V celjskih šolah in vrtcih vse pripravljeno za novo šolsko leto


Na Osnovni šoli Ljubečna so predstavniki celjske občine, osnovnih šol in vrtcev pred začetkom šolskega leta predstavili aktualno dogajanje s področja družbenih dejavnosti.

Realni podatki o prostih mestih v vrtcih bodo znani konec septembra

Trije celjski javni vrtci bodo ob začetku novega šolskega leta sprejeli 1885 otrok, od teh je 445 takšnih, ki bodo vrtčevski prag prestopili prvič, so povedali na novinarski konferenci. Konec meseca maja 2012 je bilo v javne vrtce Mestne občine Celje vključenih 1834 otrok. Od 27. avgusta je vzpostavljen Centralni čakalni seznam javnih vrtcev. Na seznamu je 157 otrok, od katerih  potrebuje varstvo v mesecu septembru 23 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje. Vsi starši pogodb z vrtcem še niso podpisali, tako da se številka dnevno spreminja.

Prosta mesta, ki se bodo po pričakovanjih še v prihodnjih dneh sprostila, bodo  tako ponujena staršem otrok s centralnega čakalnega seznama. Realni podatki o otrocih, ki bodo prvič vstopili v vrtec in tistih, ki jim prosto mesto ne bo zagotovljeno, bodo tako znani konec meseca septembra oziroma oktobra. So pa v vrtcih še prosta mesta za otroke drugega obdobja. V prihajajočem šolskem letu bo dejavnost tako potekala v 107 oddelkih, ki so v 15 enotah vrtcev ter pri treh osnovnih šolah: III osnovni šoli, IV. osnovni šoli ter Osnovni šoli Frana Roša. Za nemoteno izvajanje dejavnosti  bo skrbelo 284 zaposlenih.

Omeniti velja tudi spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, kjer je največja sprememba ukinitev brezplačnosti za drugega otroka in znižanja enega plačilnega razreda za starejšega otroka. K zakonu je dodan nov člen, ki določa delno sofinanciranje varuhov predšolskih otrok in sicer tako, da se jim zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Vključenost otrok s stalnim prebivališče v Mestni občini Celje v institucionalno varstvo v šolskem letu 2011/2012 je bila 80,8 odstotna, kar je daleč nad slovenskim povprečjem.

Vpis prvošolcev v Mestni občini Celje za šolsko leto 2012/2013

V šolskem letu 2011/2012 je celjske javne osnovne šole obiskovalo 3.475 učencev, po zgornjih podatkih pa bo v šolskem letu 2012/2013  število učencev 3.483. V MOC je v preteklem šolskem letu pričela s svojim delom tudi Waldorfska šola, ki je imela v  en oddelek 1. razreda vpisanih 15 učencev. Sedem je bilo Celjanov. Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli MOC zagotavlja vsem učencem, katerih bivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km, oz. je njihova pot v šolo označena kot »nevarna pot v šolo«, oz. obiskujejo šolo s posebnim programom, brezplačen osnovnošolski prevoz.

Kakor povsod po Sloveniji bodo tudi v Celju od prvega šolskega dne posebej skrbeli za prometno varnost. V prihajajočem šolskem letu naj bi skladno z načrtovanimi aktivnostmi potekali naslednji prometno-vzgojni programi in projekti: Pasavček, Teden mobilnosti, Varnost in mobilnost za vse, Bodi preViden, Bistro glavo varuje čelada ter Varno kolo, Kolesarski izpiti in Kolesarska tekmovanja Kaj veš o prometu.

Za investicijska vzdrževanja na celjskih vrtcih in osnovnih šolah v letu 2012  bodo na MOC namenili 240.000 evrov za posege na področju predšolske vzgoje in 460.000 evrov za izvedbo investicijskega vzdrževanja osnovnih šol.

V okviru projekta javnega zavoda Regijsko študijsko središče (JZ RŠS) ob začetku študijskega leta 2012/2013 pripravljajo Noč raziskovalcev 2012, projekti javnega zavoda Celjski mladinski center v začetku šolskega leta 2012/2013 pa zajemajo projekta Mladi so Celje – Mladi so Slavonski Brod ter Festival neformalnega učenja MCC Uči.

Na področju sociale, javne kuhinje, so v aprilu 2012 objavili javni razpis za izbiro novega izvajalca za dnevno pripravo toplih obrokov za potrebe javne kuhinje v MOC. Naročilo je bilo  oddano najugodnejšemu ponudniku (1,92 EUR z ddv za en obrok), podjetju Sodexo, Prehrana in storitve, d. o. o., ki program izvaja v prostorih podjetja EMO-ETT. V juliju 2012 je bilo do tople prehrane upravičenih 339 oseb.

Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se je začel uporabljati 1. 1. 2012. Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD), ne več na primer pri občini. Skladno z navedenim se je pristojnost odločanja prenesla na Center za socialno delo Celje in sicer za uveljavitev naslednjih pravic oziroma subvencij:

– znižano  plačilo vrtca,

– subvencija najemnine in

– pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

O upravičenosti zgoraj navedenih subvencij oziroma pravic, od 1. 1. 2012 Mestna občina Celje ne odloča od, temveč je na podlagi izdanih odločb s strani Centra za socialno delo Celje zanje le plačnik.

V šolskem letu 2012/2013 bodo v Celju nadaljevali z izvajanjem programov za predšolske in osnovnošolske otroke kot so med šolska tekmovanja, programi v času šolskih počitnic ter tečaji drsanja za otroke v 1. in 2. razredu OŠ, ki se bodo predvidoma pričeli 10. septembra in bodo potekali do konec oktobra ter s tečaji plavanja za otroke v vrtcih in v 1. razredu OŠ, ki se bodo pričeli sredi meseca oktobra in bodo potekali do meseca maja 2012. Zaradi dodatnih sredstev, ki jih MOC namenja za izvedbo tečajev, se bo prispevek staršev zmanjšal za 35 do 40 %.

Vir: MOC

Pripravil: eH