Država podprla gradnjo šestih projektov v sklopu regionalnih kolesarskih povezav na Celjskem


V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) izdala še 10 novih odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Med temi je glavnina projektov na Celjskem. Skupna vrednost novih deset investicij znaša 73,91 milijonov evrov in bodo v višini 25,68 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupaj je tako do sedaj potrjenih 67 operacij od 71 vlog, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo na SVRK oddalo do konca maja 2021. Skupna dolžina vzpostavljenih kolesarskih povezav bo preko 613 km, od tega bo novogradenj preko 354 km. Skupna vrednost vseh investicij znaša 235,86 milijonov evrov in bodo v višini 92,29 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Potrjene operacije v septembru 2021:

 • Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
 • Kolesarska povezava Celje – Štore – Šentjur:
  Colj projekta je povezava občin Celje, Štore in Šentjur, med katerimi je po statističnih podatkih več dnevnih migracij. S predvidenimi ukrepi na področju kolesarjenja v okviru operacije se bodo izboljšali pogoji za kolesarjenje, posledično se bo povečal delež kolesarjenja, predvsem pa se bo z izgradnjo kolesarske povezave povečala varnost kolesarjev. V okviru operacije bo vzpostavljena kolesarska povezava v dolžini 11,55 km, od tega 8,59 km predstavlja novogradnja. Skupna vrednost projekta je 11.048.101 evrov.
 • Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje
 • Kolesarska povezava Huda luknja med Velenjem in Mislinjo:
  Doliča v skupni dolžini 9,44 km. Nova kolesarska povezava predstavlja del državne kolesarske povezave DKP G14 Ravne na Koroškem – Slovenj Gradec – Velenje – Šempeter in bo smiselno nadaljevala že zgrajeno kolesarsko pot »Štrekna« od Dravograda do Mislinje. Skupna vrednost projekta je 12.112.448 evrov.
 • Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Dobrna (Vinska Gora)-Velenje:
  Cilj projekta je ureditev kolesarske povezave v skupni dolžini ca. 6,44 km, od tega 1,75 km novozgrajenih kolesarskih površin. Kolesarska površina na vozišču obstoječih cest bo potekala po manj prometnih cestah, kjer izbira druge površine za kolesarje ni ekonomična oziroma ni mogoča. Območje mora biti ustrezno označeno s prometno signalizacijo. Na odsekih je predvidena dvosmerna kolesarska steza ob obstoječem cestišču na nekategoriziranih poteh ali kot novogradnja. Pot služi lahko tudi kot dovoz do posameznih stanovanjskih objektov in kmetijskih površin pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa, in predpisi, ki urejajo ceste. Predvidena so počivališča, ki so locirana na atraktivnih razglednih točkah ali na odsekih z večjim nagibom nivelete zaradi zagotavljanja počitka kolesarjem. Skupna vrednost projekta je 1.548.632 evrov.
 • Izgradnja kolesarske povezave Celje-Žalec:
  Cilj projekta je povezava občin Celje, Štore in Šentjur, med katerimi je po statističnih podatkih več dnevnih migracij. S predvidenimi ukrepi na področju kolesarjenja v okviru operacije se bodo izboljšali pogoji za kolesarjenje, posledično se bo povečal delež kolesarjenja, predvsem pa se bo z izgradnjo kolesarske povezave povečala varnost kolesarjev. V okviru operacije bo vzpostavljena kolesarska povezava v dolžini 11,55 km, od tega 8,59 km predstavlja novogradnja. Skupna vrednost projekta je 5.406.945 evrov.
 • Kolesarska povezava Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec po odsekih Šentjur-Grobelno, Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat, Tekačevo-Podplat-Gabernik, Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem:
  Predmetna kolesarska povezava je razdeljena na 4 odseke, in sicer odsek Šentjur-Grobelno z dolžino 3.078 m, odsek Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat dolžine 2.378 m, odsek Tekačevo-Podplat-Gabernik dolžine 3.581 m, odsek Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem dolžine 7.003 m. Zgrajene bodo nove kolesarske površine, tam kjer to ni mogoče ali pa ni ekonomično bodo potekale na vozišču obstoječih, manj prometnih cest. Območje bo ustrezno označeno s prometno signalizacijo. Na odsekih je predvidena dvostranska enosmerna površina ali dvosmerna kolesarska steza ob obstoječem cestišču na nekategoriziranih poteh ali kot novogradnja. Pot služi lahko tudi kot dovoz do posameznih stanovanjskih objektov in kmetijskih površin pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste. Na odsekih z večjim nagibom nivelete so predvidena počivališča. Celotna kolesarska povezava obsega 16,04 km, od tega je predvidena novogradnja v dolžini 11,54 km. Skupna vrednost projekta je 13.043.631 evrov.
 • Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Šoštanj-Mozirje:
  Na predmetni relaciji Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje trenutno ni obstoječe kolesarske povezave. V Mestni občini Velenje, vključno z Občino Šoštanj se že vzpostavlja kolesarska infrastruktura, z izgradnjo te operacije se bo sledilo ciljem vzpostavitve varnega in enovitega kolesarskega sistema. Mestna občina Velenje je predhodno izdelala odseke 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 in 2.1 v dolžini 5,88 km. Operacija predvideva povezavo zalednih naselij v Občinah Šmartno ob Paki in Mozirje z mestnimi naselji skozi trenutno za kolesarje zelo atraktivno a neurejeno povezavo, ki omogoča mobilnost tako dnevnim migrantom, kot rekreativnim kolesarjem. Predmet operacije je kolesarska povezava v dolžini 16,44 km (od tega 6,83 km novogradnje), s čemer se bo vzpostavila kolesarska povezava v skupni dolžini 22,32 km. Skupna vrednost projekta je 5.607.287 evrov.
 • Barjansko kolesarsko omrežje: Občina Vrhnika – 1. faza
 • Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1: Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk

foto: MI