Rešitev prometne problematike na Lopati blizu, pa vendar zelo daleč


Več kot sto krajanov Lopate se je včeraj zbralo v gasilskem domu Lopata, v katerem je KS Ostrožno organizirala srečanje krajanov s predstavniki občine in projektanti, v želji vnovičnega zbližanja stališč glede reševanja prometne problematike na Lopati. Zbor je znova potrdil velika razhajanja vseh vpletenih.

Prišlo je sicer do določenega napredka, vendar se zdi, da vsaka izmed predlaganih rešitev, s seboj nosi tudi nekatera nesprejemljiva dejstva.  

Reševanje prometne problematike na Lopati ostaja v slepi ulici. Na včerajšnjem zboru krajanov so se namreč še enkrat več pokazala številna razhajanja glede videnja reševanja prometne situacije tega kraja. Več kot sto prisotnih, kar kaže na to, da so prometne težave na Lopati res pereča tema, si je bilo enotnih le v tem, da si po dolgih letih želijo čimprejšnje ureditve prometa skozi Lopato. Mnenja in ideje o tem, kako to rešiti, pa se še vedno zelo razhajajo.

Na zboru krajanov so predstavniki KS Ostrožno in Mestne občine Celje, skupaj s projektanti, še enkrat predstavili prometne rešitve za tri območja Lopate, in sicer cesto Ostrožno – Lopata (s spornima dvema krožiščema), cesto Lopata – Medlog in cesto na Ulici heroja Šarha. Izvedba vseh teh projektov, razen odseka na Ulici heroja Šarha, se z mrtve točke ne premakne zaradi manjka soglasij lastnikov zemljišč na trasi cest. Krajani, ki se jih projekti neposredno dotikajo, se namreč ne strinjajo v mnogih rešitvah, ki jim jih ponuja občina.

Še največ prahu pa je tudi včeraj, kot že zadnjih nekaj let, dvignilo reševanje prometne situacije na območju avtoceste in logističnega podjetja Pišek Logistika d.o.o. z bližnjim barom. Krajani se namreč bojijo, da bo vzpostavitev priključka na avtocesto, na Lopato pritegnilo tako več tovornih vozil kot tudi več tranzitnega prometa iz bližnjih predelov mesta, katerih prebivalcem bi bil uvoz na avtocesto pri Lopati bolj priročna vstopno/izstopna točka. Povezanost z avtocesto bi obenem lahko bila tudi podlaga za kasnejšo vzpostavitev Malega logističnega centra Pišek, čeprav je bila vključitev MLP Pišek v državni prostorski načrt na Ministrstvu za okolje in prostor pred časom ustavljena in se trenutno glede tega projekta ne izvaja nobenih uradnih postopkov več. Podjetje Pišek Logistika je sicer za izvedbo MLC pridobilo vsa potrebna soglasja.

Na zboru je bil prisoten tudi Peter Pišek, ki mu nekateri krajani očitajo, da si preko svojega vpliva rešuje zgolj prometno ureditev v korist lastnega podjetja. Pišek je krajanom še enkrat skušal dopovedati, da je ponujena rešitev, tudi kar se tiče izvoza iz avtoceste, pomembna za celoten kraj. S tem bi namreč Lopata postalo spalno naselje, saj bi se kraj znebil tako tovornega kot večine tranzitnega prometa. Prometna rešitev namreč ureja obvod prometa mimo naselja Lopata.

