 29. avgusta 2028.

Kot so zapisali na vladi, je družba Energetika Celje javno podjetje d.o.o. koncesionar za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije. Koncesijska pogodba je sklenjena do 29. avgusta 2023.

Ministrstvo za okolje in prostor je 21. maja 2021 s strani koncesionarja prejelo predlog za podaljšanje koncesijske pogodbe na objektu termične obdelave (Toplarna Celje). Na podlagi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije in Koncesijske pogodbe za storitev sežiganja (termično obdelavo) komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije lahko koncedent podaljša koncesijo za pet let, če koncesionar v roku osmih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.

Ministrstvo za okolje in prostor je preverilo, ali koncesionar izpolnjuje pogoje iz Uredbe in ugotovilo, da so izpolnjeni zahtevani pogoji za podaljšanje koncesijske pogodbe. V skladu z Uredbo se tako koncesijska pogodba podaljša za pet let, so odločitev pojasnili na vladi.

Načrtovano povečanje zmogljivosti celjske toplarne za 10.000 ton

Toplota, ki nastaja pri termični obdelavi oz. zmanjševanju količin odpadkov in blata iz čistilne naprave, se koristno uporabi za proizvodnjo toplotne in električne energije. Toplarna Celje je prva tovrstna naprava v Sloveniji. Zgrajena je po strogih evropskih standardih, zanjo pa je bilo pridobljenih kar 70 % evropskih sredstev. Gradnja je sicer stala 19 milijonov evrov. Toplarna Celje predstavlja zaključno fazo obdelave odpadkov, ki so predhodno obdelani in pripravljeni v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje.

S pomočjo Toplarne Celje se zmanjšuje količina odloženih odpadkov na deponijo v Bukovžlaku, na ekološko primerni način pa je s sežigom rešen problem blata iz komunalne čistilne naprave. Toplota, pridobljena s sežigom, je izkoriščena v kogeneraciji za proizvodnjo elektrike in toplote. Pridobljena toplota je izkoriščena za potrebe daljinskega ogrevanja v Celju. Električna energija je delno izkoriščena za lastne potrebe, viški pa plasirani v distribucijsko omrežje.

V Toplarni Celje kot regijsko zasnovanem projektu trenutno sprejemajo odpadke iz savinjske regije. Nazivna moč toplarne je 15 megavatov, kar zadostuje za ogrevanje približno 1400 gospodinjstev. V proces letno vstopi 20.000 ton predhodno mehansko in biološko obdelanih odpadkov in 5000 ton blata iz centralne čistilne naprave, izstopi pa okoli 2200 ton pepela in žlindre izpod rešetke ter letečega pepela. V Celju načrtujejo povečanje zmogljivosti naprave s 30.000 na 40.000 ton, kar je tudi tehnološka zmogljivost zgrajene toplarne. Toplarno čakajo tudi nekatere večje investicije, kot je menjava plinsko-parne turbine.