V celjskih osnovnih šolah 3633 učencev

31. 08. 2014 06:24

OŠ LAVAV šolskem letu 2014/2015 bo 9 celjskih osnovnih šol obiskovalo skupaj 3633 učencev. V preteklem šolskem letu 2013/2014 je bilo to število 3555, v šolskem letu 2012/2013 pa 3488.

Število učencev in prvošolcev v celjskih osnovnih šolah

 

Šola

 

 

Število vseh učencev šole

 

Število prvošolcev

I. OŠ Celje 353 42
II. OŠ Celje 439 60
III. OŠ Celje 432 57
IV. OŠ Celje 407 53
OŠ Frana Kranjca 329 38
OŠ Hudinja 485 62
OŠ Lava 415 69
OŠ Frana Roša 363 53
OŠ Ljubečna 410    54

Skupaj bo torej 488 prvošolcev, v preteklem šolskem letu 2013/2014 jih je bilo 448, v šolskem letu 2012/2013 pa 399.

Devet (9) od vpisanih prvošolcev ima odločbe o usmeritvi oz. so otroci s posebnimi potrebami. Vpis takšnega otroka posledično vpliva na znižanje normativa števila učencev na oddelek. Veljavni normativ je do 28 učencev na oddelek.

OŠ Lava in OŠ Hudinja bosta zaradi števila vpisanih prvošolcev pouk v 1. razredu izvajali v 3 oddelkih. Ob tem se na obeh šolah število oddelkov ne bo povečalo. Na OŠ Lava so zaradi odselitev osnovnošolcev v prihajajočem šolskem letu združili tri oddelke prvošolcev v dva oddelka 2. razreda, na OŠ Hudinja pa so 9. razred zaključili trije oddelki, nov 9. razred pa ima samo dva oddelka. II. OŠ je v postopku pridobitve soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da lahko ima v obeh oddelkih 1. razreda po 30 učencev.

 

Osnovnošolski prevozi

Mestna občina Celje je pred začetkom šolskega leta skladno z 56. členom Zakona o osnovni šoli uredila osnovnošolske prevoze za vse učence, ki so do te storitve upravičeni. Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca osnovnošolskih prevozov.

 

Investicijsko vzdrževanje na celjskih osnovnih šolah v letu 2014

Na celjskih osnovnih šolah so se v letošnjem letu izvedli različni interventni posegi in investicijsko vzdrževalna dela v vrednosti 853.861,43 EUR:

–     II. OŠ: sanacija notranjih odtočnih cevi v telovadnici in prenova sanitarij v I. nadstropju za dečke in deklice skladno z inšpekcijsko odločbo;

–     OŠ Lava:  druga faza statične in energetske prenove  šole, ki vključuje sanacijo tlakov osrednjega dela šole, preureditev avle, učilnic, knjižnice v pritličju šole, ureditev novih strojnih instalacij (vodovod, ogrevanje) in sanacijo sanitarij v osrednjem delu šole ter posodobitev elektrike z ozvočenjem in novimi vodi za uporabo IKT;

–     OŠ Frana Roša: popravilo hidrantnega voda, vgradnja regulatorja pretoka zraka v toplotni podpostaji za ureditev zmanjšanja priključne moči,  saniranje zamakanja v objektu z ureditvijo novega odtočnega sistema po celotni strehi šole;

–     OŠ Ljubečna: ureditev dela parkirišča in ureditev zunanjega šolskega igrišča za prvo triado;

–     podružnična OŠ Šmartno v Rožni dolini: sanacija strehe po neurju;

–     Ljudska univerza Celje: zamenjava stavbnega pohištva na zahodni strani objekta in preureditev sanitarij za uporabnike.

 

Na I. OŠ so se preuredili spremljevalni prostori v šoli, ki so se namenili za izvedbo javne kuhinje. Za ta namen je šola zagotovila cca. 56.000 EUR.

Na III. osnovni šoli izvedla rekonstrukcija toplotne podpostaje s čemer je bi omogočen prehod iz kurilnega olja na nov energent – plin.

Na OŠ Hudinja smo zaradi izliva vode v veliki telovadnici, zaradi katerega se je dvignil parket, izvedli njegovo zamenjavo. Za izvedbo teh del je bilo namenjenih cca. 53.000 EUR, od tega je bilo nekaj več kot 20.000 EUR povrnjenih s strani Zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d..

Na OŠ Frana Roša se je s sredstvi investicijskega transferja iz konca leta 2013 izvedla druga faza fasade s toplotno izolacijo in spremljajočimi deli. Vrednost vseh teh del je cca. 53.000 EUR.

Na Cankarjevi 1 in 3, kjer je sedež Ljudske univerze Celje, se je v spomladanskih mesecih izvedla prevezava dveh greznic na javno komunalno infrastrukturo, ob tem se je tlakoval tudi atrij na Cankarjevi 1, s katerim je univerza pridobila urejeno zunanje zbirališče za  uporabnike. Vsa dela so potekala v okviru soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.

 

Izgradnja telovadnice I. OŠ v Celju

Mestna občina Celje je ob sprejemu Rebalansa proračuna umestila v načrte razvojnih programov (NRP) umestili izgradnjo telovadnice pri I. osnovni šoli.

Trenutno smo v zaključni fazi pridobivanja soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine k projektu, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo telovadnice. Pokrajinski muzej Celje je izvedel predhodna arheološka izkopavanja (vrtine) na mestu predvidene izgradnje, pri čemer se je v najdbi izkazal arheološki potencial, zato so bili izdani dopolnjeni kulturnovarstveni pogoji, ki so narekovali dodatno izvedbo arheološke sonde. Po izvedbi slednjega testnega izkopa je muzej izdelal Poročilo, na osnovi katerega bo ZVKDS izdal potrebno soglasje. Po izdaji gradbenega dovoljenja bomo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca del.

 

Prometna varnost učencev

Kot v preteklih letih je MOC tudi letos v sodelovanju s Policijsko postajo Celje, pooblaščenim vzdrževalcem občinskih cest ter Medobčinskim inšpektoratom izvedli oglede okolišev vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje. Večjih pomanjkljivosti nismo ugotovili, bo pa do začetka šolskega leta vsa talna signalizacija, ki je bila potrebna obnove, tudi obnovljena.

Prav tako so z dopisom pozvali vse osnovne šole, da sporočijo morebitne težave v svojem šolskem okolišu, ob tem pa potrebe po dodatnih ukrepih s področja prometne varnosti niso zaznali

V okviru prvega šolskega tedna se bo izvajal poostren nadzor v okoliših osnovnih šol v Mestni občini Celje, v  sodelovanju z Društvom upokojencev v Mestni občini Celje, Policijska postaja Celje, Medobčinskim redarstvom Mestne občine Celje, ZŠAM in AMD Šlander Celje. Nadzor se bo izvajal ob prihodu in odhodu otrok v šolo v času od 1. 9 do 5. 9.2014.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
193 queries in 0,599 seconds.