Soočenje prineslo delni konsenz, ki pa prinaša novo težavo

Ob argumentaciji videnja situacije s strani Petra Piška, je prišlo tudi do soočenja mnenj med Piškom in lastnikoma kmetij, ki bi bili ob realizaciji prikazanega načrta z vseh strani obdani s cestami in krožišči. To soočenje se zdi, da je naposled še najbolj zbližalo stališča ključnih deležnikov. Z mnenji lastnikov ključnih posesti se je naposled strinjal tudi Pišek, predvsem kar se tiče (ne)izgradnje nove povezovalne ceste speljane mimo Piškovega podjetja med naseljem Lopata in bodočim novim avtocestnim priključkom. Izgradnji te namreč krajani nasprotujejo ter zahtevajo, da se nova povezovalna cesta v smeri Galicije in Šmartnem v Rožni dolini zgradi na zahodnem delu Lopate po nasipu, opusti pa se gradnja dveh krožišč z novo povezovalno cesto na južnem delu naselja Lopata. Namesto teh dveh krožišč zahtevata običajno T križišče pri obstoječi cesti proti avtocesti (mimo bara in podjetja Pišek) ter istočasno izgradnjo nove povezovalne ceste po nasipu na zahodni strani. V primeru takšne rešitve sta zagotovila vsa potrebna soglasja. Ob tem so krajani izrazili še predlog po zaprtju oziroma enosmerni omejitvi prometa na obstoječi cesti mimo podjetja in bara Pišek, kjer je normalen tok dvosmernega prometa že sedaj skoraj nemogoč.

Z novo težavo pri izvedbi omenjene rešitve pa je nato vpletene soočila podžupanja Breda Arnšek. Kot je namreč povedala, je varianta z izgradnjo nove povezovalne ceste z dvema krožiščema na južni strani naselja Lopata edina, s katero bi občina lahko pričela takoj, izgradnjo nove ceste na zahodnem delu Lopate pa finančno trenutno ni izvedljiva in bi krajani na njo morali počakati še nadaljnjih 7 do 10 let. To dejstvo pa znova premeša karte v volji reševanja problematike s strani vpletenih.

Napovedani novi sestanki občine s krajani

Ravno časovno odmikanje reševanja prometne problematike pa v obup spravlja mnoge krajane, ki obljube o ureditvi prometa poslušajo že desetletja. Sedaj, ko je rešitev še najbližje realizaciji in ima občina za to rezervirana finančna sredstva, pa se zapleta pri nezmožnosti iskanja primernega konsenza med vsemi vpletenimi. Realna bojazen, da bi občina na koncu odstopila od izvedbe vseh projektov in s tem še za kakšno desetletje ali več podaljšala agonijo Lopatčanov, tako ostaja. Na to, da se v primeru nadaljnjega razhajanja mnenj lahko zgodi celo, da občina rezervirana finančna sredstva preusmeri v druge infrastrukturne projekte, so opozorili tudi predstavniki Mestne občine Celje. Vodja oddelka za promet na Mestni občini Celje Dušan Slapnik je ob tem dejal, da si resnično želijo, da bodo s krajani našli skupno rešitev. Ob tem pa poudaril tudi, da občina ne želi iti v razlastitev lastnikov zemljišč, kot jim to med drugim omogoča zakonodaja, temveč bi ob manku končnega konsenza prej odstopili od namer izgradnje cest. Slapnik je sprejel tudi izziv enega izmed navzočih lastnikov kmetije na trasi, ki je predlagal, da občina njegovo kmetijo odkupi. Dejal je, da naj na občino naslovijo vse ponudbe in predloge, da jih bodo lahko preučili.

Zbor krajanov Lopate je tako še enkrat pokazal, da so želje in interesi vseh vpletenih še vedno preveč oddaljeni. Očitno je, da bo moral vsak izmed teh, v dobro čim prejšnje prometne rešitve na Lopati, sprejeti določene kompromise, sicer se bo prometna saga Lopate podaljšala še v naslednje desetletje ali več.

Občina je sicer napovedala, da se bo s ključnimi lastniki parcel, po katerih poteka trasa, še enkrat individualno srečala. Treba je namreč razrešiti še nekatere druge nejasnosti, ki so se pojavile na osnutkih načrta in so jih krajani izpostavili na zboru. Med drugim predlagana trasa ene izmed cest poteka čez prizidek stanovanjske hiše, ki ga je krajan z odobritvijo občine zgradil šele pred nekaj leti, ali pa dodatna razširitev ceste s pločniki, ki že sedaj vodi čez dvorišče domačije. Odprtih tem za reševanje težav je torej ostalo še kar nekaj.

B.S.