Kako so v letu 2023 poslovala podjetja Mestne občine Celje


Na včerajšnji zadnji redni seji Mestnega sveta pred počitnicami so celjski mestni svetniki med drugim sprejemali rebalans proračuna in obravnavali letna poročila poslovanja celjskih javnih podjetij, ki so v 100 % lasti Mestne občine Celje. Od šestih jih je pet v 2023 poslovalo z dobičkom, ena pa z izgubo.

Družba Celeia, ki opravlja gospodarsko javno službo izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim bivališčem v MOC, je lani s svojo matično enoto na Hrvaškem in PE v Celju poslovala z minimalnim dobičkom. V celjskem počitniškem domu v Baški so lani od 27. aprila do 30. septembra gostili 2385 gostov, od tega 713 otrok v kolonijah in šolah v naravi, pri čemer niso upoštevani otroci na letovanju s starši in programi, ki ne spadajo koncesijo. Ustvarili so 329 tisoč evrov prihodkov in 320 tisoč dohodkov. Družba sicer zaposluje 5 ljudi

Javno podjetje Zelenice, ki izvaja dejavnost urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih in drugih javnih površin, je lani tudi poslovalo z dobičkom. Tega je bilo za nekaj več kot 177 tisoč evrov, a, kot navajajo v letnem poročilu, ta ni odraz dejanskega stanja v podjetju, temveč je posledica pobota terjatev iz preteklih let z odkupom strojev od lastnika ter tudi nepredvidenih
prihodkov ob neurjih in pa izvajanja del na trgu. Podjetje, ki sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva iz proračuna ustanoviteljice in s prihodki prodaje blaga in storitev na trgu, je lani zbrala 3,36 milijona evrov prihodkov. Mestna občina Celje je za njihove storitve v letu 2023 iz proračuna odštela 2,5 milijona evrov, druge večje stranke pa so v glavnem preostala celjska javna podjetja. Mestni svetniki so potrdili, da bo polovico dobička namenjenega razvoju in posodobitvi poslovanja, preostali del pa bo ostal nerazporejen. Podjetje zaposluje direktorja ter 40 delavcev.

Prav tako je lani pozitivno poslovalo JP Inkubator Savinjske regije. Ob 241 tisoč evrih prometa so zabeležili 8,3 tisoč evrov dobička, ki bo, s tistim iz prejšnjih let, ki ga je skupaj za 38 tisočakov, v celoti ostal nerazporejen. Iz proračuna MO Celje so lani prejeli slabih 77 tisoč evrov. Podjetje je namenjeno vzpodbujanju učinkovitega nastajanja in razvoja novih podjetij in zagotavlja urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in s širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev za inovativna podjetja. V družbi so bile  do 31.10.2023, zaposlene tri osebe, nato dve.

Družba Nepremičnine Celje je bila leta 2001 ustanovljena za opravljanje nalog na področju upravljanja, gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami.v letu 2023 je ustvarila 6,7 milijona evrov ter 6.1 milijona odhodkov. Višji prihodki v primerjavi z letom 2022 so posledica večjega števila oddanih stanovanj, uskladitve najemnin z inflacijo in višjih prihodkov iz naslova prodaje stanovanj. Višji odhodki pa so predvsem rezultat višjih stroškov obresti iz naslova kreditnih obveznosti in višjih stroškov storitev (brez stroškov storitev vzdrževanja) ter dela, ki pa so posledica inflacije. Iz proračuna MO Celje je v minulem letu prejela slabih 1,3 milijona evrov. Bilančni dobiček, ki ga je za 2,5 milijona evrov, bo po odločitvi svetnikov ostal nerazporejen. Večino ga predstavlja preneseni dobiček iz prejšnjih let. V Nepremičninah Celje je zaposlenih 21 ljudi.

Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti ZPO Celje d.o.o. je po proračunu primerljiva z družbo Nepremičnine Celje, saj je v letu 2023 ustvarila 6,28 milijona evrov prihodkov. Izkazali so manjšo bilančno izgubo v višini nekaj več kot 15 tisoč evrov, čisti poslovni izid leta je bil na negativni ničli. Izguba bo po sklepu mestnega sveta ostala nepokrita. Iz proračuna MO Celje so sicer lani prejeli dobrih 2,6 milijona evrov, naslednji največji javni partner pa je Splošna bolnišnica Celje z 236 tisočaki. Družba je sicer leto končala s 34 redno zaposlenimi.

Po prihodku največja med vsemi družbami v 100 odstotni lastni Mestne občine Celje je Energetika Celje, ki se pretežno ukvarja z distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote. Podjetje je zadnja leta med vsemi preživljalo najtežje čase, kar je posledica turbulentnega dogajanja na globalnem trgu zemeljskega plina v minulih letih. Bilančna izguba podjetja tako znaša več kot 888 tisoč evrov, a so že v letu 2023 poslovali pozitivno. Ob 15,2 milijona evrov prihodkov so ustvarili 270 tisoč evrov čistega poslovnega izida leta, pozitivni rezultat pa beležijo tudi letos. Poslovanje družbe zaradi bilančne izgube ni ogroženo, izgubo pa namerava pokrivati z načrtovanim poslovanjem v naslednjih letih.

Mestni svet je za vsa obravnavana podjetja potrdil revidirana letna poročila in podelil razrešnico upravam in nadzornim svetom podjetij.

Za zimsko službo na javnih poteh odslej skrbi podjetje Zelenice

Mestni svet je ob koncu seje po skrajšanem postopku sprejel še spremembo odloka o načinu upravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Celje. Po odloku to službo izvaja JP Vodovod – kanalizacija, vzdrževanje obcestne vegetacije pa družba Zelenice. S spremembo odloka pa bodo Zelenice stalno izvajale tudi zimsko službo v delu, ki se nanaša na javne poti, pločnike in parkirišča, kar se je lani izkazalo za uspešno tako s finančnega kot izvedbenega vidika.

Če se sprašujete, zakaj JP Vodovod – Kanalizcija ni med družbami, katere poslovanje bi svetniki obravnavali na zadnji seji, je razlog v tem, da ni v 100 odstotni lasti MO Celje, in tokrat so bile pod drobnogledom le-te. MO Celje je “le” 90,7 odstotna lastnica Vo-ka, 5,2 % lastnica je Občina Vojnik, 2,7 % Občina Štore in 1,4 % Občina Dobrna. Kljub temu navedimo, da je ob 16,2 milijona evra družba lani ustvarila 66 tisočakov čistega poslovnega izida in je zaposlovala 69 ljudi. Iz proračuna Mestne občine Celje v letu 2023 za svoje storitve prejela slaba 2,6 milijona evrov.

Enako kot za Vo-ka velja za podjetje Simbio, ki je tudi v lasti navedenih štirih občin. Simbio je ustvaril 21 milijonov evrov prometa in 93 tisoč evrov presežka iz poslovanja. Zaposluje 228 ljudi, iz proračuna MO Celje pa je v 2023 prejel 739 tisoč evrov.

Sodelujte v anketi, katere cilje izboljšati in obogatiti decembrsko praznično dogajanje v Celju!

Zavod Celeia vas vabi, da z odgovori na nekaj kratkih vprašanj sooblikujete praznični december v Celju.  Vaše mnenje jim je res pomembno, zato ne oklevajte. Anketa je anonimna.