Sodišča bodo odločala le o nujnih zadevah


rp_Sodišče-Celje-300x201.jpgZaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ki lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodne oblasti, vsa sodišča od ponedeljka, 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah.

Kot nujne zadeve se štejejo:

 1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
 2. postopek v zadevah zavarovanja,
 3. izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
 4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
 5. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
 6. spori za objavo popravka objavljene informacije,
 7. popis zapustnikovega premoženja, razen v primerih, ko je potrjena smrt zapustnika zaradi okužbe s koronavirusom ali je vzrok smrti neznan,
 8. zadeve prisilne poravnave in stečaja (v postopkih zaradi insolventnosti sodišča ne razpisujejo javnih dražb in drugih opravil, ki zahtevajo osebne stike upraviteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih),
 9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se prekličejo. Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 1. ne smejo vstopati v sodne stavbe
 2. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 3. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

V zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.

Z namenom preprečevanja virusne okužbe se v zgoraj navedenih nujnih zadevah na glavnih obravnavah in javnih sejah ustrezno omeji prisotnost predstavnikov medijev (vendar ne izključi) in določi druge primerne varovalne ukrepe.

Za vse primere, ki niso obseženi v zgoraj navedenih primerih, sodišča določijo eno vstopno točko v sodno stavbo, na kateri se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe.

Osebam, ki kažejo jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se prepreči vstop v sodno stavbo.

Na podlagi te odredbe predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije določi še druge ukrepe v zvezi z organizacijo poslovanja sodišč.

Odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi bodo trajali do javno objavljenega preklica, vendar največ do 16. 5. 2020.