Važni sklepi Ljudskega odbora Mestne občine Celje


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 70 leti objavljen članek v Savinjskem vestniku. Vabljeni k branju:

V četrtek, 13. maja je imel Ljudski odbor mestne občine Celje svojo drugo redno sejo, ki jo je vodil predsednik tovariš Fedor Gradišnik. Velike naloge samostojne mestne občine se tudi po združitvi obeh bivših okrajev v okraj Celje niso nič zmanjšale. Na tej seji so bili sprejeti mnogi važni sklepi, ki globoko posegajo v gospodarstvo mestne občine.

Kot prva naloga iz gospodarskega področja je bilo sprejetje odloka o stanovanjskih najemninah. Važni so zlasti nekateri njegovi členi. Prvi člen določa način, kako se izračuna najemnina za stanovanjske prostore. V poštev pridejo površine sob, predsobe, hodnika v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugi zaprti prostori razen kleti, podstrešja, drvarnice, pralnice, odprtega balkona, terase, stopnišča, hišnega hodnika in podobno. Višina najemnine se (2. člen) izračuna na podlagi izvedene kategorizacije tako, da se število kvadratnih metrov pomnoži s številom točk. Ta zmnožek se nato še pomnoži za stanovanja v ožjem mestnem območju z 0,30 din, v širšem območju pa z 0,25 din.

Meje ožjega mestnega območja so: na jugu Savinja, na vzhodu južna železnica, na severu savinjska železnica, na zahodu pa črta, ki veže savinjsko železnico in Savinjo zahodno od Rakunove hiše na Ljubljanski cesti. Vsak najemnik stanovanja in hišni lastnik si lahko sam izračuna, koliko bo znašala nova najemnina. Odlok je objavljen v Biltenu LO MO Celje.

Celjska mestna hranilnica se bo spremenila v Komunalno banko. V ta namen je bil razširjen upravni odbor ter imenovan nadzorni odbor. Vzrok za ta ukrep je povečanje delokroga tega mestnega denarnega zavoda. Komunalna banka bo zbirala hranilne vloge, organizirala ljudsko varčevanje, zbirala sredstva na tekočih računih, dajala kratkoročne kredite, kredite za investicije in za komunalno dejavnost, kupovala in prodajala vrednostne papirje in tuje valute itd.

Sprejet je bil tudi odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij v poletnem in zimskem času, ki traja poleti od 1. junija do 30. septembra. Obratovalni čas je za razna podjetja različen.

Špecerijske, manufakturne in razne trgovine bodo odprte poleti od 7. do 12. in od 15. do 17,30 ure, pozimi pa od 7,30 do 12. in od 14. do 17. ure. Ob sobotah bodo trgovine popoldne zaprte.

Združitev podjetij Celeie in tovarne sadnih sokov Sad v novo podjetje Celeia-Sad so narekovale nujne gospodarske potrebe. Rentabilnost novega gospodarskega podjetja se bo izdatno povečala.

Posebno važen je odlok, ki odreja novo davčno lestvico za obrtnike in ostale poklice za leto 1954. Ta lestvica zajema tudi 6 % temeljnega zveznega davka. Za ugotovitev dopolnilne dohodnine po tej lestvici je treba ta davek najprej odšteti. V primerjavi z republiško lestvico vidimo, da je pri osnovi do l00.000 din odstotek lestvice zaradi temeljne dohodnine po 6 % zveznem predpisu višji kot republiški. Če dodamo k temu še 2 % dopolnilne dohodnine, je dopolnilna dohodnina še vedno nižja od prejšnje republiške pri tej osnovi. Od davčne osnove 130.000 din navzgor pada postopoma skupna obveznost dohodnine v primeri z republiško. Pri 190.000 din je za 5 %, pri 220.000 za 6 %, pri 300.000 dinarjih pa za 4 % nižja od prejšnje.

Posebne davčne olajšave veljajo za vajence v prvem in drugem letu učne dobe, in sicer 5 % na dopolnilno dohodnino. Na podlagi predlogov posebne komisije, ki jo je imenoval Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve, je bil sprejet tudi odlok o poslovanju komunalnih zavodov.

V nadaljnjem poteku seje je bil sprejet še odlok o dopolnilnih plačah uslužbencev LO v višini od 1000 do 5000 din, ki so predvsem namenjene strokovnemu osebju. Končno so bile na seji sprejete še garancijske izjave podjetjem za dopolnilne kredite, nekatere personalne spremembe v podjetjih in odločbe o prenosu nepremičnin.

Savinjski vestnik, 21. 5. 1954

*cena časopisa: 10 dinarjev