Kmetje, gozdarji in čebelarji bodo z novim letom kupovali cenejše dizelsko gorivo


Kmetje, gozdarji in čebelarji bodo s 1. januarjem 2023 lahko kupovali cenejše dizelsko gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil za prevoz čebeljih panjev.

Upravičenci bodo imeli neposredno ugodnost pri nakupu goriva in za leto 2023 ne bodo več vlagali zahtevkov za vračilo trošarine. Nazadnje bodo zahtevek za vračilo trošarine vložili za leto 2022, je sporočila Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).

Od 1. januarja 2023 bodo upravičenci lahko tako kupovali označeno plinsko olje (gorivo za kmetijstvo), katerega drobnoprodajna cena bo vsebovala trošarino kot velja za plinsko olje za ogrevanje in je trenutno v višini 78,75 evrov na 1000 litrov. Gorivo za kmetijstvo bo izpolnjevalo standard za pogonsko gorivo.

Upravičenci za nakup goriva so: nosilec kmetijskega gospodarstva, njegov namestnik in člani kmetije, član agrarne skupnosti in uporabnik gozdnih zemljišč.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci morajo imeti v ustrezni uradni evidenci, na dan 30. junija preteklega leta, evidentirano oziroma v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč ali gozdnih zemljišč, da njegova letna normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijska in gozdna zemljišča oziroma vsaj 150 litrov za gozdna zemljišča.

Upravičenec do kmetijskega goriva je tudi čebelar, ki ima vsaj 41 čebeljih panjev na dan 30. junija preteklega leta, ter ima v registru čebelnjakov za preteklo leto evidentirane premike vsaj 41 čebeljih panjev na oddaljeno stojišče v razdalji vsaj 10 km zračne linije.

Za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo se štejejo vozila, kot so opredeljena s Pravilnikom o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije . Za vozila, prirejena za prevoz čebeljih panjev, se štejejo vozila za prevoz čebel kot vrsta vozil za posebne namene, opredeljena v pravilniku, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil, pojasnjujejo FURS-u.

Vlada bo do 30. 11. 2022 izdala pravilnik, ki bo podrobneje določal postopek nakupa kmetijskega goriva.

foto: pixabay