Skrbi in težave občinskega ljudskega odbora v Štorah


Kdor koli potuje skozi Štore, dobi vtis, da so Štore močan industrijski center, analogno tudi močno gospodarsko središče, močna, finančno dobro stoječa občina. Moti pa se vsakdo, ki misli, da so zato skrbi občinskega ljudskega odbora manjše, da so problemi lažji. Treba je upoštevati, da so se Store po osvoboditvi zelo razširile in da so problemi komunalne dejavnosti, socialno- skrbstveni in kulturno-prosvetni problemi zato pridobili na važnosti, da pa jih je tudi veliko teže reševati, kot to izgleda na prvi pogled.

Tako stojijo pred občinskim ljudskim odborom težke naloge, ki se jih je pa odbor lotil z vso resnostjo. Letos imajo v načrtu prvo etapo elektrifikacije Svetine, vsega področja bivšega KLO Svetina, to so vasi Kanjuce, Svetina, Javornik in Svetli dol. Če bo letos uspelo zgraditi do Svetine daljnovod in na Svetini transformator, drugo leto pa omrežje po vaseh, bi bil s tem elektrificiran zadnji del občinskega področja.

Prebivalci so z navdušenjem pozdravili prizadevanje občinskega ljudskega odbora in so pripravljeni priskočiti z delom in vožnjami na pomoč, prav tako tudi z drogovi. Druga važna zadeva je graditev ceste na Svetino, za katero se potegujejo že vsa leta po osvoboditvi.

Letos je v občinskem proračunu predvidenih za prvo etapo teh del 1,800.000 dinarjev (cena časopisa 10 din, op.), za že omenjeno prvo etapo elektrifikacije Svetine pa 1,100.000 din.

Popravilo hiš bo stalo kakih 1,600.000 dinarjev, kar je zelo skromno vzeto. Če bi se lotili popravila vseh hiš naenkrat, bi to stalo težke milijone, zato pridejo letos v poštev samo najnujnejše, najbrž samo dve hiši. Za večja popravila šol je bilo najprej predvidenih 1,800.000 dinarjev, pozneje so morali dve tretjini črtati, ker niso računali 40 % dajatve republiki od 5 % participacije na dobičku gospodarskih podjetij. Te dajatve znašajo namreč 4,500.000 din. Posebno skrb posveča občinska ljudski odbor socialno šibkim občanom, katerim namerava zvišati podpore na 3000 dinarjev mesečno (od sedanjih 1500 do 2000 din). Težave so v tem, ker se na področje občine Štore radi naselijo ljudje, ki nimajo sredstev za preživljanje niti svojcev, ki bi jih lahko vzdrževali in tako padejo v breme občini. Gimnazija Štore ima proračun za 615.000 din, osnovna šola Štore 264.800 dinarjev, Teharje 375.200 din, osnovna šola Kompole 311.100 din, Svetina pa 351.100 din.

V proračunu so zajete še subvencije gasilskim četam, TD Partizanu, Društvu prijateljev mladine in KUD »Cvetke Jerinove« v Kompolah.

To je v kratkem nakazano vse, kar je predvidel občinski ljudski odbor v Štorah letos, čeprav ga še težijo zelo težki problemi, kot je graditev osnovne šole in nižje gimnazije v Štorah. Ureditev kanalizacije v Štorah in pa temeljita popravila občinskih cest, kajti za vzdrževanje cest so lahko letos predvideli samo 500.000 din, kar pomeni zelo malo v primerjavi s potrebami.

Ta kratek prikaz pa dokazuje, da si je zadal občinski odbor velike naloge in da je na pravi poti. Posebej pa bi bilo treba razpravljati še o graditvi nujno potrebne šole, o že omenjeni kanalizaciji in o olepševalnih delih, da bi Štore imele lepši izgled, ki je potreben gospodarskemu in industrijskemu središču.

Savinjski vestnik, 25. 6. 1954