Ljudska univerza Celje je prejela priznanje ZRSZ


Ines Stilin, direktorica Ljudske univerze Celje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vsako leto podeli priznanja tudi izbranim delodajalcem, ki so družbeno odgovorni in kot partnerji pomagajo ZRSZ k doseganju strateških ciljev. Letošnje priznanje so namenili Ljudski univerzi Celje.

Ljudska univerza Celje je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje pred več kot 100 leti. Njena ključna dejavnost je izobraževanje odraslih, ki ga izvajajo po načelih vseživljenjskega učenja. Zavod posveča večji del svoje dejavnosti javni službi, preko katere skrbijo za ranljive ciljne skupine v lokalni skupnosti in širše. Zavod izobražuje in usposablja ter nudi svetovanje in podporo predvsem mladim, priseljencem, brezposelnim osebam, zaprtim osebam, upokojencem itd.

V svoji obrazložitvi predloga za priznanje so zapisali:

LU Celje je že dolga leta partner OS Celje pri izvajanju programov formalnega in neformalnega izobraževanja, usposabljanja in NPK ter pri krepitvi veščin in kompetenc brezposelnih oseb za uspešnejši in bolj konkurenčen nastop na trgu dela. Kakovost in uspešnost programov, ki jih izvajajo, dokazujejo tudi s številnimi zaposlitvami vključenih oseb. Poleg strokovne izvedbe izpostavljamo pri LU Celje tudi odprtost in dovzetnost za potrebe OS Celje ter prilagodljivost vključenim osebam. To se je zlasti pokazalo v času covid krize, ko je LU Celje prenesla skoraj vse programe izobraževanj in usposabljanj na e-platformo. Dodatno pomoč vključenim v programe usposabljanj in izobraževanj nudijo tudi preko storitev Svetovalnega središča in Središča za samostojno učenje.

Na LU Celje deluje Karierni kotiček, ki je del Kariernega središča ZRSZ. Tako sodelavke na LU Celje, pod okriljem ZRSZ, obiskujejo osnovne in srednje šole, kjer učence in dijake informirajo o možnostih nadaljnjega izobraževanja, o deficitarnih poklicih ter jim pomagajo pri karierni orientaciji. Večkrat gostijo skupine šolarjev in svetovalne delavce.

LU Celje se redno prijavlja na domače in evropske razpise in je tudi pri tem zelo uspešna. Skoraj vsi razpisi vsebujejo aktivnosti namenjene tudi brezposelnim osebam oz. najbolj ranljivim ciljnim skupinam. Pri prijavah na razpise podaja ZRSZ pisma o nameri, s katerimi se zavezuje k sodelovanju, na način, da napotuje brezposelne osebe v brezplačne izobraževalne programe. Med najpomembnejšimi projekti LU Celje, kjer intenzivno sodeluje tudi ZRSZ, so: Temeljne in poklicne kompetence, Družinski center, Začetna integracija priseljencev, Socialna aktivacija albansko govorečih žensk. Slednji projekt je imel nadpovprečne izhode, saj se je skoraj polovica vključenih Albank zaposlila ali vključila v nadaljnje izobraževanje.

Leta 2022 je bila LU Celje uspešna pri prijavi projekta »PreseNEETi se«, ki naslavlja opolnomočenje in socialno aktivacijo oseb NEET. V projektu sodeluje ZRSZ kot konzorcijski partner in črpa iz projekta plačo za eno strokovno sodelavko, ki v sklopu projekta izvaja aktivnosti za mlade, stare do 29 let. LU Celje vsako leto zaposli tri nove javne delavce, mentorje učne pomoči. Trenutni kolektiv LU Celje sestavljajo večinoma bivši javni delavci, ki so sedaj redno zaposleni.

 

Pred kratkim je Ljudska univerza Celje, na nacionalni konferenci programov Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) in Pravosodje (JUST), predstavila tudi primer dobre prakse projekta EMPATH, ki ga koordinira.

Ljudska univerza Celje na nacionalni konferenci predstavila primer dobre prakse projekta EMPATH