Kmalu začetek enoletne prenove ulice v središču Celja


Mestna občina Celje bo predvidoma junija začela celovito prenovo Razlagove ulice. Prenova bo potekala v skladu s smernicami celjskega območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine in bo trajala približno leto dni.

Del Razlagove ulico v smeri sever-jug; vir foto: MOC

Razlagova je notranja mestna cesta, ki se iz Ulice XIV. divizije napaja preko Pleteršnikove ulice in v eni smeri vodi do Krekovega trga, v drugi pa preko Savinjske ulice do Savinjskega nabrežja.

Gre za eno najbolj prepoznavnih ulic v mestnem jedru, ki jo je že dodobra načel zob časa. Med ključnimi težavami so poškodovane, razpokane in razpadajoče tlakovane površine, predvsem pa je v ustroju ceste zelo dotrajana komunalna infrastruktura. Ulico bremenijo prevladujoči motorni promet, preozki pločniki za pešce, prenasičenost prostora z oblikovno raznolikimi in neustreznimi nadstreški, oglasnimi tablami in drugo urbano opremo, kar vizualno zapira prostor in vanj vnaša nered. Značilni so tudi neustrezna postavitev urbane opreme (zabojniki in koši za smeti), ki ovira peščeve poti, odsotnost zelenja ter slabo oblikovanje uličnih svetilk.

Pred dnevi so na Mestni občini Celje zaključili javno naročilo, v katerem je bila kot izvajalec gradbenih del izbrana družba VOC Celje. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj več kot 2,1 milijona evrov, izvajalec pa mora skladno s pogodbo gradbena dela opraviti v 12 mesecih po uvedbi v delo. To pomeni, da bo prenova Razlagove ulice končana predvidoma v sredini prihodnjega leta, gradbena dela pa bodo poleg celovite prenove cestišča vključevala tudi izgradnjo pločnika, menjavo tlakov, obnovo vročevoda daljinskega ogrevanja in druge komunalne vode. Za obnovo strojnega dela plinovoda je bila za izvajalca del z javnim naročilom izbrana Energetika Celje, vrednost pogodbenih del pa znaša nekaj več kot 68 tisoč evrov.

Del Razlagove ulice pri Vodnem stolpu; vir foto: MOC

Ob izgradnji pločnika in novih tlakov bo na prenovljeni Razlagovi ulici tudi nameščena nova komunalna in druga oprema ter nove zasaditve. Predvidena je umestitev podzemnih zbiralnic odpadkov, postavitev e-polnilnice za električna vozila, umestitev stojal za kolesa in enotne javne razsvetljave.

ZVKDS je v skladu s smernicami za odobritev prenove postavil pogoj, da se mora ohraniti rimska kanalizacija, ki je speljana na tem območju, gradbena dela pa bodo sicer ves čas spremljali arheologi. Izhodišča za krajinsko-arhitekturno prenovo območja in izvedbeno projektno dokumentacijo (PZI) je pripravil Ljubljanski urbanistični zavod d.d..

S prenovo promet v Razlagovi ulici ne bo ukinjen, bo pa minimaliziran kot ukrep zmanjšanja hitrosti ter povečanja varnosti ter udobja pešcev in kolesarjev. Prometni režim bo po prenovi urejen kot doslej – na severnem delu ulice, od križišča Razlagove in Pleteršnikove ulice, bo omogočen dvosmerni promet, na južnem delu, od Pleteršnikove do izteka na Savinjsko ulico, pa bo omogočen enosmerni promet. Ohranjeno bo vzdolžno parkiranje po celotni dolžini ulice, urejena bodo tudi parkirišča za invalide.

V času gradbenih del bo na območju veljal poseben prometni režim, ki bo ustrezno označen s prometno signalizacijo.