Drugi kongres KP Slovenije bomo v Celju veličastno proslavili

06. 11. 2013 06:22

D e l o v n o l j u d s t v o m e s t a Celja, ki se z a v e d a z g o d o v i n s k e vloge K o m u n i s t i č ne p a r t i j e , kot p r v e s t r a ž e delovnega l j u d s t v a n a š e d r ž a v e , p r i č a k u j e zgodovi n s k i d a n z a č e t k a II. k o n g r e s a K P S s p o v e č a n i m d e l o v n im p o l e t om in n o vimi d e l o v n i m i z m a g a m i v b o j u za u r e s n i č e n j e p e t l e t n e g a p l a n a . Lažne o b t o ž b e in k l e v e t e n i s o o m a j a l e v e r e n a še g a l j u d s t v a v svojo P a r t i j o in t o v . T i t a , kakor niso omajale odločnosti n a š e d r ž a v e , da o s t a n e z v e s t i z a v e z n ik S o v j e t s k e zveze i n d r ž a v l j u d s k e d e m o kr a c i j e t e r d o s l e d n i s o b o r e c v a n t i i mp e r i a l i s t i č n i fronti z v e l i k o S o v j e t s koz v e z o n a čelu.

R a z d o b j e p o V. k o n g r e s u j e p o l n o d o ka z o v o d l o č n o s t i d e l a v s k e g a r a z r e d a in u s l u ž b e n c e v m e s t a Celja za izvedbo s k l e p o v V. k o n g r e s a , da b o d o dali v se s i l e za z m a g o s o c i a l i z m a v n a š i d r ž a v i.

Z i z p o l n j e v a n j em t a k e g a p r o g r a m a se n a j l e p š e p r i p r a v l j a j o na II. k o n g r es s v o j e P a r t i j e , ki bo p r i č e l z delom 12. t. m .

Od 7. n o v e m b r a dalje bodo vse o s n o v n e p a r t i j s k e o r g a n i z a c i j e v Celju i m e l e s l a v n o s t n e s e s t a n k e , k a t e r i m b o d o p r i s o s t v o v a l i t u d i o s t a l i člani m n o ž i č n i h o r g a n i z a c i j n j i h o v e g a področja.

Na t e h s e s t a n k i h se bodo u d e l e ž e n ci s e z n a n i l i s s l a v n o zgodovino K o m u n i s t i č n e p a r t i j e S l o v e n i j e in p o m e n om I I . k o n g r e s a . Množične o r g a n i z a c i j e: s i n d i k a t i , LMS, A F 2 , Z v e z a b o r c e v in d r u g e p r i p r a v l j a j o za 10. n o v e m b e r na o s n o v i s e d a n j i h š t u d i j s k i h k r o ž k o v d eb a t n e k r o ž k e , k i b o d o z a j e m a l i snov V. k o n g r e s a K P J i n I. k o n g r e s a E S J . Svojo l j u b e z e n do K P J i n z a u p a n j e C e n t r a l n e m u k o m i t e t u K P J i n K P S p a bodo c e l j s k e delovne m n o ž i c e m a n i f e s t i r a le n a j a v n e m m i t i n g u 10. n o v e m b r a ob 19. u r i p r e d M e s t n i m l j u d s k i m odbor o m . T u b o d o z l a s t i s i n d i k a l n e p o d r u ž n i c e d a l e p r e g l e d s v o j i h u s p e h o v v t e k m o v a n j u p r e d K o n g r e s o m . Na m i t i n gu b o d o s o d e l o v a l e godbe S K U D » F r a n ce P r e š e r e n « , S K U D »Ivo K l j u č a r « in r u d – ; n i k a P e č o v n i k . 2 e d a n p r e d s v e č a n im m i t i n g o m se b o d o d e l o v n i k o l e k t i v i p r i p r a v i l i n a svoj p r a z n i k z o k r a s i t v i jo s v o j i h d e l o v n i h p r o s t o r o v , d e l a v n i c , p i sa r n k a k o r tudi z u n a n j o s t i z g r a d b in t o v a r n . K O Z t r g o v s k i h n a m e š č e n c e v se ž e p r i p r a v l j a za s m i s e l n o o k r a s i t e v i z lo ž b e n i h oken. C e l j s k a m l a d i n a pa bo n a p r e d v e č e r K o n g r e s a p r i ž g a l a kres o v e n a S t a r e m g r a du , M i k l a v ž k e m h r ib u i n Golovcu.

Celjski tednik, 6. 11. 1948

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
150 queries in 0,833 seconds.