Kako bo zvišanje plač pomočnicam vzgojiteljic vplivalo na cene vrtcev v Celju in okolici (dopolnjeno)


Ministrstvo in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije sta se nedavno dogovorila o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic. Te bodo napredovale iz 22. v 26. plačilni razred, kar naj bi, po besedah ministrice za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, po nekaterih predhodnih ocenah lahko pomenilo dvig plač za okoli 12 oziroma 13 odstotkov.

To vsekakor prinese za seboj tudi višje stroške in morebitne spremembe pri dosedanjih cenah vrtcev, ki pa so na plečih občin. Po Sloveniji se že napoveduje sorazmeren dvig cene vrtcev, ki ga bodo občutili tudi starši. Mestni župani so nedavno ocenili, da bo potreben 14 do 17-odstotni dvig cen vrtcev. Preverili smo, kako je s tem v celjski in nekaterih okoliških občinah.

Zvišanje cen vrtčevskih programov je bilo med drugim tudi na dnevnem redu nedavne seje Združenja mestnih občin Slovenije, katere članica je Mestna občina Celje. Kot je bilo obravnavano na seji, v primerih povišanja plač javnih uslužbencev občine nosijo glavnino finančnega bremena, ki se ne povrne preko povprečnine.

Takšen primer je torej tudi nedavni dogovor o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih, kjer občine kot ustanoviteljice vrtcev niso bile vključene v pogajanja, soočiti pa se morajo s finančnimi posledicami. Vsekakor občine apelirajo na pomoč države, toda vlada naj ne bi odgovorila na poziv ZMOS, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so nastali po 1. januarju 2023. Na dvig stroškov delovanja vrtcev sicer vpliva tudi porast cene hrane in energentov.

Glede načrtov o morebitnih spremembah cen vrtcev smo dobili odgovore z Mestne občine Celje, Občine Žalec, Občine Laško, Občine Štore, Občine Vojnik in Občine Dobrna. V občinah Štore in Vojnik so naše povpraševanje za zdaj ignorirali.

Mestna občina Celje in cene vrtcev

Na Mestni občini Celje trenutno pripravljajo analizo vseh stroškov v celjskih javnih vrtcih, s katero želijo odgovoriti na izzive, ki so jih pred lokalne skupnosti postavila nedavna zvišanja stroškov dela in seveda tudi siceršnja draginja. Strokovne službe bodo po opravljeni analizi prejetih preračunov cen vseh treh javnih vrtcev pripravile predlog zvišanja cen.

V tem trenutku v Celju še ne morejo zagotovo napovedovati za koliko se bodo po starostnih obdobjih cene povišale, bo pa o morebitnih spremembah cen vrtčevskih programov odločal Mestni svet na eni od pomladanskih sej.

Cene vrtcev v občinah, ki so v okolici Celja

JZ Vrtci Občine Žalec kot tudi Občinska uprava še ne razpolagajo z vsemi potrebnimi izhodišči (predvsem glede plačnih dogovorov), ki so poleg ostalih stroškov osnova za izračun cene programov.

Glede na trenutno stanje v Občini Žalec, dvig cene programov vrtca ni predviden vsaj do aprila 2023, nato pa se bo, glede na dvige plač in povečane stroške energentov ter živil,  opravil preračun cene programov.

V Občini Laško so poudarili, da podpirajo dvig plač pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih. Poleg tega se bodo v Občini Laško potrudili pri premagovanju stiske staršev vrtčevskih otrok, ki sedaj plačujejo približno 24 % vseh stroškov cene vrtca. Kljub temu bodo tudi sami prisiljeni v dvig cen vrtca. Natančen strošek za starše bo znan v prihodnjih tednih, po oceni vpliva dviga plač na celotne stroške delovanja javnega zavoda.

Staršem vrtčevskih otrok želijo vsekakor priskočiti na pomoč, zato bodo nase še dodatno prevzeli del stroškov obratovanja vrtca, da bi le lahko bil odstotek zvišanja nižji.

Občina Štore skupaj z vrtcem načrtuje dvig cene programov v Vrtcu Lipa, in sicer v povprečju za 13 odstotkov. Na podlagi metodologije za izračun ekonomske cene bi se cena programa najbolj zvišala kombiniranim oddelkom, in sicer za 19 %. Pred obravnavo novih cen na občinskem svetu bo o tem odločal še odbor za družbene dejavnosti, seji pa bosta predvidoma še v tem mesecu.

V Občini Vojnik so cene vrtca dvignili s 1.10.2022, zato zaenkrat nimajo namena dvigniti cen. V Občini Dobrna pa trenutno še nimajo eventualnih predlogov za povišanje cen vrtca.

Simon Valant, foto: Pixabay