V šolskem letu 2023/24 v Celju vpisanih 5.816 vrtičkarjev in učencev


Kmalu se bo začelo novo šolsko leto, v katerem bo celjske osnovne šole predvidoma obiskovalo 4.234 učencev, v vrtce pa je vpisano 1.582 otrok. V programih javne glasbene šole je vpisanih skoraj tisoč učencev in dijakov. Znane so tudi informacije o vpisu na OŠ Glazija, investicijskih delih na šolah, vlogah na razpise za mlade in še nekatere druge informacije, ki se nahajajo v nadaljevanju.

Predšolska vzgoja

V celjske javne vrtce je bilo 1. septembra lani sprejetih 1.582 otrok. Približno toliko jih bo tudi letos. Končnega števila vpisanih otrok v tem trenutku še nimamo, saj vrtci na prosta mesta še vključujejo otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. Število vpisanih se dnevno spreminja tudi zato, ker starši zaradi selitev, sprejemov v drug vrtec ali drugih razlogov svoje otroke izpisujejo iz vrtca. Letos bo prag vrtca prvič prestopilo 384 otrok. Vrtci so z mesecem septembrom sprejeli vse novince, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. Lani je bilo novincev 335, predlani 318.

V osnovne šole jeseni vstopajo otroci, ki bodo letos dopolnili šest let oziroma generacija otrok, ki so rojeni leta 2017. Nekateri starši zaradi različnih razlogov všolanje otrok prestavijo. Zaznati je porast števila otrok z odloženim všolanjem. Otrok, ki ostajajo v vrtcih zaradi enoletnega odloženega všolanja, bo 1. septembra letos 59. Lani na ta dan jih je bilo 38 , predlani pa 53.

Glede na starostno strukturo otrok in prostorske kapacitete bo v novem šolskem letu  v vrtcih 97,5 oddelkov (opomba: imamo tudi polovični oddelek). Prvega septembra lani je bilo oddelkov 98, leto prej pa 100.

Na čakalnih seznamih vrtcev za medletni sprejem je trenutno 108 otrok. V enakem času lani je bilo na čakalnih seznamih 125 otrok. Na prosta mesta, ki jih vrtci še imajo v posameznih oddelkih in enotah, bodo med letom vključevali otroke, ki bodo izpolnjevali starostni pogoj, torej bodo stari najmanj 11 mesecev.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v predšolsko vzgojo in izobraževanje na začetku šolskega leta 2022/23 v vrtce vključenih 86.177 otrok. Število otrok v prvem starostnem obdobju (otroci, stari 1 in 2 leti) se je v primerjavi z letom prej povečalo za 1,8 %, v drugi starostni skupini (otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo) pa se je nekoliko zmanjšalo (za 0,5 %). Predšolsko vzgojo je izvajalo 992 vrtcev in njihovih enot, od tega 869 javnih in 123 zasebnih. Velika večina otrok je obiskovala javne vrtce (94 %).

Število sprejetih otrok v posamezne vrtce

Vrtec Število otrok Št. oddelkov
Vrtec Anice Černejeve 434, od tega 116 novincev 30,5
Vrtec Tončke Čečeve 562, od tega 159 novincev 33
Vrtec Zarja 586, od tega 109 novincev 34
Skupaj 1582, od tega 384 novincev in 1198 starih varovancev 97,5

 

Primarno izobraževanje

V novem šolskem letu bo 9 celjskih osnovnih šol obiskovalo 4.234 otrok (lani 4.312). Šolski prag bo letos prvič prestopilo 382 učencev (lani 474). Na vseh osnovnih šolah sta oblikovana po dva oddelka prvega razreda.

Otrok z odločbo o usmeritvi je 306. Pravico do spremljevalca ima 26 otrok.

