Po neurjih in poplavah v Celju za štiri milijone evrov škode


Znana je prva groba ocena škode na javni infrastrukturi v celjski občini po poletnih ujmah. Na cestah, mostovih, javni razsvetljavi in stavbah je ocenjeno za natančno 3.945.680,40 evrov škod.

Popis in prijave škode na zasebnem premoženju zaradi posledic neurja in poplav še poteka. Največ škode je nastalo na poplavljenih območjih Medloga, mestnega parka z drsališčem in Zagrada. Sproženih je bilo tudi veliko število zemeljskih plazov, ki jih je potrebno sanirati.

Trenutno so najbolj aktivni pri odpravljanju škode zaposlenci Javnega podjetja Zelenice, ki so bili aktivni tudi v času ujm pri zavarovanju ljudi in njihovega premoženja, omogočali so prevoznost cest, odstranjevali številna poškodovana drevesa in odpravljali ostale poškodbe na javni infrastrukturi.

Trenutno odstranjujejo mulj v mestnem parku, sanirajo fontano in živo mejo v mestnem parku, odstranjujejo naplavine ob različnih poteh, sanirajo in urejajo poti, ki so bile poškodovane, popravljajo urbano opremo in nameščajo podrto prometno signalizacijo. Še vedno odvažajo vejevje, ki je nastalo pri neurju, sanirajo poškodovana drevesa in urbano opremo.

V parku bo groba sanacija zaključena predvidoma prihodnji teden, ostalo škodo po poplavah pa bodo večinoma sanirali v okviru rednih vzdrževalnih del. Posledice vetroloma so tako obsežne, da ni mogoče oceniti, kdaj bodo sanirana oziroma odstranjena vsa poškodovana oziroma podprta drevesa.

Sodelavci občinske uprave ves čas nudijo pomoč in posredujejo informacije občanom glede uveljavljanja pravic zaradi posledic naravnih nesreč. Informacije so dostopne tudi v katalogu na povezavi.

Komisija za odpravljanje posledic naravnih nesreč je na seji obravnavala prispele vloge in dodelila prve pomoči oškodovanim v julijskih in avgustovskih naravnih nesrečah. Mestna občina Celje je objavila tudi dva razpisa, za področje športa in gospodarstva, ki vsebujeta tudi določila za dodelitev sredstev oškodovanim zaradi poplav.

V drugih občinah pri popisu in ocenjevanju škode, ki so jo povzročili močno neurje, obilno deževje in poplave, trenutno sodeluje 8 javnih uslužbencev MOC. Ti se trenutno nahajajo v občinah Braslovče in Gornji Grad, na terenu pa nudijo pomoč od torka, 22. avgusta.