Pregled in različne vrste razredov sredstev

Razred premoženja je skupina podobnih naložbenih nosilcev. Različni razredi ali vrste naložbenega premoženja – kot so naložbe s stalnim donosom – so združeni v skupine na podlagi tega, da imajo podobno finančno strukturo. Z njimi se običajno trguje na istih finančnih trgih in zanje veljajo enaka pravila in predpisi.

Razumevanje različnih razredov finančnega premoženja

Obstaja nekaj polemik o tem, koliko različnih razredov finančnega premoženja natančno obstaja. Vendar številni tržni analitiki in finančni svetovalci premoženje delijo v naslednjih pet kategorij:

Delnice ali delnice – delnice so lastniški deleži, ki jih izdajo podjetja, ki javno kotirajo na borzi. Z njimi se trguje na borzah, kot sta NYSE ali NASDAQ. Z delnicami lahko potencialno zaslužite z dvigom cene delnice ali s prejemanjem dividend. Razred sredstev delnic se pogosto deli po tržni kapitalizaciji na delnice z majhno, srednjo in veliko tržno kapitalizacijo.

Obveznice ali druge naložbe s stalnim donosom – Naložbe s stalnim donosom so naložbe v dolžniške vrednostne papirje, ki prinašajo donos v obliki obresti. Takšne naložbe na splošno veljajo za manj tvegane kot naložbe v delnice ali druge razrede sredstev.

Denar ali denarni ustrezniki, kot so skladi denarnega trga – Glavna prednost naložb v denar ali denarne ustreznike je njihova likvidnost. Denar, ki ga hranite v obliki denarja ali denarnih ustreznikov, je lahko kadar koli zlahka dostopen.

Nepremičnine ali druga opredmetena sredstva – Nepremičnine in druga opredmetena sredstva veljajo za razred sredstev, ki zagotavljajo zaščito pred inflacijo. Zaradi oprijemljive narave takšnega premoženja velja tudi za bolj “realno” premoženje. V tem pogledu se razlikujejo od sredstev, ki obstajajo le v obliki finančnih instrumentov, kot so izvedeni finančni instrumenti.

Forex, terminske pogodbe in drugi izvedeni finančni instrumenti – Ta kategorija vključuje terminske pogodbe, opcije, promptne in terminske devizne posle ter vse širši nabor izvedenih finančnih instrumentov. Izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti, ki temeljijo na osnovnem sredstvu ali izhajajo iz njega. Na primer, delniške opcije so izvedeni finančni instrumenti delnic.

Razporeditev sredstev in toleranca tveganja

Drugi razlog za osnovno razumevanje razredov sredstev je, da vam pomaga prepoznati naravo različnih naložb, s katerimi se lahko odločite trgovati. Morda se boste na primer odločili, da boste ves ali skoraj ves svoj naložbeni kapital namenili trgovanju s terminskimi pogodbami ali drugimi izvedenimi finančnimi instrumenti, kot je menjava tujih valut. Če pa to storite, se morate vsaj zavedati, da ste se odločili za trgovanje z razredom sredstev, za katerega običajno velja, da je povezan z bistveno večjim tveganjem kot obveznice ali lastniški vrednostni papirji.

Obseg, v katerem se boste odločili za uporabo razporeditve sredstev kot sredstva razpršitve, bo individualna odločitev, ki jo usmerjajo vaši osebni naložbeni cilji in vaša toleranca do tveganja. Če ste zelo nenaklonjeni tveganju, boste morda želeli vlagati samo v razmeroma varne razrede sredstev. Morda si boste prizadevali za razpršitev znotraj posameznega razreda sredstev. Vlagatelji v delnice običajno razpršujejo tako, da imajo izbrane delnice z veliko, srednjo in majhno tržno kapitalizacijo. Druga možnost je, da si prizadevajo za razpršitev z vlaganjem v nepovezane tržne sektorje.

Po drugi strani pa, če ste obdarjeni z visoko toleranco do tveganja in/ali imate denarja na pretek, vam je lahko zelo malo mar za razpršitev in se osredotočite le na to, da poskušate določiti razred sredstev, ki trenutno ponuja največji potencialni dobiček. Naložbene strategije, kot so binarne opcije, ena od agresivnih naložbenih metod z visokimi stopnjami dobička, ki jim v zadnjem času dajejo prednost številni trgovci, običajno ponujajo donosnost naložbe do 90 %. Poglobljen vodnik o binarnih opcijah boste našli na tem naslovu.

Dodatni dejavniki pri razvrščanju sredstev

Nekatera sredstva je težko razvrstiti. Predpostavimo na primer, da vlagate v terminske pogodbe na borzi. Ali bi jih bilo treba uvrstiti med lastniške vrednostne papirje, saj gre v bistvu za naložbo v borzo? Ali pa jih je treba uvrstiti med terminske pogodbe, ker so to terminske pogodbe? Zlato in srebro sta opredmeteni sredstvi, vendar se z njima pogosto trguje v obliki terminskih pogodb ali opcij, ki so izvedeni finančni instrumenti. Če vlagate v nepremičninski investicijski sklad (REIT), ali naj se to obravnava kot naložba v opredmetena sredstva ali kot naložba v lastniški kapital, saj so REIT vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi?

Raznolikost razpoložljivih naložb prav tako povzroča zaplete. Skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), na primer, trgujejo na borzah, tako kot delnice. Vendar so lahko ETF-ji sestavljeni iz naložb iz enega ali več od petih osnovnih razredov sredstev. ETF, ki ponuja izpostavljenost energetskemu trgu, je lahko sestavljen iz naložb v terminske pogodbe na nafto in delnice naftnih podjetij.

Sredstva so lahko razvrščena tudi glede na lokacijo. Tržni analitiki pogosto obravnavajo naložbe v domače vrednostne papirje, tuje naložbe in naložbe v nastajajoče trge kot različne kategorije sredstev.

Druge kategorije sredstev vključujejo zbirateljske predmete, hedge sklade ali naložbe zasebnega kapitala ter kriptovalute, kot je Bitcoin. Ti razredi premoženja so nekoliko bolj oddaljeni od utečenih poti. Zato jih včasih uvrščamo skupaj pod oznako “alternativne naložbe”. Na splošno velja, da bolj ko je naložba “alternativna”, bolj je nelikvidna in bolj tvegana.

Razredi sredstev in razpršitev

Dobra novica! – V resnici vam ni treba z gotovostjo vedeti, v kateri razred sredstev spada določena naložba. Razumeti morate le osnovni koncept, da obstajajo široke, splošne kategorije naložb. To dejstvo je pomembno zaradi koncepta razpršitve. Razpršitev je praksa zmanjševanja splošnega tveganja s porazdelitvijo naložb med različne razrede sredstev.

Med različnimi razredi premoženja je običajno majhna korelacija ali obratna oziroma negativna korelacija. V obdobjih, ko so delnice uspešne, so lahko obveznice, nepremičnine in blago slabo uspešni. V času medvedjega trga delnic pa lahko druga sredstva, kot so nepremičnine ali obveznice, vlagateljem prinesejo nadpovprečne donose.

Svoje naložbe v enem razredu sredstev lahko zavarujete pred tveganjem in s tem zmanjšate izpostavljenost tveganju, tako da hkrati posedujete naložbe v drugih razredih sredstev.  Praksa zmanjševanja tveganja naložbenega portfelja z razpršitvijo naložb v različne razrede sredstev se imenuje razporeditev sredstev.


naročnik objave: PRNEWS.IO