Ljudska univerza Celje z novim projektom o spolnih stereotipih: odpraviti “toksično moškost” v izobraževalnem okolju


Ljudska univerza Celje je izvedla uvodni sestanek novega projekta EMPATH. Ukvarjali se bodo s stereotipi, ki moške potiskajo v nezdravo in škodljivo vedenje.

Sestanek sodelujočih v projektu EMPATH.

Da bi poizvedeli kaj več o samem projektu, smo navezali stik z organizatorico izobraževanja pri Ljudski univerzi Celje Majo Krivec, ki nam je podrobno predstavila potek, vzroke in cilje projekta.

V projektu Ljudska univerza Celje, ki je koordinator, sodeluje z Univerzo v Ljubljani (Pedagoška fakulteta, Fakulteta za družbene vede), Pedagoškim inštitutom in Inštitutom za proučevanje enakosti spolov.

Gre za dvoletni projekt, ki bo potekal v treh fazah. V prvem delu bodo opravili analizo obstoječega stanja na področju spolnih stereotipov v slovenskem prostoru ter prevladujočih vzorcev moškosti. Na podlagi rezultatov bodo oblikovali delavnice za srednješolce in srednješolke ter usposabljanja za pedagoške delavce in študente pedagoške smeri. Izdelali bodo tudi priročnik, ki bo služil kot pedagoško orodje in spletno stran. Projektnim aktivnostim bo sledila faza diseminacije.

Pri moških se namreč naj ne bi spodbujala skrbstvena vloga, kar je eden izmed dejavnikov, zaradi katerih so se odločili za izbiro te tematike v okviru projekta. Vzrok za izbiro te teme pa je tudi ta, da bi naj dečki bili bolj izpostavljeni večjim družbenim pritiskom – tolerira se bolj agresivno vedenje, zahteva se neustrašnost, zavrača šibkost, negira se izražanje čustev in spodbuja pretirana racionalnost.

Odpraviti diskriminacijo na podlagi spola

Projekt EMPATH torej nagovarja problematiko spolne (ne)enakosti in se osredotoča na zmanjšanje diskriminacije na podlagi spola v izobraževalnem sistemu. Namen projekta je ozaveščanje ciljnih skupin in slovenske javnosti o spolnih stereotipih ter prevladujočih tradicionalnih moških normah, ki vodijo mnogokrat v predpisane vzorce obnašanja in rezultirajo v škodovanju sebi ter družbi.

Vsebine in aktivnosti, ki jih bodo izvajali v okviru projekta, bodo namenjene srednješolkam in srednješolcem, pedagoškim delavcem ter delavkam in pa študentom oz. bodočim pedagoškim delavcem.

Želijo si zmanjšati diskriminacijo na podlagi spola v izobraževalnem sistemu in uvesti perspektivo enakosti spolov v vse oblike izobraževalnih praks.

Cilj je prispevati k izboljšanemu vedenju med srednješolci z odpravljanjem stereotipnih vzorcev vedenja v zgodnji fazi. Senzibilizirati (srednješolskih in fakultetnih) pedagoške delavce in delavke za prepoznavanje ter delovanje proti spolnim stereotipom; opolnomočenje te ciljne skupine z znanjem in orodji (posebej oblikovanimi učnimi načrti) za obravnavo vedenjskih vzorcev, ki spodbujajo neenakost spolov.

Želijo si tudi znatno izboljšati obstoječe znanje o spolnih stereotipih, pristranskosti glede spola in toksični moškosti v izobraževalnem okolju in procesu z ustvarjanjem EMPATH modula za bodoče pedagoške strokovnjake in strokovnjakinje.

Skrbeli pa bodo prav tako za ozaveščanje ciljnih skupin in slovenske javnosti o spolnih stereotipih ter toksični moškosti in spodbujanje enakosti spolov v družbi (nacionalna ozaveščevalna kampanja, EMPATH tiskovne konference, 2-dnevna mednarodna EMPATH konferenca, smernice za oblikovalce politik).

Boj proti spolnim stereotipom je tudi ena prednostih nalog Evropske unije, saj je enakost spolov ključna za razvoj demokratične družbe. Projekt je tako finančno podprla Evropska komisija, natančneje njen program CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme).

Simon Valant, Foto: Ljudska univerza Celje/Facebook