Dva nova direktorja javnih zavodov in obnova ZD Celje v prihodnjih dveh letih


Mestni svet Mestne občine Celje je na včerajšnji 23. redni seji najprej potrdil imenovanji novih direktorjev dveh javnih zavodov, Osrednje knjižnice Celje in Desetke. Mestni svetniki so tudi potrdili uvrstitev projekta Rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi ulici 5 v načrt razvojnih programov (NRP) Mestne občine Celje za leti 2023 in 2024. Hkrati so potrdili spremembe NRP za projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste v Košnico pri Celju« in »Obrtna cesta v Celju« zaradi spremenjene pogodbene vrednosti oziroma dinamike izvedbe gradbenih del.

Na začetku seje se je mestni svet z minuto molka poklonil nedavno preminulemu častnemu meščanu Celja Ivanu Grobelniku Ivu.

Dva nova direktorja

Mestni svet je izdal predhodno soglasje za imenovanje Polonce Bajc Napret za direktorico JZ Osrednje knjižnice Celje, potem ko jo je za to mesto izbral svet zavoda OKC. Vodenje knjižnice bo prevzela 1. avgusta, njen mandat bo trajal do 31. julija 2027. OKC je sicer od leta 2013 do oktobra lani vodila Polona Rifelj, ki pa je nato odšla za državno sekretarko v Janševem kabinetu. Po njenem odhodu je vodenje knjižnice kot vršilka dolžnosti prevzela Andreja Videc. Z avgustom pa polni petletni mandat kot omenjeno nastopi Polonca Bajc Napret.

Mestni svet je tudi soglašal, da se z mesta direktorice JZ Desetka razreši Valerija Lesjak, ki odhaja v pokoj, in da se na direktorsko mesto imenuje Gregor Kolenc. Tudi njegov mandat traja 5 let, začel pa ga bo 1. julija.

Mestna občina Celje je s projektom Rekonstrukcija stavbe ZD na Gregorčičevi ulici 5 bila uspešna na javnem razpisu  Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023. V ta namen je Mestna občina Celje od ministrstva za zdravje prejela sredstva v višini 1.870.442 evrov, vrednost celotne investicije pa znaša 3.416.872 evrov.

Predlog o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Celje za leti 2023 in 2024 predvideva izvedbo investicije s sredstvi ministrstva za zdravje in sredstvi Zdravstvenega doma Celje v višini 1.546.451 evrov. Sprejem Sklepa o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Celje je potreben zato, ker mora Mestna občina Celje skladno s pogoji javnega razpisa pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo, da je projekt uvrščen v NRP Mestne občine Celje.

Mestni svetniki potrdili spremembe NRP pri dveh projektih obnove cest

Med izvedbo projekta Rekonstrukcija lokalne ceste v Košnico pri Celju je bilo ugotovljeno, da je treba izvesti večji obseg določenih del, kot je bilo predvideno v okviru projektantskega popisa del. Izvajalec gradbenih del je zaradi spremenjenih okoliščin podal poziv za dvig pogodbene vrednosti del. Ta bodo višja za 260 tisoč evrov. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo znotraj sprejetega proračuna za leto 2022. Projekt se uspešno izvaja in bo kljub navedenim razlogom zaključen v pogodbeno dogovorjenem roku.

Projekt obnove Obrtne ceste pa je vključen v načrt razvojni programov za leti 2022 in 2023

Projektantska ocena vrednosti del znaša 945 tisoč evrov. Na območju Obrtne ceste v Celju se prioritetno izvaja EU projekt aglomeracij z izgradnjo fekalne kanalizacije, temu projektu pa sledijo vsa ostala predvidena dela pri urejanju Obrtne ceste. Gre za izgradnjo pločnika, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave ipd. Zaradi spremenjene izvedbe dinamike aglomeracij ter posledično kasnejše izvedbe javnega naročila za celovito obnovo ceste s spremljajočo izgradnjo infrastrukture bo mogoče v tem letu izvesti manjši obseg del, v višini 300 tisoč evrov. Vsa načrtovana dela bodo izvedena in zaključena (nespremenjeno) v letu 2023, in sicer v skupni  ocenjeni vrednosti 945.000 evrov. (R.G.)

O sprejetem petletnem lokalnem programu za mlade v Mestni občini Celje smo poročali tukaj.

foto: MOC