Na območju naselij Šmartno v Rožni dolini, Zlaka in Šentjungert razširili javno vodovodno omrežje


Na območju naselij Šmartno v Rožni dolini, Zlaka in Šentjungert je bil nedavno zaključen projekt razširitve javnega vodovodnega omrežja, s čimer je mnogim odjemalcev teh krajev omogočena priključitev na javni vodovod. Razširitev je financirala Mestna občina Celje.

Projekt je zajemal obnovo hidromehanske opreme vodohrana Šmartno, dograditev črpališča, izgradnjo dveh novih vodohranov in izgradnjo 1190 metrov povezovalnega vodovoda. Za domačine, ki so se prej oskrbovali z vodo z nefunkcionalno dolgimi hišnimi priključki iz vodohrana Šmartno, z lastnimi vodovodi ali iz internih vodnih virov, je to velika pridobitev.

Gradbena dela, ki jih je izvajalo podjetje AGM Nemec, d. o. o., so potekala dobro leto dni, stala pa so okoli 393.000 evrov. Med gradnjo vodovoda je Elektro Celje sočasno uredilo novo nizko napetostno omrežje od transformatorske postaje Šmartno do zaselka Šentjungert.