Podatki o vpisu za šolsko leto 2023/2024

 

Šola

Število prvošolcev Št.  oddelkov 1. razreda Št. otrok z odločbo o usmeritvi Št. otrok z odločbo o usmeritvi s spremljevalcem Št. vseh učencev v š. l. ’23/24
I. OŠ Celje 46 2 29 4 530
II. OŠ Celje 51 2 39 3 487
III. OŠ Celje 40 2 38 3 462
IV. OŠ Celje 41 2 42 4 427
OŠ Frana Kranjca 37 2 17 3 399
OŠ Frana Roša 37 2 24 2 466
OŠ Lava 44 2 42 6 507
OŠ Hudinja 47 2 34 0 505
OŠ Ljubečna 39 2 41 1 451
SKUPAJ 382 18 306 26 4.234

 

Osnovno šolo Glazija bo letos obiskovalo 260 učencev (155 v prilagojenem programu in 105 v posebnem programu). Zaradi povečanega vpisa otrok bo šola tudi letos del vzgojno-izobraževalnega procesa izvajala v najetih prostorih Vile Regine. V šolskem letu 2023/24 bo na šoli 18 oddelkov prilagojenega programa osnovne šole in 16 oddelkov posebnega programa. Vsi učenci na OŠ Glazija so vključeni na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Dodatno odrejenega spremljevalca po odločbi bodo imeli 4 učenci, dodatna 2 spremljevalca pa bosta odrejena po odločbi za skupino otrok. V dom pri šoli bo letos v 4 oddelkih vključenih 32 učencev.

V Glasbeno šolo Celje je letos v vseh programih osnovnega glasbenega izobraževanja, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, programu GLASBA, programu PLESA in nadstandardnih programih vpisanih 880 učencev, medtem ko je na srednji stopnji izobraževanja v programu umetniške gimnazije, ki se izvaja skupaj s I. gimnazijo v Celju, vpisanih 97 dijakov. Skupaj bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 977 učencev in dijakov, kar je za 34 več kot v lanskem šolskem letu.

Prometna varnost učencev

Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos prometni varnosti učencev namenili posebno pozornost. V okoliših vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje bo na prvi šolski dan, v petek, 1. septembra, in v drugem šolskem tednu od 4. do 8. septembra od 7.30 do 8.30, ko učenci prihajajo v šolo, in od 11.30 do 13.30, ko odhajajo iz šole, zagotovljeno varovanje na prehodih za pešce.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje bo preventivno akcijo na prehodih za pešce organiziral v sodelovanju z društvi upokojencev v Mestni občini Celje, Policijsko postajo Celje, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Celje ter ZŠAM Celje.

Da bi zagotovili večjo prometno varnost ob začetku šolskega leta, bosta Policijska postaja Celje in Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje v okoliših šol v Celju izvajala poostren nadzor z meritvami hitrosti.

Osnovnošolski prevozi

Za šolska leta 2023/24, 2024/25 in 2025/26 sta na podlagi javnega naročila izbrana dva prevoznika pogodbenih osnovnošolskih prevozov in sicer Nomago, d. o. o., in Edvard Vengust, d. o. o.. Prevoznika skupaj s šolami in Mestno občino Celje zagotavljata varne prevoze.

Investicijsko vzdrževanje šol

V času poletnih počitnic so bila na osnovnošolskih objektih tako kot vsako leto izvedena manjša investicijsko-vzdrževalna dela. Večji obnovi sta potekali na III.OŠ in OŠ Lava. Skupna vrednost investicijskih vlaganj je cca. 328.000 EUR.

  • na III. OŠ so izvedli celovito obnovo kuhinje; sanacija elektro, vodovodne in plinske napeljave, širitev prostora in menjava kuhinjske opreme. Izvajalec del je bilo podjetje Kuponko, d. o. o.. Vrednost investicije je 188.775,94 EUR z DDV;
  • na OŠ Lava so v celoti obnovili vodovodne in strojne instalacije ter tlake v zbornici, učilnicah in v prizidku šole;
  • na OŠ Glazija so uredili del prostorov šolske kuhinje in sanirali zamakanje ravne strehe;
  • na OŠ Hudinja so zamenjali dotrajani konvektomat. Trenutno izvajajo sanacijo strehe nad telovadnico ter male in velike strehe nad vhodom, ki jo je poškodovala toča (strošek sanacije krije zavarovalnica);
  • na podružnični OŠ v Šmartnem so prenovili kuhinjo, sanirali vlago ter zamenjali radiatorje v igralnici vrtca.

Investicijsko vzdrževanje vrtcev

V času poletnih počitnic smo v vrtcih izvedli investicijsko – vzdrževalna  dela v objektih in na igriščih (zamenjava dotrajanega pohištva, opreme in igral ter večja tekoča vzdrževalna dela).

