Za celjsko železniško vozlišče so našli primerno rešitev


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 70 leti objavljen članek v Savinjskem vestniku. Vabljeni k branju:

Vsa leta po osvoboditvi stremi mesto Celje za dokončno ureditev urbanističnega načrta, po katerem se bo v bodoče ravnala gradbena, industrijska in gospodarska dejavnost ter načrtna ureditev bodočih naselij. Resno oviro pri tem stremljenju povzroča Savinja, ki se s svojimi pritoki ob močnih nalivih razlije po najlepših predelih mestnega ozemlja ter s tem prizadeva prebivalstvu veliko škodo. Ne samo to. Visoka talna voda ovira in podražuje gradnjo novih stavb, mesto samo se ne more razvijati po načelih sodobnega urbanizma.

Dela za dokončen urbanistični načrt so v zastoju. Vse čaka na izvedbo regulacijskih del v savinjskem kolenu na Bregu, ki je v tesni zvezi z ureditvijo železniškega prometa v sredini in najožji okolici mesta.

Da bi čimprej prišli do ugodne rešitve tega problema, je bila 27. januarja t. i. posebna konferenca zastopnikov prizadetih činiteljev: Železniške uprave, Inštituta za vodno gospodarstvo, Uprave cest. Mestnega ljudskega odbora in drugih. Železniška direkcija je predložila idejni načrt za ureditev železniškega vozlišča. Z opustitvijo obeh železniških mostov čez Savinjo bo v bodoče tekla železniška proga po novem nasipu pod Starim gradom.

Po tem načrtu ostane osebni kolodvor na dosedanjem mestu, le novo postajno poslopje se bo pomaknilo v južni zmeri nekako na mesto sedanjega skladišča.

Podaljšanje tirnih naprav proti jugu bo omogočilo skrajšanje na severni strani ter s tem tudi skrajšanje cestnega podvoza pri hotelu Pošta. V Čretu se bo vzdolž sedanje proge na njeni severni

strani med obema železniškima mostoma čez Voglajno zgradil nov tovorni in ranžirni kolodvor. Nova skladišča bodo po idejnem načrtu stala v ravni črti zahodno in vzhodno od poslopij posestnika L. Stropnika. Severno od skladišč novega tovornega kolodvora predvideva načrt še postavitev industrijskega kolodvora. Njegovi premikalni tiri prečkajo cesto, ki vodi od Confidentija skozi Zavodno in Čret pri nekdanji gostilni Kolar. Vsi tiri v širini od glavne proge do bližine Vogrinčeve hiše se prično stikati h glavni progi južno od Tomanove hiše in se zlijejo v glavni tir pred čuvajnico ob sedanjem železniškem mostu čez Voglajno. Glavna proga je tu preložena proti severu in zavije v večjem loku pod Majdičevim hribom pri Teharju proti Štoram. Ta preložitev glavne proge je potrebna zaradi odcepa velenjske proge, ki odtod zavije proti Bežigradu in Golovcu. S tem bo rešena tudi ovira prometa na Mariborski cesti pri skladišču Tehnometala.

Tiri novega industrijskega kolodvora v Čretu se začenjajo v bližini Kemične tovarne od levega obrežja Voglajne.

Industrijski kolodvor je po novem mostu čez Voglajno zvezan s sedanjimi industrijskimi tiri po novi progi med Tovarno emajlirane posode in Voglajno do Majdičevega mlina. Namesto sedanje kurilnice bo zgrajena nova vzhodno od Mariborske ceste v ozadju Kmetijske zadruge v Aškerčevi ulici med glavno železniško progo in Voglajno.

Kakorkoli proučujemo ta idejni načrt za bodoče celjsko železniško vozlišče in pri tem skušamo najti še ugodnejšo rešitev, pridemo do zaključka, da je drugačna skoro nemogoča. Iz zasebnega individualnega stališča bosta po tem načrtu prizadeta severni del Zavodne onkraj prelaza in Spodnji Čret. Prebivalci teh krajev se bodo morali sčasoma umakniti novemu tovornemu prometu gospodarsko in industrijsko razvitega mesta.

Ko so po časopisu prišle v javnost prve vesti o tem načrtu, so marsikomu vzbudile skrb, kaj bo s temi hišami, vrtovi in zemljišči. Naša socialistična družba bo tudi za te prizadete ljudi našla ugodno rešitev. Za nje bo treba zgraditi nova bivališča v lepši, ugodnejši in za zdravje koristnejši legi, ki je po novem urbanističnem načrtu že določena. Mesto se bo širilo v dve smeri: na zahod in severozahod. Ako bi bil ta načrt izveden vsaj pred dvajsetimi leti, bi se Celje znašlo v ugodnem položaju. Izostala bi marsikatera zgradba, ki bo sedaj napoti.

Gradnja novega železniškega vozlišča bo potekala v dveh fazah. V prvi bo urejen južni uvoz z vzporedno regulacijo Savinje. V ozadju Cinkarne bodo zgrajeni trije ranžirni tiri med osebnim in bodočim tovornim kolodvorom. Nato bo sledila odstranitev železniških tirov ob podaljšku Ulice XIV. divizije.

V drugi fazi bo zgrajen nov osebni kolodvor in brzovozno skladišče. Nato bo sledila naprava nove kurilnice in preložitev velenjske proge ter dograditev tovornega kolodvora.

Dolgo časa je vladalo mnenje, da je železniška uprava zavirala začetek regulacije savinjskega kolena, sedaj pa je prva predložila svoj idejni načrt za ureditev železniškega vozlišča.

Po sklepih omenjene konference bo Uprava cest LRS v 30 dneh predložila načrt za gradnjo novega mostu čez Savinjo v podaljšku Ulice XIV. divizije.

Iz tega bi lahko sklepali, da stojimo tik pred začetkom gradbenih del v tem delu mesta. Toda še ne. Potrebni so še nekateri podrobni načrti in zagotovitev investicijskih sredstev. Vsekakor pa je razveseljivo, da priprave za vsa ta neodložljiva dela v redu potekajo. Stroške za dovršitev vseh teh del cenijo na tri milijarde dinarjev.

Savinjski vestnik, 12. 2. 1954