Občanom bo na voljo brezplačna sol za posipanje javnih površin


Zimska služba v Mestni občini Celje je v polni pripravljenosti. V sklopu gospodarske javne službe vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest jo bo izvajalo javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o, s pogodbenim podizvajalcem.

Letošnja novost, ki bo zagotovo razveselila stanovalce blokov, je brezplačna sol za posipavanje javnih površin, na katerih se zimska služba ne izvaja oziroma je izvajanje velikokrat onemogočeno. Brezplačno sol bo zagotovila Mestna občina Celje.

V prihodnjih dneh bodo na sedeže mestnih četrti in krajevnih skupnosti poslali obvestilo, da lahko predstavniki večstanovanjskih objektov na sedežu Režijskega obrata Mestne občine Celje na Cinkarniški poti 19 brezplačno prevzamejo 15 kilogramov soli na objekt za posipanje javnih površin, na katerih se zimska služba ne izvaja oziroma je izvajanje zimske službe velikokrat onemogočeno (parkirišča pred objekti, dvorišča, zunanja stopnišča …). Sol bodo lahko občanke in občani prevzeli s potrdilom upravnika objekta vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 10. ure.

Za čiščenje cest in poti bo skrbelo okoli 35 delavcev

Za čiščenje 132 km lokalnih cest, 205 km javnih poti, 102 km pločnikov in pešpoti, 8100 m² javnih površin ožjega mestnega jedra, 20.000 m² interventnih poti in 10 km nekategoriziranih cest in 31.500 m² parkirišč v središču mesta bo skrbelo okoli 35 delavcev (vozniki, strojniki, dežurni cestarji, javni delavci Mestne občine Celje – ročna dela).

Pri pluženju in posipanju si bodo pomagali s 23 plužnimi enotami, med katerimi je 7 težkih tovornih vozil (3 naloženi z avtomatskimi posipalci za mokro soljenje cest), 1 specialni delovni stroj, 11 večjih traktorjev in 6 malih traktorjev. Na povprečno sezono se porabi približno 2000 ton posipne soli in 2500 m³ gramoznih posipnih materialov.

Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o, preko pogodbenega izvajalca zagotavlja neprekinjeno 24-urno službo za nujne primere v zimskem času. Če ponoči zapade večja količina snega, se izvedejo dela skladno z Izvedbenim programom zimske službe. Stopnja nujnosti vzdrževanja posameznih cest je določena na podlagi razvrstitve cest po prednostnih razredih. V naselju se najprej očisti glavne ulice, nato stranske. Prednost pri čiščenju imajo javne ustanove. Tako se zimska služba najprej izvede v okolici zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, vrtcev ipd., ostale občinske ceste pa prav tako po vnaprej določenih prioritetah.

Nekaj napotkov za občane ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov:

  • občani dvorišča in vhode počistijo sami;
  • lastniki in najemniki lokalov (poslovnih prostorov) prostor pred lokali počistijo sami in skrbijo za prehodnost;
  • čiščenje snega s parkirišč pred trgovinami, restavracijami in gostilnami je v pristojnosti lastnikov trgovin restavracij in gostiln;
  • stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujemo, da se z upravniki pravočasno dogovorijo, kdo bo zadolžen za čiščenje snega izpred večstanovanjskih stavb (vhod, parkirišče);
  • vse občane ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov prosimo, da snega ne mečejo na cesto in pločnik, pozorni pa naj bodo tudi na zabojnike za odpadke, da jih ne založijo s snegom oz. da pustijo do njih prost dostop;
  • prosimo, da vozniki v primeru napovedi sneženja pustijo parkirne prostore v bližini vrtcev in šol čez noč proste, da se jih lahko do jutra očisti; enako velja za parkirna mesta pred zdravstvenim domom in lekarno ter za pošto.