V enoti Center Vrtca Tončke Čečeve je potekala sanacija menjave tlakov v šestih igralnicah, zasteklitev balkonske lože in oplesk fasade objekta. Vrednost investicije je 94.361,07 EUR z DDV.

V enotah Živ žav in Iskrica Vrtca Zarja je potekala menjava talnih oblog v garderobah vrtca.

Skupna vrednost investicijskih vlaganj je cca. 365.000­­­­­­­­­­­­­ EUR

Zamenjava zemljine na igriščih celjskih javnih vrtcev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nadaljuje s sanacijo onesnažene zemljine na igriščih javnih vrtcev v Mestni občini Celje. V letih 2019 – 2023 je onesnaženo zemljino zamenjalo na 7 vrtčevskih igriščih, tako da zdaj čakajo na sanacijo še trije vrtci in sicer  enota Sonce Vrtca Anice Černejeve, enota Čira Čara  Vrtca Zarja in  enota Gaberje Vrtca Tončke Čečeve.

Javno naročilo za izvedbo sanacije zemljine v enoti Sonce bodo izvedli predvidoma v septembru 2023. Pričakujejo, da bo sanacija izvedena v tem letu. Sanacija onesnažene zemljine v enoti Čira Čara Vrtca Zarja naj bi potekala sočasno z gradnjo novega vrtca. Sanacijo igrišča v enoti Gaberje naj bi izvedli v letu 2024.

Poletno počitniško varstvo

Na I. OŠ so v sodelovanju z Mestno občino Celje letos že devetič zapored organizirali poletno počitniško varstvo (PPV). Potekalo je od 26. junija do 25. avgusta, vsak delavnik  med 6.00 in 16.30.  Poletnega počitniškega varstva se je udeležilo 255 učencev od 1. do 5. razreda, in sicer iz 15 občin oziroma 30 osnovnih šol. 183 otrok je bilo iz Mestne občine Celje, 72 jih je prišlo iz drugih občin. Pri izvedbi PPV je sodelovalo 23 pedagoških delavcev. Finančna sredstva sta zagotovili I. OŠ in Mestna občina Celje. Letos je bilo v poletno počitniško varstvo vpisanih 17,5 odstotkov več otrok kot lani, kar nakazuje večjo potrebo po nudenju varstva med poletnimi počitnicami.

Počitniške kolonije v Baški

Preko programa socialne ter zdravstvene kolonije v Baški, ki ga sofinancira Mestna občina Celje, je letos v juliju in avgustu letovalo 397 otrok (303 otroci iz Mestne občine Celje in 94 otrok iz drugih občin). Programa šole v naravi se je letos v juliju udeležilo 167 otrok iz I. OŠ, III. OŠ in IV. OŠ. V mesecu septembru se bo programa šole v naravi udeležilo predvidoma 270 otrok iz OŠ Lava, OŠ Frana Kranjca, II. OŠ, OŠ Frana Roša in OŠ Hudinja.

Dan raziskovalcev 2023

V Regijskem študijskem središču bodo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje, Komisijo Mladi za Celje pri Mestni občini Celje in drugimi partnerji že enajsto leto zapored pripravili Dan raziskovalcev. Dogodek bo v petek, 29. septembra 2023, od 10. do 17. ure na ploščadi pred Osrednjo knjižnico Celje. Na Dnevu raziskovalcev bo v sodelovanju s Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje organiziran tradicionalen posvet, ki bo posvečen mladinskemu raziskovalnemu delu. Tudi letos bomo na panojski razstavi ZLATI CELJSKI MLADI RAZISKOVALCI 2023, ki bo prav tako na ploščadi pred Osrednjo knjižnico Celje, predstavili dvanajst najboljših raziskovalnih nalog projekta Mladi za Celje, ki so se uvrstile na državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije.

Celjski mladinski center

V letu 2023 je bilo do konca meseca junija izvedenih 285 dogodkov z 8.191 udeleženci. Večji del programskih vsebin je rezultat sodelovanja mladih s sodelavci centra. Izvedli so več koncertnih večerov in aktivne počitnice po krajevnih skupnostih ter mestnih četrtih. V sodelovanju z javnim podjetjem Zelenice, d. o. o., Mestno občino Celje, Desetko Celje, Poklicno gasilsko Enoto Celje in s podporo Energetike Celje so nudili počitniško delo mladim.

