Gimnazija Celje – Center praznuje 110 let (foto)


Gimnazija Celje – Center je s s septembrom vstopila v 110 leto delovanja. Ta celjska gimnazija je danes, z 960 dijaki, 87 redno zaposlenimi, 20 zunanjimi strokovnimi sodelavci in razvejano nacionalno in mednarodno partnersko mrežo, ena največjih srednjih šol v savinjski statistični regiji.

Gimnazija Celje – Center je bila ustanovljena leta 1912 kot druga osnovna šola v Celju, danes pa izvaja tri izobraževalne programe (splošna gimnazija, umetniška gimnazija likovne smeri, predšolska vzgoja). Slovi po številnih uspehih na najrazličnejših tekmovanjih, po izjemno razgibanem obšolskem življenju, visokih učnih uspehih. Ponaša se z bogato tradicijo, saj je šolsko poslopje ena največjih secesijskih zgradb v širšem evropskem prostoru. Šola je od leta 1912 pod svojo streho gostila mnoge izobraževalne programe ter se v času po 2. svetovni vojni proslavila kot eno najbolj prepoznavnih učiteljišč v našem prostoru. Neposredna vez s preteklostjo je danes program predšolska vzgoja, ki sta ga v samostojni Sloveniji dopolnili še splošna in umetniška gimnazija likovne smeri.

Šola danes premore najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete, lepo in obširno knjižnico, veliko športno dvorano, atelje, projektne in klasične učilnice ter dislocirano galerijo. Športniki, kulturniki, tekmovalci in raziskovalci imajo posebne statuse, šola pa s številnimi interesnimi dejavnostmi, šolskimi, nacionalnimi in mednarodnimi projekti, veliko partnersko in socialno mrežo venomer spreminja svojo podobo, v okviru ekodejavnosti pa skrbijo tudi za okolico, zaradi česar  je šoli Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najbolj urejeno srednjo šolo v Sloveniji. Šola je tudi članica mnogih mednarodnih združenj in v povezavi s tem ambasadorka in partnerica številnih projektov. Prav tako je GCC v preteklih letih prejela številne pomembne domače in mednarodne nagrade ter nazive.

Na GCC deluje zelo aktivna dijaška skupnost. Je tudi šola, ki sledi smernicam trajnostnega razvoja in je članica številnih nacionalnih in mednarodnih združenj ter pilotna šola mnogih razvojnih projektov, ki zadnje desetletje šolo tudi močno profilirajo.

Zgodovina GCC

Poslopje šole, sedanje Gimnazije Celje – Center na današnji Kosovelovi ulici 1, je bilo zgrajeno leta 1912, prve pobude za gradnjo pa segajo v leto 1905. Takrat se je v Celju pojavila potreba po novi ljudski šoli in začeli so iskati primerno lokacijo. Prvotno naj bi se šola gradila ob današnji Mariborski cesti, kjer pa zaradi zgodovini neznanih razlogov do gradnje ni prišlo.

Leta 1909 so nato stekla pogajanja za odkup zemljišča na vogalu tedanje Karolinengasse (sedanje Gregorčičeve) in Jahnove (sedanje Kosovelove) ulice, kjer je bila kasneje tudi zgrajena stavba Deške ljudske in meščanske šole. Sklep o tem, da bodo šolo zagotovo zgradili, so v Celju sprejeli 22. oktobra 1909 in o tem obvestili Nemško šolsko društvo na Dunaju. Po pridobitvi vseh strokovnih mnenj, je bila februarja 1910 narisana tudi skica Richarda Klossa, na kateri sta dve varianti fasade severnega pročelja. 7. in 18. aprila 1910 je Mestni šolski svet sporočil deželnemu šolskemu svetu, da je prišlo do sprememb in da šola ne bo namenjena le dečkom, ampak tudi deklicam, zaradi česar je bilo treba premestiti kabinete, učilnice in zbornico. Leta 1911 se je mestna oblast odločila, da bo gradbena dela zaupala inženirju in mestnemu gradbenemu mojstru Wilhelmu Lindauerju ter njegovemu namestniku gradbenemu mojstru Michaelu Werndlu. 15. septembra 1912 je občina Celje potrdila, da je šolsko poslopje na podaljšani Karolinengasse (sedanja Gregorčičeva ulica) ob križišču s Feldgasse (sedanja Levstikova ulica), hišna številka 13, postavljeno in dokončano po sprejetih načrtih, zaradi česar ga je mogoče izročiti svojemu namenu. V novo, moderno šolsko zgradbo so se tako lahko vselili Državna mestna deška ljudska šola, Državna mestna dekliška ljudska šola in Državna deška meščanska šola.

Mogočno poslopje Gimnazije Center – Celje danes predstavlja največjo ohranjeno, predvsem pa edino javno secesijsko zgradbo v Celju. Secesijski arhitekturni slog je v našem mestu slabo zastopan in ohranjen le na primerih meščanske arhitekture, ki jih v Celju premoremo še nekaj, a ne tako markantnih in velikih kot je stavba Gimnazije Celje – Center.

Celotno, izjemno pestro zgodovino GCC, od prvih pobud za gradnjo leta 1905 do leta 2022, si lahko preberete tukaj.

Ravnateljice in ravnatelji (od vselitve Učiteljišča v poslopje na Kosovelovi ulici 1)
  • DANICA GLINŠEK, prof. – od 1948 do 1952
  • ANTON AŠKERC, prof. – od 1952 do 1966
  • VIKTORIJA KAVČIČ, prof. – od 1966 do 1970
  • EMIL ROJC, prof. – 1970 do 1974
  • IVAN KAPŠ, prof. – od 1974 do 1992
  • IGOR MAJERLE, prof. – od 1992 do 2013
  • MATEJA GLUŠIČ LENARČIČ, mag. – od 2013 do 2014
  • GREGOR DELEJA, prof. – od 2014

Vabljeni k ogledu fotogalerije današnje stavbe in prostorov GCC: