Mestni svet MOC sprejel drugi rebalans proračuna za leto 2021


Mestni svet Mestne občine Celje se je na 18. redni seji po hitrem postopku sprejel rebalans proračuna za leto 2021. Gre za drugi rebalans proračuna po aprilu. V času od sprejema proračuna so se namreč spremenile nekatere okoliščine, ki vplivajo na finančne tokove.

S spremembami se ponovno ustvarja ravnovesje med prejemki in izdatki

V skupnem seštevku znašajo prihodki v rebalansu proračuna 66.975.634 evrov. To predstavlja 96 odstotkov proračuna oz. znižanje v višini 2.560.475 evrov.

Med predvidenimi davčnim in nedavčnimi prihodki ni večjih sprememb glede na predhodni proračun, kapitalski prihodki bodo nižji za deset odstotkov, večje spremembe pa so pri transfernih prihodkih, ki znašajo 4.354.467 evrov oziroma 60 odstotkov glede na proračun. Do sprememb pri teh sredstvih, ki so namenjena za investicije, prihaja zaradi različne dinamike finančnih tokov oziroma sofinanciranja države in EU.

Predvideni odhodki znašajo 67.510.926 evrov. To predstavlja 92 odstotkov proračunske vrednosti oz. znižanje v višini 5.953.336 evrov.

Spremembe so predvsem pri investicijskih odhodkih, ki so z rebalansom v višini 22.640.231 evrov oziroma 85 odstotkov glede na proračun.

Na katere projekte bo vplival rebalans? Primanjkljaj manjši za pol milijona

Znižujejo ali v prihodnje leto se prestavljajo predvsem sredstva za investicije v ureditev mreže kolesarskih povezav, odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, nakup poslovnih prostorov, obnovo kulturnega spomenika Celje – Celjski dom, ureditev nekaterih cest ipd. Povišujejo pa se npr. sredstva za nakup zemljišč za javno infrastrukturo, realizacijo prostorskih aktov, nakupe po predkupni pravici, ureditev javne razsvetljave itd..

Predviden proračunski primanjkljaj je glede na proračun manjši za 535.292 evrov in znaša 14 odstotkov proračunske vrednosti. V rebalansu proračuna je predvideno nižje zadolževanje, in sicer do višine največ 3 milijonov evrov oziroma največ do polovice vrednosti, predvidene v proračunu.

foto: MOC