Zavod trenutno izvaja 12 mednarodnih projektov v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji in Evropske solidarnostne enote. Posebej odmevni so projekt Ceteris paribus, kjer mlade izobražujejo o osnovah ekonomije, projekt CO-MiX, v katerem mladi preko stripovske tehnike naslavljajo svoje izzive, projekt Spoznaj Lovca, v katerem se mladi seznanjajo z delovanjem lovstva v Sloveniji … V letošnjem letu beležijo porast mednarodne mobilnosti. V mesecu juliju so organizirali mednarodno mladinsko izmenjavo Be YOU, v kateri se je družilo 30 mladih iz Španije, Srbije, Slovenije, Italije in Grčije.

Celjski mladinski center vodi Informacijsko točko Evropske unije Europe Direct Savinjska in izvaja aktivnosti nudenja informacij o Evropski uniji na regionalni in lokalni ravni.

MCC hostel

MCC hostel je v prvi polovici leta 2023 realiziral 3.685 nočitev, kar je 10 % več kot lani v enakem obdobju, in ustvaril 70.245 EUR prihodkov z naslova nočitev, kar je 29 % več kot v enakem obdobju lani. Celoten zavod je v času poplav deloval kot zbirni evakuacijski center, v katerega je bilo evakuirano 50 Celjanov (nastanjeni so bili v MCC Hostlu in učilnicah MCC-ja).Ob začetku šolskega leta načrtujejo več dogodkov, in sicer dogodke v Evropskem tednu mobilnosti, Evropskega tedna športa in delavnice za srednješolce. Pester je tudi  koncertni program.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2023

Na javnem razpisu je bilo v letu 2023 odobrenih 21 vlog različnim društvom oziroma neprofitnim organizacijam za delo z mladimi. Mestna občina Celje je tako preko proračunskih sredstev sofinancirala mladinske dejavnosti oziroma dejavnosti za mlade v znesku 28.100,00 EUR.

Terciarno izobraževanje mladih

Vpis v višje in visokošolske študijske programe Regijskega študijskega središča

Od lanskega študijskega leta se visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega Fakultete za zdravstvene vede v Celju in študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo Visoke šole za proizvodno inženirstvo izvajata tudi v redni obliki študija. Ustanovitelj obeh visokošolskih zavodov je JZ Regijsko študijsko središče.

Do 25. avgusta 2023 je na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih potekal 2. prijavni rok za vpis v visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe. V avgustu in septembru so prijavni roki za magistrske in doktorske študijske programe.  Prijavni roki se med visokošolskimi zavodi razlikujejo. Če bodo prosta mesta, bo med 22. in 25. septembrom razpisan tudi 3. prijavni rok. Prijava poteka preko spletnega portala eVŠ Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Do 31. avgusta 2023 poteka tudi 2. prijavni rok za vpis v višješolske strokovne študijske programe. Na vseh višješolskih programih, ki se izvajajo v Celju, so še prosta vpisna mesta. Prijava poteka izključno elektronsko preko višješolske prijavno informacijske službe.

Ljudska univerza Celje

Ljudska univerza Celje je v šolskem letu 2022/23 delovala v skladu s svojo osnovno dejavnostjo – z izobraževanje odraslih. Izvajali so razna formalna in neformalna izobraževanja, nacionalne poklicne kvalifikacije, učno pomoč, tečaje in izpite iz slovenskega jezika, aktivnosti iz različnih razpisov, varstvo otrok in svetovanje. V programih se je zvrstilo več kot 9.000 udeležencev iz različnih ciljnih skupin, predvsem ranljivih: brezposelne osebe, mladi, osipniki, priseljenci, Romi, zaprte osebe, starejši zaposleni, upokojenci, otroci itd. Z udejstvovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih bodo v lokalni skupnosti nadaljevali s svojim poslanstvom, in sicer zviševanjem kompetenc udeležencev izobraževanja odraslih, ki so potrebne za kakovostnejše prebivanje v družbi.